Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-12

Lexmark International, Inc.: Lexmark International Technology förvärvar ytterligare aktier i ReadSoft

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
12 augusti 2014

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology") har förvärvat ytterligare 1 086 017 B aktier i ReadSoft
AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") och kontrollerar nu 3 863 734
B aktier i Bolaget motsvarande cirka 12,59 procent av aktierna och
9,32 procent av rösterna[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).
Tillsammans med de aktier i ReadSoft som kontrolleras av grundarna
och som grundarna åtagit sig att överlåta till Lexmark International
Technology inom ramen för Erbjudandet (såsom det definieras nedan),
motsvarar detta innehav cirka 35,5 procent av aktierna och 52,2
procent av rösterna i ReadSoft[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2).

Lexmark International Technology är fortsatt övertygade om att det
utgör det bästa alternativet för ReadSoft vilket även framgår av det
enhälliga stödet från ReadSofts styrelse, dess två grundare och nu
tre institutionella investerare som under de senaste 30 dagarna har
accepterat att sälja över 12 procent av aktierna i ReadSoft till
Lexmark International Technology.

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.
("Lexmark"), offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 juli 2014
ett nytt rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft
avseende försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark
International Technology ("Erbjudandet"). Lexmark International
Technology erbjöd en kontantersättning om SEK 50,00 per aktie i
ReadSoft.

Med anledning av det av Hyland Software UK Ltd per den 4 augusti 2014
lämnade höjda kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 55,00
per aktie, meddelade Lexmark International Technology den 5 augusti
2014 en höjning av Erbjudandets kontantvederlag för samtliga
utestående aktier i ReadSoft. Erbjudandet höjdes från SEK 50,00 per
aktie till SEK 55,50 per aktie, oavsett aktieslag.

Genom pressmeddelandet av den 14 juli 2014, meddelade Lexmark
International Technology att ReadSofts grundare, Lars Appelstål och
Jan Andersson (privat och genom privata holdingbolag),
representerande sammanlagt 22,9 procent av aktierna och 42,9 procent
av rösterna i ReadSoft[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3), har
åtagit sig att acceptera Erbjudandet ("Åtagandena") samt att Lexmark
International Technology förvärvat 1 624 077 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 5,3 procent av aktierna och 3,9 procent av rösterna
i ReadSoft[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftn4). Den 7 augusti
2014 offentliggjorde Lexmark International Technology att bolaget
förvärvat ytterligare 1 153 640 B aktier i ReadSoft motsvarande cirka
3,8 procent av aktierna och 2,8 procent av rösterna i ReadSoft[5]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn5).

Omedelbart före detta offentliggörande, har Lexmark International
Technology förvärvat ytterligare 1 086 017 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 3,5 procent av aktierna och 2,6 procent av rösterna
i ReadSoft[6] (http://connect.ne.cision.com#_ftn6). Köpeskillingen
vid nämnda förvärv uppgick till 55,50 kronor per aktie. Förvärvet
ovan innebär vidare att Lexmark International Technology åtar sig att
kompensera säljaren av aktierna om aktierna avyttras före den 31
december 2015 till ett pris som är högre än det vederlag som erhålls
av säljaren. Detsamma gäller om de förvärvade aktierna före den 31
december 2015 lämnas in i ett offentligt uppköpserbjudande eller
Lexmark International Technology förbinder sig att avyttra aktierna
eller lämna in dem i ett offentligt uppköpserbjudande innan 31
december 2015, eller om Lexmark International Technology före den 31
december 2015 förvärvar ytterligare aktier i ReadSoft till ett pris
som är högre än det vederlag som erhålls av säljaren.

Sådan kompensation kommer motsvara skillnaden mellan det vederlag som
säljaren erhållit och avyttringspriset eller priset i det offentliga
uppköpserbjudandet, eller priset som Lexmark International Technology
erlagt för förvärv av ytterligare aktier (såsom tillämpligt). Sådan
kompensation kommer av likabehandlingsskäl vid offentliga
uppköpserbjudanden även att utgå till aktieägare som accepterar
Erbjudandet.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Lexmark och det rekommenderade
kontantbudet för aktier i ReadSoft, vänligen se www.lexmarkinfo.se.

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 8 410 32 180
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 augusti
2014 kl. 08.00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk
rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att
detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om
offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden,
vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation
14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad,
("Exchange Act"), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule
14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt
svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om
offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende
återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för
utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt
nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i
USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT
RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER
UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Baserat på 30 686 744
aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de
2 540 696 aktier som Bolaget äger.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Baserat på 30 686 744
aktier, bestående av samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de
2 540 696 aktier som Bolaget äger.

[3] (http://c...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.