Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-21

Lexmark International, Inc.: Lexmark International Technology förvärvar ytterligare aktier i ReadSoft

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
21 augusti 2014

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology") har förvärvat ytterligare 2 284 239 B aktier i ReadSoft
AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") och kontrollerar nu sammanlagt
1 193 580 A aktier och 11 970 363 B aktier i Bolaget motsvarande
cirka 42,9 procent av aktierna och 57,7 procent av rösterna[1]
(http://#_ftn1).

Lexmark International Technology, ett helägt dotterbolag till Lexmark
International Inc. ("Lexmark"), offentliggjorde genom pressmeddelande
den 14 juli 2014 ett nytt rekommenderat kontanterbjudande till
aktieägarna i ReadSoft avseende försäljning av aktierna i ReadSoft
till Lexmark International Technology ("Erbjudandet"). Lexmark
International Technology erbjöd en kontantersättning om SEK 50,00 per
aktie i ReadSoft. Genom nämnda pressmeddelandet meddelade Lexmark
International Technology vidare att Lexmark International Technology
förvärvat 1 624 077 B aktier i ReadSoft motsvarande cirka 5,3 procent
av aktierna och 3,9 procent av rösterna i ReadSoft[2] (http://#_ftn2)

Med anledning av det av Hyland Software UK Ltd per den 4 augusti 2014
lämnade höjda kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 55,00
per aktie, meddelade Lexmark International Technology den 5 augusti
2014 en höjning av Erbjudandets kontantvederlag för samtliga
utestående aktier i ReadSoft. Erbjudandet höjdes från SEK 50,00 per
aktie till SEK 55,50 per aktie, oavsett aktieslag.

Den 7 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology
att bolaget förvärvat ytterligare 1 153 640 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 3,8 procent av aktierna och 2,8 procent av rösterna
i ReadSoft[3] (http://#_ftn3). Den 12 augusti 2014 offentliggjorde
Lexmark International Technology att bolaget förvärvat ytterligare 1
086 017 B aktier i ReadSoft motsvarande cirka 3,5 procent av aktierna
och 2,6 procent av rösterna i ReadSoft[4] (http://#_ftn4).

Den 19 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology
att bolaget förvärvat 1 193 580 A aktier och 5 822 390 B i ReadSoft
från Bolagets grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson (privat och
genom privata holdingbolag), motsvarande cirka 22,8 procent av
aktierna och 42,8 procent av rösterna i ReadSoft[5] (http://#_ftn5).
Köpeskillingen vid nämnda förvärv utgörs av ett kontantvederlag om
57,00 kronor per aktie. Förvärven ovan innebär vidare att Lexmark
International Technology åtar sig att kompensera säljaren av aktierna
om aktierna avyttras före den 31 december 2015 till ett pris som är
högre än det vederlag som erhålls av säljaren. Detsamma gäller om de
förvärvade aktierna före den 31 december 2015 lämnas in i ett
offentligt uppköpserbjudande eller Lexmark International Technology
förbinder sig att avyttra aktierna eller lämna in dem i ett
offentligt uppköpserbjudande innan 31 december 2015, eller om Lexmark
International Technology före den 31 december 2015 förvärvar
ytterligare aktier i ReadSoft till ett pris som är högre än det
vederlag som erhålls av säljaren. Sådan kompensation kommer motsvara
skillnaden mellan det vederlag som säljaren erhållit och
avyttringspriset eller priset i det offentliga uppköpserbjudandet,
eller priset som Lexmark International Technology erlagt för förvärv
av ytterligare aktier (såsom tillämpligt). Sådan kompensation kommer
av likabehandlingsskäl vid offentliga uppköpserbjudanden även att
utgå till aktieägare som accepterar Erbjudandet. Vederlaget i
Erbjudandets justerades samtidigt på motsvarande sätt.

Omedelbart före detta offentliggörande, har Lexmark International
Technology förvärvat ytterligare 2 284 239 B aktier i ReadSoft
motsvarande cirka 7,4 procent av aktierna och 5,5 procent av rösterna
i ReadSoft[6] (http://#_ftn6). Köpeskillingen vid nämnda förvärv
uppgick till 57,00 kronor per aktie.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Lexmark och det rekommenderade
kontantbudet för aktier i ReadSoft, vänligen se www.lexmarkinfo.se.

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 70 812 8639
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 21 augusti
2014 kl. 08.00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk
rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att
detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om
offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden,
vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation
14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad,
("Exchange Act"), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule
14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt
svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om
offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende
återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för
utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt
nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i
USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT
RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER
UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Baserat på 30 707 744 aktier, bestående av
samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de 2 540 696 aktier som
Bolaget äger.

[2] (http://#_ftnref2) Baserat på 30 707 744 aktier, bestående av
samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de 2 540 696 aktier som
Bolaget äger.

[3] (http://#_ftnref3) Baserat på 30 707 744 aktier, bestående av
samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de 2 540 696 aktier som
Bolaget äger.

[4] (http://#_ftnref4) Baserat på 30 707 744 aktier, bestående av
samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de 2 540 696 aktier som
Bolaget äger.

[5] (http://#_ftnref5) Baserat på 30 707 744 aktier, bestående av
samtliga nu utestående aktier, med avdrag för de 2 540 696 a...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.