Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Lexmark International, Inc.: Tillägg till erbjudandehandlingen avseende aktier i ReadSoft godkänt

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte
till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller
personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som
följer av svensk rätt. Aktieägare i USA hänvisas till avsnittet
"Särskilt meddelande till aktieägare i USA" i slutet av detta
pressmeddelande.

Pressmeddelande
27 augusti 2014

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark") offentliggör idag en
tilläggshandling till erbjudandehandlingen avseende det
rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i ReadSoft AB
(publ) ("ReadSoft").

Lexmark, ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc.,
offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 juli 2014 ett nytt
rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft avseende
försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark ("Erbjudandet"). Den
20 augusti 2014 offentliggjordes att Erbjudandets vederlag höjdes
till 57,00 kronor per aktie oavsett slag, att acceptfristen
förlängdes till och med den 4 september 2014, samt att Erbjudandet
förklarats ovillkorat i enlighet med lag (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden, samt NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Ett motsvarande
tillägg till erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 8 augusti
2014 ("Tillägget") har omedelbart före detta offentliggörande
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tillägget kommer att skickas till aktieägare i ReadSoft vars innehav
är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 27 augusti 2014.
Tillägget samt anmälningssedel finns även tillgänglig för digital
nedladdning på www.lexmarkinfo.se samt DNBs hemsida www.dnb.se. En
uppdaterad anmälningssedel kommer vidare att skickas till de
aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet.

Acceptfristen för Erbjudandet har förlängts och löper till och med den
4 september 2014 och utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas
omkring den 11 september 2014.

Lexmark förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för
Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptfristen kommer att
kombineras med utbetalning till sådana aktieägare som (vid tidpunkten
för förlängningen) accepterat Erbjudandet, på sådant att någon
ytterligare försening i utbetalning av vederlag inte föranledes sådan
aktieägare.

Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in korrekt
ifylld anmälningssedel till DNB Bank senast den 4 september 2014, kl.
15:00.

Aktieägare i ReadSoft som redan har accepterat Erbjudandet och vill
behålla denna accept behöver inte vidta någon åtgärd. Det höjda
vederlaget om 57,00 kronor per aktie omfattar även tidigare lämnade
accepter.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av
Tillägget äger vidare rätt enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument att återkalla redan avgiven accept inom minst
två arbetsdagar från offentliggörandet av Tillägget. Sista dagen för
rätt att återkalla avgiven accept är 29 augusti 2014 enligt nämnda
återkallelserätt.

För mer information:

www.lexmarkinfo.se

Ytterligare frågor från aktieägare kring erbjudandet ställs till:

DNB

Tel: +46 (8) 473 45 40

Hemsida: www.dnb.se

Frågor från media ställs till:

Birgitta Henriksson, Brunswick Group
Tel: +46 (0) 70 812 8639
E-post: bhenriksson@brunswickgroup.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 augusti
2014 kl. 19.00.

Om Lexmark

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) fokuserar på att koppla samman
företags ostrukturerade tryckta och digitala information med
processer, applikationer och människor.

För mer information, besök www.lexmark.se

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att
automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts
lösningar gör det möjligt för företag att automatisera
dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering,
formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare,
billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens
överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering.

Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern
med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande
nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i
Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap
lista.

För mer information, besök http://se.readsoft.com

Viktigt meddelande

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar ("Begränsade Jurisdiktioner").
Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel
som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid
någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller
annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får
sändas, postas eller spridas eller vidarebefordras på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad
Jurisdiktion.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad
Jurisdiktion, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller
andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Lexmark International Technologys kontroll. All sådan
framtidsinriktad information i detta pressmeddelande lämnas endast
per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt
takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning eller föreskrifter,
friskriver sig Lexmark International Technology uttryckligen från all
skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar
avseende framtidsinriktad information i detta pressmeddelande på
grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade
informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller
omständigheter varpå sådan framtidsinriktad information är baserad.
Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden
som Lexmark International Technology eller ReadSoft har gjort eller
kan komma att göra.

Särskilt meddelande till aktieägare i USA

För Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande gäller svensk
rätt. Amerikanska innehavare av värdepapper uppmärksammas på att
detta dokument är föremål för svenska lagar och regler om
offentliggörande av information och offentliga uppköpserbjudanden,
vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA.

Erbjudandet görs i USA i enlighet med Section 14(e) av, och Regulation
14E enligt US Securities Exchange Act från 1934, såsom ändrad,
("Exchange Act"), med förbehåll för de undantag som framgår av Rule
14d-1(d) Exchange Act och i övrigt i enlighet med kraven enligt
svensk lag. Följaktligen är Erbjudandet underkastat regler om
offentliggörande och andra krav på förfarandet, inkluderande avseende
återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, procedur och tidpunkt för
utbetalning som är annorlunda än de som är tillämpliga enligt
nationella regler och lagar avseende offentliga uppköpserbjudanden i
USA.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR BEKRÄFTAT
RIKTIGHETEN I ELLER BEDÖMT LÄMPLIGHETEN AV DETTA ERBJUDANDE, ELLER
UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

_______________________________

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lexmark-international--inc-/r/tillagg-till-erb...
http://mb.cision.com/Main/9883/9634582/279377.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.