Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Lifco AB: Beslut vid Lifcos årsstämma 2016

Vid Lifcos årsstämma som hölls i Stockholm den 12 maj 2016 fattades
följande beslut:

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gabriel Danielsson,
Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Fredrik Karlsson, Johan
Stern och

Axel Wachtmeister samt nyvaldes Annika Espander Jansson. Till
styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5
175 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 150 000 kronor till
ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen.
Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 168 000 kronor till ordföranden och
84 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att
ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 126 000
kronor till ordföranden och 63 000 kronor till var och en av de
övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat
att Magnus Willfors kommer att vara huvudansvarig revisor med Martin
Johansson som medrevisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
bestämde årsstämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 16 maj
2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befatt-ningshavare innebärande i huvudsak följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på
varje marknad där Lifco verkar så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Grundlönen ska beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön
och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens
ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Överlåtelse av dotterbolagen Proline Iceland EFT and Proline Relining
SL

Årsstämman godkände styrelsens förslag att överlåta aktierna i
dotterbolagen

Proline Iceland EFT och Proline Relining SL till minoritetsägarna.
Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med
potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda
kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition &
Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som
innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en
starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder.
Koncernen omsatte 2015 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på
1,2 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs gärna mer på
www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument
och/eller Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 maj 2016 kl 18.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifco-ab/r/beslut-vid-lifcos-arsstamma-2016,c2...
http://mb.cision.com/Main/5431/2008365/515238.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.