Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Lerøy Seafood Group ASA: Resultater tredje kvartal 2019

TREDJE KVARTAL   

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.102 i tredje
kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 4.456 i samme periode i 2018.
Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble
MNOK 501 i tredje kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 660 i tredje kvartal
2018. Nedstrømsaktivitetene har god vekst i inntjeningen sett i forhold til
 samme periode i 2018, men  lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere
prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er den viktigste årsaken til
lavere inntjening i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i
fjor.

Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo
før biomassejustering på NOK 9,8 mot NOK 16,6 i samme periode i fjor.

Per tredje kvartal rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 15.188,
sammenlignet med MNOK 14.498 i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet
før vedijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal
2019 var MNOK 1.965, sammenlignet med MNOK 2.620 i samme periode i fjor.
Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per
tredje kvartal 2019 var MNOK 1.966 sammenlignet med MNOK 2.729 i sammer
periode i fjor.

* Konsernets nedstrømsaktiviteter har god vekst i inntjeningen i tredje
kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad, men samlet inntjening i
tredje kvartal 2019 er lavere enn samme periode i fjor. Vi er trygge
på at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets
dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut, sier konsernleder
Henning Beltestad.
* Konsernets havbruksvirksomhet har vært mer utfordrende enn ventet i
tredje kvartal 2019, sier konsernleder Henning Beltestad.
Eksportvolumet på atlantisk laks økte betydelig sett i forhold til
samme periode i fjor, noe som ga et fall i spotprisene.
Uttakskostnadene i tredje kvartal er lavere enn i andre kvartal, men
fortsatt for høye. Vi forventer lavere kostnader inn i fjerde
kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad.
* Også i tredje kvartal går trålflåten innen Hvitfisk godt, mens det
fortsetter å være svært krevende for landindustrien. Men også her har
vi forventninger om at siste års betydelige investeringer skal gi
varige forbedringer inn mot 2020, sier konsernleder Henning
Beltestad.

SEGMENT VILLFANGST   

Det heleide datterselskapet Havfisk sitt primære forretningsområde er
fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Havfisk var 13 152 tonn i tredje
kvartal 2019, mot 14 282 tonn i samme periode i 2018. Av hovedarter var
fangstvolumet i tredje kvartal 2019, 2 814 tonn reke, 3 411 tonn torsk, 4
469 tonn sei og 615 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var
fangstvolumet 2 703 tonn reke, 4 714 tonn torsk, 3 907 tonn sei og 1 008
tonn hyse.

Sammenlignet med tredje kvartal 2018 falt gjennomsnittlig oppnådd pris for
alle arter med 3 % i tredje kvartal 2019, men dette gjenspeiler endring i
fangsmønster med økt andel reker og sei og redusert andel hyse og torsk.
Ser vi på artene hver for seg steg prisene for torsk, hyse og sei med
henholdsvis 6 %, 4 % og 33 % i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme
periode året før.

Selskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) primære forretningsområde er
prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12
foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av
Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært
krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter,
steg råvareprisene gjennom 2018 og inn i 2019, noe som kortsiktig alltid er
en utfordring i bearbeidingsleddet.

I sum bidro segmentet i kvartalet med en EBIT på MNOK 40, sammenlignet med
MNOK 41 i samme periode i 2018. Per tredje kvartal har segmentet bidratt
med en EBIT på MNOK 252, sammenlignet med MNOK 335 i samme periode i fjor,
men der fjoråret er positivt påvirket av salg av et fartøy som gav en en
regnskapsmessig gevinst på MNOK 35.

* Høye råstoffpriser i tredje kvartal gir god inntjening i trålflåten,
mens for landindustrien er det  tilsvarende utfordrende. Konsernet
jobber målrettet for å bedre inntjeningen i hvitfisk segmentet og har
derfor iverksatt en rekke tiltak både på produksjon- og på
markedssiden. Vi forventer bedre inntjening fremover, sier
konsernleder Henning Beltestad. 

SEGMENT HAVBRUK    

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til
biologiske eiendeler i Havbruk på MNOK 362 i tredje kvartal 2019
sammenlignet med MNOK 569 i samme periode i 2018. I perioden har Havbruk
slaktet 45 983 tonn sammenlignet med 37 227 tonn i tredje kvartal 2018.
Sammenlignet med samme kvartal i fjor er prisoppnåelsen redusert, og
uttakskostnadene på et høyere nivå.

I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 15,3 i tredje kvartal 2018 til NOK
7,9 i tredje kvartal 2019. 

I tredje kvartal 2019 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK
16,2 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll
EBIT per kg på henholdsvis NOK 8,4 og NOK 2,6.

* Vi gjennomfører et betydelig investeringsprogram i segment Havbruk og
vi forventer å se vekst i volum og lavere kostnader i årene som
kommer, forteller Henning Beltestad.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i tredje kvartal 2019 MNOK 4.813 som er
en økning på 9 % sammenlignet med samme kvartal i 2018. Driftsresultat før
verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte fra MNOK 72 i tredje
kvartal 2018 til MNOK 109 i tredje kvartal 2019. Det er fortsatt noen
områder som er utfordrende, men utviklingen i VAPS&D har vært god gjennom
kvartalet og det forventes en betydelig høyere inntjening i dette segmentet
i 2019 sammenlignet med 2018.

* Vi er godt fornøyd med utviklingen i VAPS&D segmentet dette
kvartalet, sier konsernleder Henning Beltestad. Det er fortsatt noen
områder som er utfordrende, men det er en god vekst i aktiviteten mot
viktige strategiske kunder gir grobunn for optimisme for utviklingen
i segmentet også i tiden som kommer, sier Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svak gjennom tredje kvartal,
til dels drevet av svært høye eksport volum fra Norge, men også relativt
høye volum fra UK. Konsernet opplever fortsatt at underliggende
etterspørsel etter både laks og sjømat er god. Konsernet forventer fortsatt
volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer.

Styret er ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019, men er
styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de
investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling i årene som
kommer. I Lerøy Aurora og Lerøy Midt er operasjonen nå tilbake til normal
produksjon. Lerøy Sjøtroll sitt nye smoltanlegg blir dessverre ikke
sluttført før i siste del av fjerde kvartal. Smoltproduksjonen går svært
bra, men forsinkelsene i ferdigstilling av anlegget for produksjon av
såkalt postsmolt medfører beklageligvis at tilgang på stor smolt er utsatt
i et halvår. Redusert tilvekst og noe svakere prisutvikling enn ventet,
gjennom tredje kvartal, medfører at  slaktetidspunktet for deler av
produksjonen inneværende år flyttes til 2020. Avhengig av prisutviklingen
forventer konsernet i dag å høste, inkludert andel i tilknyttede selskap
mellom 172 000 - 175 000 tonn laks og ørret i 2019. Tilsvarende forventes
det i dag at slaktevolumet i 2020 vil stige til 183 000 - 188 000 tonn laks
og ørret. Veksten i slaktevolum forventes å resultere i lavere
uttakskostnader per kilo i år 2020 sammenlignet med det en forventer å
oppnå i år 2019. Konsernets kontraktsandel på laks i fjerde kvartal 2019
vil være i området 35 %.

Innen Hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer  i
nye fartøy, så vel som investeringer i ulike fabrikker. Hvitfisk er
påvirket av et langt tydeligere sesongmønster enn rødfisk, noe som er
særlig krevende for industriaktivitetene  samt markedsarbeidet. Arbeidet
med å øke konkurransekraften til norsk hvitfisknæring er et nitidig arbeid,
men  konsernet har tro på at de tiltak som er iverksatt gradvis vil gi
forbedring i de deler av konsernets verdikjede som i dag ikke leverer
tilfredsstillende avkastning.

Utviklingen i segmentet VAPS&D er positiv i kvartalet og nystartede
fabrikker i 2018 er med på å øke inntjeningen. Fortsatt er det noen områder
som er utfordrende, men det er styret og ledelsens forventning om et
fortsatt godt aktivitetsnivå i tiden som kommer og et betydelig løft i
inntjeningen i dette segment i 2019 sammenlignet med 2018.

Per i dag forventer styret en inntjening i fjerde kvartal som er vesentlig
bedre enn det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2019.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* Q3 2019 Report

* Q3 2019 Quarterly presentation

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.