Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Lifco AB: Delårsrapport januari-juni 2017

Rapportperioden januari - juni

· Nettoomsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 0,5%

· EBITA* ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 16,8% (15,4%)
· Resultat före skatt ökade med 14,3% till 699 (612) MSEK
· Periodens resultat ökade med 14,3% till 524 (459) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 14,3% till 5,67 (4,96) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% till 438
(425) MSEK

· Under perioden har fyra verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning

om cirka 427 MSEK
· Efter rapportperiodens utgång kommer följande förvärv att
konsolideras: kinesiska Perfect Ceramic Dental samt majoriteterna av
norska Hydal och Fiberworks liksom svenska Pro Optix

Rapportperioden april - juni

· Nettoomsättningen ökade med 3,4% till 2 453 (2 373) MSEK,
organiskt förändrades nettoomsättningen med -5,6%

· EBITA* ökade med 6,3% till 433 (407) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 17,6% (17,2%)
· Resultat före skatt uppgick till 366 (369) MSEK
· Periodens resultat uppgick till 274 (277) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 7,6% till 302
(281) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 2 12
mån
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 4 876 4 424 10,2% 2 453 2 373 3,4% 9 439 5,0% 8 987
EBITA* 818 681 20,1% 433 407 6,3% 1 514 9,9% 1 377
EBITA-marginal* 16,8% 15,4% 1,4 17,6% 17,2% 0,4 16,0% 0,7 15,3%
Resultat före 699 612 14,3% 366 369 -0,7% 1 306 7,2% 1 219
skatt
Periodens 524 459 14,3% 274 277 -0,7% 992 7,1% 927
resultat
Resultat per 5,67 4,96 14,3% 2,95 2,98 -1,0% 10,69 7,0% 9,99
aktie
Avkastning på 18,6% 19,8% -1,2 18,6% 19,8% -1,2 18,6% -0,1 18,7%
sysselsatt
kapital
Avkastning på 146% 135% 11,0 146% 135% 11,0 146% 5,0 141%
sysselsatt
kapital,
exkl goodwill

* Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK under första
halvåret huvudsakligen till följd av förvärv och positiva
valutakursförändringar. Alla tre affärsområdena uppvisade god
omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret. Samtliga
divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft ett bra första
halvår. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre
affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader
ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK under första halvåret och
EBITA-marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 16,8% (15,4%).
Lönsamhetsförbättringen hänför sig till förvärv, organisk tillväxt
och positiva valutakursförändringar. Resultatet per aktie ökade med
14,3% under första halvåret och uppgick till 5,67 (4,96) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% under årets
första sex månader till 438 (425) MSEK.

Under första halvåret har Lifco konsoliderat fyra nya verksamheter med
en total årsomsättning om cirka 427 MSEK. I slutet av juni
annonserade vi förvärven av kinesiska dentallaboratoriet Perfect
Ceramic Dental liksom majoriteten av svenska Pro Optix som
tillhandahåller utrustning för den europeiska fibernätsmarknaden.
Efter rapportperiodens utgång har vi presenterat förvärven av
majoriteterna av norska Hydal som är Skandinaviens ledande
tillverkare av aluminiumkabinett liksom norska Fiberworks som också
tillhandahåller utrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. De
åtta förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på
Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt
förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,4 gånger EBITDA
före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket
är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger
EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - JUNI

Omsättningen ökade med 10,2% till 4 876 (4 424) MSEK till följd av
förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt.
Förvärv bidrog med 7,3%, valutakursförändringar påverkade positivt
med 2,4% och den organiska tillväxten uppgick till 0,5%. Under första
halvåret konsoliderades fyra nya verksamheter: Haglöf Sweden,
Hultdins, Solesbee's samt Silvent.

EBITA* ökade med 20,1% till 818 (681) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 1,4 procentenheter till 16,8% (15,4%). EBITA*
påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv samt
valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA*
positivt med 2,4 procentenheter. Under första halvåret genererades
33% av EBITA* i EUR, 31% i SEK, 14% i NOK, 7% i DKK, 7% i USD, 3% i
GBP och 5% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -21 (-17) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 14,3% och uppgick till 699 (612) MSEK.
Periodens resultat ökade med 14,3% till 524 (459) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 59 MSEK
under första halvåret till 1 033 MSEK den 30 juni 2017 jämfört med
974 MSEK den 31 december 2016. EBITA* i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under första halvåret med
5 procent-enheter till 146%. Den 30 juni 2016 var EBITA* i relation
till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 135%.
Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god
kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 811 MSEK från den 31
december 2016 till 3 829 MSEK den 30 juni 2017. Utdelningar uppgick
till 335 (280) MSEK under första halvåret. Nettoskuldsättningsgraden
var 0,8 (0,7) den 30 juni 2017 och nettoskulden i förhållande till
EBITDA* uppgick till 2,4 (2,1) gånger. Vid utgången av perioden var
32% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 3,1% till 438
(425) MSEK under första halvåret. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -943 (-1 006) MSEK, vilket
huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Utvecklingen i andra kvartalet blev något svagare efter ett starkt
första kvartal. Omsättningen ökade med 3,4% till 2 453 (2 373) MSEK
till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar. Förvärv
bidrog med 6,1% och valutakursförändringar påverkade positivt med
2,8%. Den organiska tillväxten uppgick till -5,6% på grund av ett
färre antal arbetsdagar i kvartalet jämfört med samma period
föregående år samt fortsatt svag utveckling inom divisionen Skog.

EBITA* ökade med 6,3% till 433 (407) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,4 procent-enheter till 17,6% (17,2%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv och valutakursförändringar.
Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 2,7
procentenheter. Under andra kvartalet genererades 35% av EBITA* i
EUR, 29% i SEK, 13% i NOK, 10% i USD, 4% i DKK, 3% i GBP och 6% i
andra valutor.

Finansnettot uppgick till -12 (-9) MSEK.

Resultat före skatt förändrades med -0,7% och uppgick till 366 (369)
MSEK. Periodens resultat förändrades med -0,7% till 274 (277) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 16 MSEK
till 1 033 MSEK den 30 juni 2017 jämfört med 1 017 MSEK den 31 mars
2017. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
exklusive goodwill var i princip oförändrat jämfört med den 31 mars
2017 och uppgick till 146%.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 400 MSEK
till 3 829 MSEK. Utdelningar uppgick till 330 (277) MSEK i kvartalet.
Nettoskuldsättningsgraden ökade från 0,7 den 31 mars 2017 till 0,8.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 7,6% till
302 (281) MSEK under andra kvartalet. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -381 (-35) MSEK, vilket
huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 961 1 773 10,6% 961 904 6,3% 3 779 5,2% 3 590
EBITA* 362 328 10,5% 177 172 2,9% 689 5,3% 655
EBITA-marginal* 18,5% 18,5% 0,0 18,5% 19,1% -0,6 18,2% 0,0 18,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer
tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och
säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns
även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar
desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och
bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till
tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 10,6% till 1 961 (1 773) MSEK under
första halvåret. EBITA* förbättrades med 10,5% till 362 (328) MSEK
under perioden och EBITA-marginalen* uppgick till 18,5% (18,5%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer
i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet hade den sena
påsken 2017 en positiv påverkan på omsättning och resultat. Den sena
påsken 2017 hade en motsvarande negativ effekt på dentalverksamhetens
organiska tillväxt under andra kvartalet.

I slutet av juni annonserades förvärvet av det kinesiska dentalbolaget
Perfect Ceramic Dental (PCD). PCD är ett tandtekniskt laboratorium
där cirka 80% av omsättningen genereras av Lifcos tyska dentalbolag
MDH. PCD beräknas konsolideras under senare delen av tredje
kvartalet.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 058 853 24,0% 579 469 23,5% 1 930 11,9% 1 726
EBITA* 261 193 35,3% ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.