Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Lerøy Seafood Group ASA: Resultat andre kvartal og første halvår 2019

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.340 i andre
kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 5.042 i samme periode i 2018.
Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble
MNOK 774 i andre kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 1.000 i andre kvartal
2018. Lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere
uttakskostnader, er de viktigste årsakene til lavere inntjening i andre
kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Ekskludert inntjening
fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering
på NOK 19,0 mot NOK 23,4 i samme periode i fjor.

For første halvår 2019 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 10.086,
sammenlignet med MNOK 10.042 i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet
før vedijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i første halvår 2019
var MNOK 1.465, sammenlignet med MNOK 1.960 i samme periode i fjor.
Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i
første halvår 2019 var MNOK 1.524 sammenlignet med MNOK 2.038 i sammer
periode i fjor.

* Konsernets inntjening i andre kvartal har vært som vi forventet ved
inngangen til kvartalet. Men vi vet at potensialet i forretningen vår
er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta
det ut, sier konsernleder Henning Beltestad. I Havbruk har vi gjort
flere store investeringer de senere år, og med lange ledetider tar
det tid før vi ser resultater, sier  Beltestad. Uttakskostnadene er
for høye i dette kvartalet, men vi forventer forbedringer i andre
halvår og videre inn i neste år. Innen Hvitfisk går trålflåten godt,
mens det har vært svært krevende for landindustrien. Også her har vi
gjort en rekke investeringer som vi forventer skal gi varige
forbedringer inn mot 2020. Nedstrøms i VAPS&D segmentet  ser vi
effektene av siste års investeringer og har et sterkt kvartal.

Netto rentebærende gjeld den 30.06.2019 var MNOK 3.745 og egenkapitalgraden
var 58,7 prosent.

Konsernet forventer i dag å slakte 168 000 tonn inneværende år, i Norge,
sammenlignet med 162 000 tonn i 2018.

SEGMENT VILLFANGST

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt
fangstvolum var 15 860 tonn i andre kvartal 2019, mot 18 190 tonn i samme
periode i 2018. Av hovedarter var fangstvolumet i andre kvartal 2019, 6 332
tonn reke, 3 009 tonn torsk, 2 250 tonn sei og 928 tonn hyse. For
tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 3 279 tonn reke, 3 817 tonn
torsk, 5 401 tonn sei og 441 tonn hyse. Sammenlignet med andre kvartal 2018
steg gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 14 % i andre kvartal
2019, herunder steg prisene for torsk, hyse og sei med henholdsvis 7 %, 4 %
og 24 %. Gjennomsnittlig prisvekst sammenlignet med tilsvarende kvartal i
fjor er påvirket av fangstsammensetning, men prisveksten er også en
konsekvens av lavere kvoter og økende etterspørsel etter produktene.

Selskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) sitt primære forretningsområde er
prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12
foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av
Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært
krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter,
steg råvareprisene gjennom 2018 og inn i 2019, noe som kortsiktig alltid er
en utfordring i bearbeidingsleddet.

Høye råstoffpriser i kvartalet har gitt tilfredsstillende inntjening i
trålflåten, mens det tilsvarende er utfordrende for LNWS. 

I sum bidro segment Villfangst med en EBIT på MNOK 40 i andre kvartal 2019,
sammenlignet med MNOK 116 i samme periode i 2018, der kvartalsresultatet i
andre kvartal 2018 ble positivt påvirket av salg av et fartøy som gav en
regnskapsmessig gevinst på MNOK 35.

* Konsernet har iverksatt en lang rekke tiltak innen produksjon- og på
markedssiden for å bedre inntjeningen i landindustrien for hvitfisk,
forteller konsernleder Henning Beltestad. Et av disse er investering
i en ny fiskematfabrikk i Stamsund, som startet opp produksjonen i
andre kvartal, og som vi har stor tro på fremover, sier Beltestad.

SEGMENT HAVBRUK

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til
biologiske eiendeler i på MNOK 595 i andre kvartal 2019 sammenlignet med
MNOK 833 i samme periode i 2018. I perioden har Havbruk slaktet 37 tusen
tonn som er på nivå med i fjor. I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK
22,0 i andre kvartal 2018 til NOK 16,1 i andre kvartal 2019. 

I andre kvartal 2019 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 17,7
per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per
kg på henholdsvis NOK 20,6 og NOK 9,2.

* I Lerøy Aurora, har brannen i smoltanlegget i vinter og en uforutsett
oppblomstring av toksisk alge, påvirket resultatene både i andre
kvartal og første halvår, forteller konsernleder Henning Beltestad.
Med dette lagt bak oss skal vi være godt posisjonert for andre halvår
2019 og spesielt inn i 2020. For Havbruk vil effektene av de
smoltinvesteringene vi har gjort gradvis gjøre seg gjeldene, og vår
forventning er at vi har potensiale både i økt volum og lavere
kostnader per produsert kilo fisk, sier Beltestad.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i andre kvartal 2019 MNOK 5.099 som er
en økning på 6 % sammenlignet med samme kvartal i 2018. Driftsresultat før
verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte fra MNOK 62 i andre
kvartal 2018 til MNOK 130 i andre kvartal 2019.

* Vi er godt fornøyd med utviklingen i VAPS&D segmentet dette
kvartalet, sier konsernleder Henning Beltestad. Det er fortsatt noen
områder som er utfordrende, men en god vekst i aktiviteten mot
viktige strategiske kunder gir grobunn for optimisme for utviklingen
i segmentet også i tiden som kommer, sier Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Konsernet opplever at underliggende etterspørsel etter sjømat er god.
Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende,
markedsforhold i tiden som kommer.

Konsernets uttaksvolum i første halvår 2019, ble som ventet, lavere enn i
samme periode i 2018. Lavere slaktevolum, sammen med flere uforutsette
hendelser i Lerøy Aurora, har vært bidragsytere til at konsernet i denne
perioden har en høy uttakskostnad for laks og ørret. Styret og ledelsen er
ikke tilfreds med konsernets uttakskostnader i perioden, men har tro på at
konsernets investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid skal resultere
i reduserte kostnader. Stående biomasse er per utgangen av første halvår
2019 12 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor, og det forventes at høyere
volum, herunder høyere snittvekter, vil gi lavere uttakskostnader i andre
halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2019.

Konsernet gjennomfører, og har senere år gjennomført, en langsiktig
investeringsplan i større smolt, herunder såkalt postsmolt. Det er
konsernets forventning at disse investeringene vil gi økt høstet volum og
lavere uttakskostnader. De første betydelige effektene forventes å bli
realisert i
2020.                                                                                                                                                                                                                      
  

Konsernets kontraktsandel på laks i tredje kvartal 2019 vil være i området
25-30 %. Endelig slaktevolum for året vil løpende bli påvirket av
biologiske forhold samt markedsmessige vurderinger. Planlagt slaktevolum av
rødfisk i 2019, inkludert andel fra tilknyttede selskaper, utgjør per i dag
 i størrelsesorden 183.000 tonn.

Innen Hvitfisk har konsernet i senere år gjort betydelige investeringer i
nye fartøy, så vel som investeringer i ulike fabrikker. Hvitfisk er
påvirket av et langt tydeligere sesongmønster enn rødfisk, noe som er
krevende både for industriaktivitetene og markedsarbeidet. Arbeidet med å
øke konkurransekraften til norsk hvitfisknæring er et nitidig arbeid, men
konsernet har tro på at de tiltak som er iverksatt gradvis vil gi
forbedring i de deler av konsernets verdikjede som i dag ikke leverer
tilfredsstillende avkastning.

Kvoterådet fra ICES (det internasjonale havforskningsrådet) for 2020 er at
kvoten på torsk reduseres med 5 %, og at den økes med 25 % for hyse. For
seikvoten nord for 62 grader anbefales det å øke  kvoten med 15 % og i
Nordsjøen en reduksjon på  15 %. I sum vil dette trolig være noe positivt
for fangstverdiene.

Utviklingen i VAPS&D er positiv i kvartalet, der nystartede fabrikker i
2018 er med på å øke inntjeningen. Fortsatt er det noen områder som er
utfordrende, men det er styret og ledelsens forventning om et fortsatt godt
aktivitetsnivå i tiden som kommer og et betydelig løft i inntjeningen i
dette segment i 2019 sammenlignet med 2018.

Per i dag forventer styret en inntjening i andre halvår 2019 som er noe
bedre enn det konsernet oppnådde i første halvår 2019.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* Q2 2019 Report

* Q2 2019 Quarterly presentation

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.