Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-21

LIDDS AB: Kommuniké från årsstämma den 21 april 2015 i LIDDS AB

Idag, den 21 april 2015, hölls årsstämma i LIDDS AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.

Vid årsstämman beslutades bl.a. att:

* fastställa resultat- och balansräkningen;
* ingen utdelning lämnas för 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny
räkning;
* bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
för verksamhetsåret;
* arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor;
* arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning;

* välja in Jan Törnell (ordförande), Anders Bjartell, Inga-Lill Forslund,
Maria Forss och Susanna Urdmark som nya styrelseledamöter;
* omvälja MAZARS Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för tiden intill
slutet av nästa årsstämma;
* anta instruktion och arbetsordning för valberedning;
* bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Val av styrelse och arvodering
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om nyval av fem
ordinarie styrelseledamöter: Jan Törnell, Anders Bjartell, Inga-Lill
Forslund, Maria Forss och Susanna Urdmark. Jan Törnell valdes till ny
styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelsen ska utgå med sammanlagt 360 000 kronor,
att fördelas med 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter.

Antagande av instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är
representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte
styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för
kommande valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån
bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädeserätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst
uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig.
Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna
genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Helsingborg den 21 april 2015
LIDDS AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, + 46 (0)70 676 00 08,
e-postjan.tornell@pulsinvest.se

Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot - har redan visat mycket goda resultat
i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter
läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för att minska biverkningarna
och reducera antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan
utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande.

För mer information, besökwww.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
april 2015. Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDS certified adviser.

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2015
http://hugin.info/161250/R/1913058/683092.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1913058

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.