Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Lifco AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Rapportperioden januari - juni

· Nettoomsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 4,5%

· EBITA* ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 17,1% (16,8%)
· Resultat före skatt ökade med 17,9% till 824 (699) MSEK
· Periodens resultat ökade med 22,1% till 640 (524) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 22,4% till 6,94 (5,67) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 483 (438)
MSEK

· Under perioden har sex verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om cirka 340 MSEK

· Efter rapportperiodens utgång kommer följande förvärv att
konsolideras: franska dentalbolaget Denterbridge och majoriteten av
det italienska dentalbolaget Rhein 83

Rapportperioden april - juni

· Nettoomsättningen ökade med 24,0% till 3 041 (2 453) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 9,6%

· EBITA* ökade med 29,3% till 560 (433) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 18,4% (17,6%)
· Resultat före skatt ökade med 30,6% till 478 (366) MSEK
· Periodens resultat ökade med 39,1% till 381 (274) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 452 (302)
MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 2 12
mån
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 5 715 4 876 17,2% 3 041 2 453 24,0% 10 8,4% 10
869 030
EBITA* 978 818 19,6% 560 433 29,3% 1 892 9,2% 1 732
EBITA-marginal* 17,1% 16,8% 0,3 18,4% 17,6% 0,8 17,4% 0,1 17,3%
Resultat före 824 699 17,9% 478 366 30,6% 1 599 8,5% 1 473
skatt
Periodens 640 524 22,1% 381 274 39,1% 1 224 10,6% 1 107
resultat
Resultat per 6,94 5,67 22,4% 4,12 2,95 39,7% 13,21 10,6% 11,94
aktie
Avkastning på 19,5% 18,4% 1,1 19,5% 18,4% 1,1 19,5% 0,2 19,3%
sysselsatt
kapital**
Avkastning på 153% 137% 16,0 153% 137% 16,0 153% 3,0 150%
sysselsatt
kapital, exkl
goodwill**

* Före förvärvskostnader.

** Ny definition, se sidan 19.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK under första
halvåret till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och
organisk tillväxt. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings-
och resultattillväxt under första halvåret. Samtliga divisioner inom
alla affärsområdena har haft ett bra första halvår med ökad
försäljning och förbättrade resultat. Marknadsläget var fortsatt gott
generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK under
första halvåret och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter
till 17,1% (16,8%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig till förvärv,
positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Resultatet per
aktie ökade med 22,4% under första halvåret och uppgick till 6,94
(5,67) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 10,3% under årets
första sex månader till 483 (438) MSEK. Vi har fortfarande vissa
leveransproblem, vilket skapat höga lagernivåer. Den höga nivån på
kundfordringar kompenseras av stora kundförskott och högre
leverantörsskulder.

Under första halvåret har Lifco konsoliderat sex nya verksamheter med
en sammanlagd årsomsättning om cirka 340 MSEK. I slutet av juni
annonserade vi förvärven av franska dentalbolaget Denterbridge och
majoriteten av det italienska dentalbolaget Rhein 83. De åtta
förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos
resultat och finansiella ställning under året.

Eftersom omfattningen av förvärvsrelaterade skulder, sälj-/köpoptioner
och tilläggsköpeskillingar, har ökat under senare år har vi beslutat
att lägga till dessa som en del av nettoskulden. Vi har även justerat
definitionen av sysselsatt kapital. De nya definitionerna framgår på
sidan 19. Även efter dessa förändringar och årets förvärv har vi ett
betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår
till 2,1 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår
målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - JUNI

Omsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK till följd av
förvärv, positiva valutakurs-förändringar och organisk tillväxt.
Förvärv bidrog med 10,1%, valutakursförändringar påverkade positivt
med 2,6% och den organiska tillväxten uppgick till 4,5%. Under första
halvåret konsoliderades Flörchinger Zahntechnik, Spocs, Toolpacks
norska bilinredningsverksamhet samt majoriteterna av Computer
konkret, Dental Direct och Wexman.

EBITA* ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,3 procentenheter till 17,1% (16,8%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk
tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 2,6
procentenheter. Under första halvåret genererades 36% av EBITA* i
EUR, 28% i SEK, 15% i NOK, 6% i USD, 5% i DKK, 3% i GBP och 7% i
andra valutor.

Finansnettot uppgick till -23 (-21) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 17,9% till 824 (699) MSEK och periodens
resultat ökade med 22,1% till 640 (524) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 85 MSEK
under första halvåret till 1 240 MSEK den 30 juni 2018 jämfört med 1
155 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under första halvåret med
tre procentenheter till 153%. Den 30 juni 2017 var EBITA* i relation
till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 137%.
Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat.

Koncernens nettoskuld[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade
med 462 MSEK från den 31 december 2017 till 4 256 MSEK den 30 juni
2018. Under första kvartalet emitterade Lifco två icke säkerställda
obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid om två år. Likviden
från obligationsemissionerna användes till att refinansiera
existerande bank- och obligationslån. Skulder relaterade till
sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv
uppgick vid periodens slut till 396 (158) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 juni 2018 och
nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,1 (2,5)
gånger. Vid utgången av perioden var 24% av koncernens räntebärande
skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 483 (438) MSEK
under första halvåret, huvudsakligen till följd av bättre resultat.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -292 (-943)
MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Utvecklingen i andra kvartalet var stark efter ett svagt första
kvartal. Omsättningen ökade med 24,0% till 3 041 (2 453) MSEK till
följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk
tillväxt.

Förvärv bidrog med 10,5%, valutakursförändringar påverkade positivt
med 3,9% och den organiska tillväxten uppgick till 9,6%.

EBITA* ökade med 29,3% till 560 (433) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,8 procent-enheter till 18,4% (17,6%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk
tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,7
procentenheter. Under andra kvartalet genererades 35% av EBITA* i
EUR, 29% i SEK, 16% i NOK, 6% i USD, 4% i DKK, 3% i GBP och 7% i
andra valutor.

Finansnettot uppgick till -10 (-12) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 30,6% och uppgick till 478 (366) MSEK.
Periodens resultat ökade med 39,1% till 381 (274) MSEK. Till följd av
sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige har
uppskjutna skatteskulder omvärderats i kvartalet vilket lett till en
positiv engångseffekt om 22 MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 41 MSEK
till 1 240 MSEK den 30 juni 2018 jämfört med 1 199 MSEK den 31 mars
2018. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
exklusive goodwill ökade från 147% den 31 mars 2018 till 153% den 30
juni 2018.

Under kvartalet ökade koncernens nettoskuld med 279 MSEK till 4 256
MSEK. Utdelningar uppgick till 374 (330) MSEK i kvartalet.
Nettoskuldsättningsgraden på 0,7 var oförändrad jämfört med den 31
mars 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 49,7% till 452
(302) MSEK under andra kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre
resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-185 (-381) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 2 066 1 961 5,4% 1 056 961 9,9% 3 922 2,8% 3 817
EBITA* 391 362 8,0% 200 177 13,0% 730 4,1% 701
EBITA-marginal* 18,9% 18,5% 0,4 18,9% 18,5% 0,4 18,6% 0,2 18,4%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer
tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och
säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns
även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar
desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och
bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till
tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 5,4% till 2 066 (1 961) MSEK under första
halvåret. EBITA* ökade med 8,0% till 391 (362) MSEK under perioden
och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procentenheter till 18,9%
(18,5%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer
i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet 2018 hade den
tidiga påsken en viss negativ påverkan på Dentals omsättning och
resultat. Den ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.