Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-19

Lexmark International, Inc.: Lexmark International Technology förvärvar aktier från grundarna i ReadSoft, erhåller röstmajoritet samt höjer sitt kontante

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
20 augusti 2014

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology") har förvärvat 1 193 580 A aktier och ytterligare 5 822
390 B aktier i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") från
Bolagets grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson (privat och genom
privata holdingbolag) till ett pris om SEK 57,00 per aktie. Efter
nämnda förvärv äger Lexmark International Technology nu 1 193 580 A
aktier och 9 686 124 B aktier i Bolaget motsvarande cirka 35,4
procent av aktierna och 52,2 procent av rösterna[1] (http://#_ftn1).
Lexmark International Technology offentliggör härmed vidare att
kontanterbjudandet till aktieägarna höjs till SEK 57,00 per aktie
samt att acceptfristen för Erbjudandet (såsom det definieras nedan)
förlängs till och med den 4 september 2014, kl. 15:00. I enlighet med
lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
samt NASDAX OMX Stockholms Regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden förklaras Erbjudandet (såsom det
definieras nedan) härmed ovillkorat.

Lexmarks VD och koncernchef Paul Rooke kommenterar:

"Vi är nöjda att Readsofts två grundare har beslutat att sälja sina
aktier till Lexmark. Med deras aktier inräknade, kontrollerar Lexmark
nu cirka 52 procent av bolaget. Lexmark höjer samtidigt
kontanterbjudandet till 57,00 kronor per aktie för samtliga
aktieägare, vilket avspeglar vår tilltro att våra gemensamma
verksamheter passar väl ihop ur ett strategiskt perspektiv. Vi är
fast övertygade om att Lexmark utgör den bästa hemvisten för ReadSoft
och dess anställda."

Lexmark International Technology, ett helägt dotterbolag till Lexmark
International Inc. ("Lexmark"), offentliggjorde genom pressmeddelande
den 14 juli 2014 ett nytt rekommenderat kontanterbjudande till
aktieägarna i ReadSoft avseende försäljning av aktierna i ReadSoft
till Lexmark International Technology ("Erbjudandet"). Lexmark
International Technology erbjöd en kontantersättning om SEK 50,00 per
aktie i ReadSoft. Genom nämnda pressmeddelandet meddelade Lexmark
International Technology vidare att Lexmark International Technology
förvärvat 1 624 077 B aktier i ReadSoft motsvarande cirka 5,3 procent
av aktierna och 3,9 procent av rösterna i ReadSoft[2]
(http://#_ftn2).

Med anledning av det av Hyland Software UK Ltd per den 4 augusti 2014
lämnade höjda kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 55,00
per aktie ("Hylands Erbjudande"), meddelade Lexmark International
Technology den 5 augusti 2014 en höjning av Erbjudandets
kontantvederlag för samtliga utestående aktier i ReadSoft.
Erbjudandet höjdes från SEK 50,00 per aktie till SEK 55,50 per aktie,
oavsett aktieslag.

Den 7 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology
att bolaget förvärvat ytterligare 1 153 640 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 3,8 procent av aktierna och 2,8 procent av rösterna
i ReadSoft[3] (http://#_ftn3).

Den 12 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology
att bolaget förvärvat ytterligare 1 086 017 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 3,5 procent av aktierna och 2,6 procent av rösterna
i ReadSoft[4] (http://#_ftn4).

Omedelbart före detta offentliggörande, har Lexmark International
Technology ytterligare förvärvat 1 193 580 A aktier och 5 822 390 B i
ReadSoft från Bolagets grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson
(privat och genom privata holdingbolag), motsvarande cirka 22,8
procent av aktierna och 42,8 procent av rösterna i ReadSoft[5]
(http://#_ftn5). Köpeskillingen vid nämnda förvärv utgörs av ett
kontantvederlag om 57,00 kronor per aktie. Förvärven ovan innebär
vidare att Lexmark International Technology åtar sig att kompensera
säljarna av aktierna om aktierna avyttras före den 31 december 2015
till ett pris som är högre än det vederlag som erhålls av säljarna.
Detsamma gäller om de förvärvade aktierna före den 31 december 2015
lämnas in i ett offentligt uppköpserbjudande eller Lexmark
International Technology förbinder sig att avyttra aktierna eller
lämna in dem i ett offentligt uppköpserbjudande innan 31 december
2015, eller om Lexmark International Technology före den 31 december
2015 förvärvar ytterligare aktier i ReadSoft till ett pris som är
högre än det vederlag som erhålls av säljarna.

Sådan kompensation kommer motsvara skillnaden mellan det vederlag som
säljarna erhållit och avyttringspriset eller priset i det offentliga
uppköpserbjudandet, eller priset som Lexmark International Technology
erlagt för förvärv av ytterligare aktier (såsom tillämpligt). Sådan
kompensation kommer av likabehandlingsskäl vid offentliga
uppköpserbjudanden även att utgå till aktieägare som accepterar
Erbjudandet.

Av NASDAX OMX Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden framgår det att om Lexmark International Technology
förvärvar aktier i ReadSoft på villkor som är mer förmånliga för
ägaren/säljaren än de villkor som följer av Erbjudandet (t.ex.
försäljning till en köpeskilling som överstiger det vederlag som
erbjuds enligt Erbjudandet) är Lexmark International Technology
skyldigt att justera villkoren för Erbjudandet på sådant sätt att
samtliga aktieägare erbjuds sådana mer förmånliga villkor. Höjningen
av kontantvederlaget som härmed offentliggörs innefattar en justering
i enlighet med nämnda regler.

Erbjudandets kontantvederlag höjs härmed till SEK 57,00, oavsett
aktieslag. Det höjda kontantvederlaget om SEK 57,00 innebär en premie
om:

· 23,1 procent jämfört med slutkursen 46,30 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 11 juli 2014, den sista
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;

· 44,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till den 11 juli 2014 om 39,37 kronor;

· 22,8 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till den 11 juli 2014 om 46,40 kronor;

· 219,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre månader som
föregick innan offentliggörandet av det initiala erbjudandet som
Lexmark International Technology offentliggjorde den 6 maj 2014, om
17,82 kronor; och

· 3,6 procent jämfört med Hylands Erbjudande om 55,00 kronor per
aktie.

Det höjda Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till ca 1
750 341 408 kronor.[6] (http://#_ftn6)

Höjningen av Erbjudandets kontantvederlag till 57,00 kronor per aktie
medför vidare att acceptfristen för Erbjudandet härmed förlängs till
och med den 4 september 2014, kl. 15:00.

I enlighet med det "Transaction Agreement" mellan Lexmark
International Technology och ReadSoft, vilket har offentligjorts i
erbjudandehandlingen, har ReadSofts styrelse åtagit sig att
upprätthålla sin rekommendation även beträffande Lexmark
International Technologys höjda kontanterbjudande, på de villkor som
anges Transaction Agreement.

Aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet, och som inte önskar
återkalla sin accept, behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.
Det höjda kontanterbjudandet omfattar även aktier för vilka accept av
Erbjudandet redan lämnats.

Genom de nu offentliggjorda förvärven av aktier från Bolagets grundare
innehar Lexmark International Technology mer än 30 procent av
rösterna i ReadSoft. Av denna anledning är Lexmark International
Technology enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden, samt NASDAX OMX Stockholms Regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden förpliktade att justera
Erbjudanden för att uppfylla vissa budpliktskrav. I enlighet härmed
förklaras Erbjudandet härmed ovillkorat. Utbetalning av vederlag
kommer att påbörjas omkring den 11 september 2014.

Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att förlänga
acceptfristen för Erbjudandet. En eventuell förlängning av
acceptfristen kommer att kombineras med utbetalning till sådana
aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet, på sådant sätt att
någon ytterligare försening i utbetalning av vederlag inte föranleds
sådana aktieägare.

Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011,
oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSoft's
incitamentsprogram för anställda. Lexmark International Technology
kommer utanför Erbjudandet att erbjuda deltagarna i programmet skälig
behandling med avseende på deras innehav, inklusive den höjning av
Erbjudandet som härmed meddelas.

Erbjudandehandling

Med anledning av höjningen och förlängningen av Erbjudandet kommer
Lexmark International Technology att färdigställa och offentliggöra
en tilläggshandling till erbjudandehandlingen.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, se tilläggshandlingen till
den ursprungliga erbjudandehandlingen och den uppdaterade
anmälningssedeln för Erbjudandet som båda kommer att göras
tillgängliga på www.lexmarkinfo.se, DNB's hemsida www.dnb.se, och
Finansinspektionens hemsida www.fi.se (enbart tilläggshandlingen),
samt erbjudandehandlingen for Erbjudandet som finns tillgänglig på
nämnda hemsidor.

Finansiering

Lexmark International Technology är inte beroende av extern
finansiering för det höjda Erbjudandet. Det höjda Erbjudandet kommer
att finansieras med Lexmark International Technology:s tillgängliga
medel. Lexmark har ovillkorligen och oåterkalleligen garanterat
Lexmark International Technologys rätta fullgörande av bl.a. sin
betalningsskyldighet gentemot aktieägare i ReadSoft enligt det höjda
Erbjudandet (vid fullföljande).

Ytterligare information

För ytterligare information angående Lexmark och det rekommenderade
kontantbudet för aktier i ReadSoft, vänligen se www.lexmarkinfo.se.

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: + 46 (0) 70 812 8639
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 augusti
2014 kl. 00:45.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.