Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Lerøy Seafood Group ASA: Q4 2015 Resultat

ET KREVENDE KVARTAL, MEN NOE BEDRE ENN VENTET

I fjerde kvartal 2015 oppnådde Lerøy Seafood Group (LSG) et driftsresultat før
verdijustering av biomasse på MNOK 353 mot MNOK 435 i samme periode i 2014.
Det tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK 8,5 mot
NOK 10,2 på samme tid i fjor.

* Prisutviklingen for atlantisk laks var svært sterk mot slutten av fjerde
kvartal, og dette gav et høyere resultat for kvartalet enn vi forventet.
Samtidig er det spesielt to faktorer som har påvirket konsernets inntjening
negativt i kvartalet. Det ene er de vedvarende politiske handelshindringene
rundt import av ørret til Russland som har påvirket prisoppnåelsen for
ørret negativt. Det andre er forsert utslakting av laks i Midt-Norge som
har påvirket både kost og prisoppnåelse på laks negativt, sier konsernleder
Henning Beltestad.

Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 3.564 i fjerde kvartal
2015 sammenlignet med MNOK 3.261 i samme periode i 2014. Sammenlignet med
fjerde kvartal 2014 falt konsernets slaktevolum av laks og ørret med 2 %.
Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i fjerde
kvartal 2015 på MNOK 335 mot MNOK 393 i samme periode i 2014.

For året 2015 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 13.451, en økning på
7 % fra 2014, og den høyeste omsetning i konsernets historie. Driftsresultat
før verdijustering av biomasse i perioden er MNOK 1.380 i 2015 mot MNOK 1.789
i 2014. Resultat før skatt før verdijustering av biomasse i 2015 var MNOK
1.321 mot MNOK 1.817 i 2014.

Netto rentebærende gjeld den 31.12.2015 var MNOK 2.595 og egenkapitalandelen
var på 55 prosent.

SEGMENT HAVBRUK - ET URFORDRENDE KVARTAL

Driftsresultat før biomassejustering i Havbruk ble MNOK 221 i fjerde kvartal
2015, ned fra MNOK 299 i samme periode i 2014. Havbruk høstet 41.697 GWT laks
og ørret i fjerde kvartal 2015 som er en nedgang på 2 % fra samme periode i
2014. EBIT/kg falt fra 7,0 kroner per kg i fjerde kvartal 2014 til 5,3 kroner
per kg i fjerde kvartal 2015.

I fjerde kvartal 2015 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 17,4
per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per
kg på henholdsvis NOK 3,2 og NOK -0,5.

* Prisen på laks og ørret har variert uvanlig mye gjennom kvartalet, og det
har også i dette kvartalet vært store prisforskjeller mellom ulike
størrelser av laks, sier konsernleder Henning Beltestad. Dette, i
kombinasjon med forsert utslakt av laks, resulterte i en lavere
prisoppnåelse i fjerde kvartal da 40 % av periodens slaktevolum ble høstet
i oktober, forklarer Beltestad. Uttakskostnadene er ekstraordinært høye,
men konsernet har iverksatt en rekke tiltak og investeringer som vil
redusere tilvirkningskostnaden for laks og ørret, forteller Beltestad.
* For 2016 har konsernet økt tiltang til egenprodusert rensefisk, samt mer
kunnskap og erfaring i bruken av denne. Videre har konsernet betydelig økt
sin tilgang på store brønnbåter og utstyr for mekanisk rensing. Vi har
store forventninger til at tiltakene som er iverksatt vil gi resultater
allerede i 2016, sier Beltestad.

SEGMENT VAP - GOD VEKST I AKTIVITETEN

I dag består segment VAP, som består av fire enheter, rapporterer at
omsetningen er opp 25 %, fra MNOK 437 i fjerde kvartal 2014 til MNOK 547 i
samme periode i 2015. Driftsmarginen er omtrent på samme nivå, ned fra 7,2 %
i fjerde kvartal 2014 til 7,1 % i fjerde kvartal 2015.

* Segment VAP fortsetter sin positive utvikling, sier konsernleder Henning
Beltestad i en kommentar. Det er en god underliggende utvikling i
segmentet. Men, det er fortsatt rom for betydelige forbedringer, herunder
bedret kapasitetsutnyttelse i flere av enhetene forteller Beltestad.

SEGMENT SALG&DISTRIBUSJON - POSITIV UTVIKLING I FJERDE KVARTAL

Segment Salg&Distribusjon rapporterer en omsetning på MNOK 3.268 i fjerde
kvartal 2015. Det er opp 6 % sammenlignet med fjerde kvartal 2014.
Driftsmarginen økte fra 2,7 % i fjerde kvartal 2014 til 3,0 % i fjerde
kvartal 2015.

* Segment Salg og Distribusjon har en sentral oppgave i å drive
etterspørselen etter sjømat i form av nye produkter og nye markeder.
Segmentet omsetter ikke bare egenprodusert laks og ørret, men har en
betydelig aktivitet i samarbeid med tredjepart. Vi ser at dette sikrer
konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien, forteller
konsernleder Henning Beltestad.
* Vi er fornøyd med at segment Salg og Distribusjon også i fjerde kvartal kan
vise til en økende omsetning og økt driftsmargin, sier konsernleder Henning
Beltestad i en kommentar. Det er også positivt å se at det er potensiale
for videre utvikling i segmentet, legger han til. Det er fortsatt mye
ubenyttet kapasitet i flere «fish-cuts» og vi ser et stort potensiale for å
øke aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen av verdikjeden i årene
som kommer, sier Henning Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Det er avgjørende for konsernet, og norsk havbruksnæring, at man også i årene
som kommer evner å drive bærekraftig. Myndigheter og næring må sammen sikre
at fremtidige rammevilkår tuftes på faktabasert kunnskap slik at
rammevilkårene gir muligheter for vekst og økt verdiskapning også i årene som
kommer. Konsernet har investert mye i bruk av rensefisk. Konsernet ser gode
effekter av rensefisk der denne har fått virke, men som tidligere kommunisert
vil ikke konsernet være fullt ut dekket med rensefisk før i 2016. Konsernet
er også ydmyk for at oppdrett av rognkjeks er i oppstartsfasen, og at det vil
komme forbedringer i både produksjon og bruk av rognkjeks som gradvis vil gi
positive effekter i produksjonen av laks og ørret. Rensefisk er et viktig
verktøy, men det kreves også andre verktøy for å optimalisere produksjonen.
Her kan det nevnes mekanisk rensing og ferskvannsbehandling. I 2016 vil
konsernet få tilgang til betydelig mer brønnbåtkapasitet som øker kapasiteten
til å gjennomføre ferskvannsbehandling, samt betydelig større kapasitet for
mekanisk rensing.

I 2015 var konsernet i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og
indirekte behandlingskostnader sammen med store kostnader til forebygging.
Kostnader til forebygging vil øke i 2016, men konsernet har et klart mål om å
redusere antall behandlinger og derigjennom redusere direkte og ikke minst
indirekte behandlingskostnader i 2016.

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer. Denne dynamikken er
positiv for prisrealiseringen på laks, men gir også, alt annet likt, økte
fôrpriser. Per i dag er beste estimat at fôrkostnaden på fisk høstet i 2016
vil øke sammenlignet med 2015, men styret ser potensiale i kostnadsreduksjon
på andre områder i løpet av 2016.

Det er svært positivt at importen til deler av tollunionen EAEU mot slutten av
oktober 2015 igjen ble åpnet. For det globale utbudet av laks og ørret, synes
det i dag, for de nærmeste årene å være svært begrensede muligheter for
vekst. Det gir grunn til å tro på et godt marked i 2016. Med troen på
potensialet for betydelige forbedringer i egen produksjon, er styret positiv
til fremtidsutsiktene.

Per i dag estimerer analysefirmaet Kontali at utbudet av norsk laks vil falle
i 2016. Det har da ikke vært vekst i norsk produksjon siden 2012. Med dagens
politiske rammeverk er det heller ikke utsikter til vekst i et mellomlangt
perspektiv. Det er viktig at næring og politiske premissgivere gjør sitt
aller beste for å sikre næringen sitt potensiale til varig økt verdiskapning
og økt sysselsetting. Det er avgjørende viktig at Lerøy og næringen løser de
utfordringer vi står overfor, men det er også avgjørende viktig at det vises
politisk vilje, både lokalt og nasjonalt, til langsiktighet i beslutninger og
utvikling av rammeverk for at næringen skal kunne ta ut sitt store
potensiale. Norske myndigheters hurtige respons på næringens behov for
implementering av midlertidig vekst i MTB for ørret, som følge av omtalte
handelshindringer, er svært positivt for verdiskapningen og muliggjør
kontinuitet i sysselsetting.

For 2016 forventer konsernet i dag et høstet volum på 183.000 GWT inkludert
andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper.

Ledelsen og styret forventer i dag, med bakgrunn i potensialet for bedre
produktivitet og de gode markedsutsiktene, at konsernets resultat i 2016 blir
bedre enn resultatoppnåelsen i 2015.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2015 Presentasjon
http://hugin.info/131537/R/1988194/729940.pdf
Q4 2015 Rapport
http://hugin.info/131537/R/1988194/729939.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

HUG#1988194

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.