Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Lerøy Seafood Group ASA : Q1 2016 Resultat

REKORDPRISER GIR REKORD DRIFTSRESULTAT

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijustering av
biomasse på MNOK 584 i første kvartal 2016, mot MNOK 404 i samme periode i
2015. Det tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK
15,3 mot NOK 11,5 på samme tid i fjor.

* Prisen på atlantisk laks var svært høy i første kvartal, og også prisene på
ørret har bedret seg betydelig fra 2015. Med god prisoppnåelse som
viktigste driver, er driftsresultatet i første kvartal 2016 det høyeste i
konsernets historie. Vi er fornøyd med inntjeningen, men ser det er mange
områder vi kan forbedre oss. Det er vårt fokus, og det er det vi jobber
knallhardt med, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Groups omsetning økte med 17 %, til MNOK 3.815 i første kvartal
2016. Sammenlignet med første kvartal 2015 økte konsernets slaktevolum av
laks og ørret med 9 %. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av
biomasse ble i første kvartal 2016 på MNOK 592 mot MNOK 390 i samme periode i
2015.

Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 502 i kvartalet, og var den
31.03.2016 MNOK 2.092. Egenkapitalandelen på samme tidspunkt var 57 prosent.

SEGMENT HAVBRUK - HØYE PRISER GIR HØY INNTJENING

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før biomassejustering på MNOK 522 i
første kvartal 2016, opp fra MNOK 322 i samme periode i 2015. Havbruk høstet
38.163 GWT laks og ørret i første kvartal 2016 som er en oppgang på 9 % fra
samme periode i 2015. EBIT/kg økte fra 9,2 kroner per kg i første kvartal
2015 til 13,7 kroner per kg i første kvartal 2016.

I første kvartal 2016 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 21,9
per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per
kg på henholdsvis NOK 14,6 og NOK 9,1.

* Vi har redusert antall behandlinger i vesentlig i 2016 sammenlignet med
samme perioder i 2014 og 2015, og vi er styrket i troen på at de tiltak og
investeringer vi har iverksatt gir en positiv effekt. Samtidig er vi
fortsatt i en overgangsfase med svært høye direkte og indirekte kostnader
knyttet til behandling, og økende kostnader knyttet til forebygging. Vi
forventer fallende behandlingskostnader gjennom 2016, sier konsernleder
Henning Beltestad.
* Tross denne positive utviklingen, er vi bekymret for deler av den
forvaltning det synes å legges opp til for vår næring, fortsetter
Beltestad. Det er et betydelig verdiskapningspotensiale i den globale
etterspørselsveksten etter sjømat. Det er viktig for Norge at det legges
tilrette for at deler av denne verdiskapning kan skje i Norge, og at norsk
havbruksnæring har rammevilkår som gjør den konkurransedyktig også på sikt,
forklarer han.

SEGMENT VAP - HØYE PRISER EN UTFORDRING

Segment VAP rapporterer en økning i omsetningen på 17 % i første kvartal 2016
sett i forhold til samme periode i fjor, fra MNOK 425 i første kvartal 2015
til MNOK 498 i første kvartal 2016. Driftsmarginen er ned fra 4,3 % i første
kvartal 2015 til 2,7 % i første kvartal 2016.

* Høye råvarepriser er en utfordring for konsernets bearbeidingsaktiviteter,
og påvirker inntjeningen i segmentet negativt dette kvartalet. Vi mener
fortsatt at vi er godt posisjonert, og jobber med å tilpasse oss
forventningen om vedvarende høye råstoffpriser, sier konsernleder Henning
Beltestad.

SEGMENT SALG&DISTRIBUSJON - GOD AKTIVITET, MEN HØYE PRISER EN UTFORDRING

Segment Salg&Distribusjon hadde en omsetning på MNOK 3.617 i første kvartal
2016, som er opp 18 % sammenlignet med første kvartal 2015. Driftsmarginen er
ned fra 2,0 % i første kvartal 2015 til 1,6 % i første kvartal 2016.

* Segment Salg og Distribusjon økte sin omsetning også i første kvartal 2016,
sier konsernleder Henning Beltestad. Høye priser resulterer imidlertid i et
press på driftsmarginen, som er noe ned sett i forhold til samme periode i
fjor. Men, legger han til, det er fortsatt mye ubenyttet kapasitet i flere
av konsernets «fich-cuts» og vi ser et stort potensiale for å øke
aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen av verdikjeden i årene som
kommer.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Konsernet er i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og indirekte
behandlingskostnader sammen med økende kostnader til forebygging. Konsernet
har blant annet investert mye i bruk av rensefisk, og ser gode effekter av
dette. En betydelig økt satsing på rensefisk ble initiert i 2013/14 og først
nå i løpet av inneværende år har konsernet tilgang på det antall rensefisk
det mener er nødvendig. Konsernet er imidlertid ydmyk for at oppdrett av
rognkjeks er i oppstartsfasen og at det derfor må påregnes uforutsette
hendelser. Vi mener at det vil komme forbedringer i både produksjon og bruk
av rognkjeks som gradvis vil gi positive effekter i produksjonen av laks og
ørret. Konsernet investerer også i andre verktøy for å optimalisere
produksjonen. Her kan det nevnes mekanisk rensing og ferskvannsbehandling.
Konsernet vil gjennom 2016 få tilgang til betydelig mer brønnbåtkapasitet som
vil øke kapasiteten til å gjennomføre ferskvannsbehandling, samt betydelig
større kapasitet for mekanisk rensing. Kostnader forbundet med forebygging
vil således øke i 2016, men konsernet ser det som positivt at antall
behandlinger sålangt i 2016 er betydelig lavere enn tilsvarende periode i
2015 og 2014. Konsernet er videre styrket i troen på at tiltakene har en
effekt, og at kostnader forbundet med behandling dermed vil falle i 2016
sammenlignet med tidligere år.

Tross positiv utvikling, er konsernet svært bekymret for deler av den
forvaltning det kan synes som det legges opp til for norsk havbruksnæring.
Det er avgjørende for fremtiden til næringen at myndighetene sikrer at
fremtidige rammevilkår tuftes på faktabasert kunnskap. Det er sentralt for
norsk havbruksnæring at den også på 5-10 års sikt har rammevilkår som gjør
den økonomisk bærekraftig. Det er et betydelig verdiskapningspotensiale i den
globale etterspørselsveksten etter sjømat. Lerøy Seafood Group mener det er
samfunnsøkonomisk viktig for Norge at det legges til rette for at også deler
av denne verdiskapningen kan skje i Norge.

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer. Denne dynamikken er
positiv for prisrealiseringen på laks, men gir også, alt annet likt, økte
fôrpriser. Per i dag er fortsatt beste estimat at fôrkostnaden på fisk høstet
i 2016 vil øke sammenlignet med 2015, men styret ser fortsatt muligheter for
kostnadsreduksjoner på andre områder i løpet av 2016.

For 2016 forventer konsernet i dag et høstet volum på 183.000 GWT inkludert
andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper.

Ledelsen og styret forventer i dag, med bakgrunn i potensialet for bedre
produktivitet og de gode markedsutsiktene, at konsernets inntjening i 2016
vil bli vesentlig høyere enn fjoråret.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q1 2016 Rapport
http://hugin.info/131537/R/2011769/744954.pdf
Q1 2016 Presentasjon
http://hugin.info/131537/R/2011769/744957.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

HUG#2011769

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.