Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-19

Lexmark International, Inc.: Lexmark Int'l Technology höjer kontanterbjudandet för samtliga utestående aktier i ReadSoft till SEK 43,00 per aktie samt förl

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,
och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
19 juni 2014

Höjt och förlängt erbjudande

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International
Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.
("Lexmark"), offentliggjorde genom pressmeddelande den 6 maj 2014 ett
rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)
("ReadSoft" eller "Bolaget") avseende försäljning av aktierna i
ReadSoft till Lexmark International Technology ("Erbjudandet").
Lexmark International Technology erbjöd en kontantersättning om SEK
40,05 per aktie i ReadSoft.

Med anledning av det av Hyland Software UK per den 18 juni 2014
lämnade kontanterbjudandet för aktierna i ReadSoft om SEK 42,86 per
aktie, meddelar Lexmark International Technology idag en höjning av
Erbjudandets kontantvederlag för samtliga utestående aktier i
ReadSoft. Erbjudandet höjs från SEK 40,05 per aktie till SEK 43,00
per aktie, oavsett aktieslag. Acceptfristen förlängs samtidigt till
och med 14 juli 2014, klockan 15:00.

Som meddelats den 10 juni 2014 har Lexmark erhållit erforderligt
godkännande för genomförande av Erbjudandet från relevanta
konkurrensmyndigheter. Med anledning därav är Erbjudandet inte längre
villkorat av erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd. Alla andra
villkor för Erbjudandet kvarstår enligt vad som tidigare meddelats.

Det höjda erbjudandepriset om SEK 43,00 innebär en premie om:

· 133,7 procent jämfört med slutkursen 18,40 kronor för Bolagets
B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 5 maj 2014, den sista
handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;

· 141,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste
månaderna fram till 5 maj 2014 om 17,82 kronor; och

· 52,5 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för
Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste
månaderna fram till 5 maj 2014 om 28,20 kronor.

Det höjda Erbjudandet värderar samtliga aktier i ReadSoft till ca 1
315 960 992 kronor.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

I enlighet med det "Transaction Agreement" mellan Lexmark
International Technology och ReadSoft, vilket har offentliggjorts i
erbjudandehandlingen, har ReadSofts styrelse åtagit sig att
upprätthålla sin rekommendation även beträffande Lexmark
International Technologys höjda kontanterbjudande, på de villkor som
anges Transaction Agreement. Vidare omfattar det åtagande att
acceptera Erbjudandet enligt erbjudandehandlingen, som lämnats av
ReadSofts två största aktieägare, även Lexmark International
Technologys höjda kontanterbjudande.

Aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet, och som inte önskar
återkalla sin accept, behöver inte vidta några ytterligare åtgärder.
Det höjda kontanterbjudandet omfattar även aktier för vilka accept av
Erbjudandet redan lämnats.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Lexmark
International Technology offentliggjort att villkoren för Erbjudandet
uppfyllts eller att Lexmark International Technology annars beslutat
att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att sådant offentliggörande görs
senast omkring den 16 juli 2014, förväntas utbetalning av vederlag
komma att påbörjas omkring den 21 juli 2014.

Lexmark International Technology förbehåller sig rätten att förlänga
acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för
utbetalning av vederlag.

Erbjudandet omfattar inte de konvertibler som utgavs i maj 2011,
oktober 2011, april 2012 och april 2013 inom ramen för ReadSoft's
incitamentsprogram för anställda. Lexmark International Technology
kommer utanför Erbjudandet att erbjuda deltagarna i programmet skälig
behandling med avseende på deras innehav, inklusive den höjning av
Erbjudandet som härmed meddelas.

Citat

"Höjningen av Erbjudandet är en följd av Lexmarks övertygelse om att
ett samgående mellan ReadSoft och Perceptive Software kommer att
stärka vårt erbjudande inom hantering av ostrukturerad information,"
säger Paul Rooke, koncernchef Lexmark. "Vi anser att Lexmark och
ReadSoft är en perfekt kombination som har de finansiella resurser
och den globala närvaro som krävs för att ReadSoft ska nå sin fulla
potential."

"Vi är övertygade om att Lexmarks reviderade Erbjudande är det bästa
erbjudandet för ReadSofts aktieägare. Vidare kan vi konstatera att
vår Due Diligence bekräftar vår gemensamma strategi för tillväxt, vi
har nödvändiga myndighetsgodkännanden på plats och vi är redo att
börja utbetalning av vederlaget redan i mitten av juli, mer än en och
en halv månad innan det konkurrerande erbjudandet", tillade Rooke.

Erbjudandehandling

Med anledning av höjningen av Erbjudandet kommer Lexmark International
Technology att färdigställa och offentliggöra en tilläggshandling
till erbjudandehandlingen.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, se tilläggshandlingen till
den ursprungliga erbjudandehandlingen och den uppdaterade
anmälningssedeln för Erbjudandet som båda kommer att göras
tillgängliga på www.lexmarkinfo.se, DNB's hemsida www.dnb.se, och
Finansinspektionens hemsida www.fi.se (enbart tilläggshandlingen),
samt erbjudandehandlingen for Erbjudandet som finns tillgänglig på
nämnda hemsidor.

Finansiering

Lexmark International Technology är inte beroende av extern
finansiering för det höjda Erbjudandet. Det höjda Erbjudandet kommer
att finansieras med Lexmark International Technology:s tillgängliga
medel. Lexmark har ovillkorligen och oåterkalleligen garanterat
Lexmark International Technologys rätta fullgörande av bl.a. sin
betalningsskyldighet gentemot aktieägare i ReadSoft enligt det höjda
Erbjudandet (vid fullföljande).

Ytterligare information

För ytterligare information angående Lexmark och det rekommenderade
kontantbudet för aktier i ReadSoft, vänligen se www.lexmarkinfo.se.

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 70 812 86 39
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 juni 2014
kl. 8.00.

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller sven...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.