Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Lifco AB: Delårsrapport januari - juni 2020

Rapportperioden januari - juni

 • Nettoomsättningen minskade med 2,5% till 6 720 (6 893) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 10,3%.
 • EBITA* minskade med 4,3% till 1 221 (1 276) MSEK.
 • EBITA-marginalen* minskade med 0,3 procentenheter till 18,2% (18,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 0,4% till 979 (975) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 0,4% till 734 (731) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 1,0% till 7,98 (7,90) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 144% till 1 259 (516) MSEK.
 • Under april och maj har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan och lönsamheten inom många av koncernens dotterbolag. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och en förbättring märktes också på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin.
 • Under perioden har fem verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 555 MSEK.

Rapportperioden april - juni

 • Nettoomsättningen minskade med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 18,1%.
 • EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK.
 • EBITA-marginalen* minskade med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%).
 • Resultat före skatt minskade med 19,2% till 439 (543) MSEK.
 • Periodens resultat minskade med 18,8% till 329 (405) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 109% till 784 (375) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

SEX KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 2 12
mån
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 6 720 6 893 -2,5% 3 079 3 536 -12,9% 13 -1,2% 13
672 845
EBITA* 1 221 1 276 -4,3% 569 689 -17,4% 2 468 -2,2% 2 523
EBITA-marginal* 18,2% 18,5% -0,3 18,5% 19,5% -1,0 18,1% -0,1 18,2%
Resultat före 979 975 0,4% 439 543 -19,2% 2 000 0,2% 1 996
skatt
Periodens 734 731 0,4% 329 405 -18,8% 1 531 0,2% 1 528
resultat
Resultat per 7,98 7,90 1,0% 3,56 4,39 -18,9% 16,65 0,5% 16,57
aktie
Avkastning på     21,5% -3,5       21,5% -3,5 18,0% -1,5 19,5%
sysselsatt 18,0% 18,0%
kapital
Avkastning på 114% 136% -22 114% 136% -22 114% 6 108%
sysselsatt
kapital, exkl.
goodwill

*Före
förvärvskostnader
och poster av
engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Under april och maj har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan och lönsamheten inom många av koncernens dotterbolag. Lifcos över 160 dotterbolag verkar inom ett stort antal branscher som har påverkats i olika utsträckning av pandemin. Påverkan har varit särskilt stor inom affärsområdet Dental och för flera av verksamheterna inom affärsområdet Systems Solutions där bolagen inte har någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning. Inom Systems Solutions finns dock många bolag som varit relativt opåverkade av pandemin. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och en förbättring märktes också på de europeiska marknaderna för verksamheterna inom Systems Solutions som påverkats av pandemin. Affärsområdet Demolition & Tools mötte en minskad efterfrågan vilket beror på ett generellt sett mer osäkert och svagare marknadsläge samt extra stor osäkerhet under andra kvartalet till följd av pandemin.

Som Lifco kommunicerade i rapporten för första kvartalet den 24 april kom pandemin att ha en betydande effekt på det finansiella resultatet i andra kvartalet. Under andra kvartalet minskade omsättningen med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK och EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK. EBITA-marginalen* minskade med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%). Resultatet per aktie minskade under andra kvartalet med 18,9% till 3,56 (4,39) SEK. Kassaflödet förbättrades med 109% till 784 (375) MSEK under andra kvartalet till följd av minskat rörelsekapital.

Lifco har under första halvåret förstärkt Dental med fyra förvärv varav två tillverkande bolag i Danmark och ett i Sverige samt en ledande distributör i Kroatien. Inom Systems Solutions förvärvades italienska Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Under det då rådande marknadsläget med pandemin valde Lifco att den 25 mars 2020 refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020. Utöver denna bryggfinansiering har Lifco utestående obligationslån om 1 000 MSEK liksom sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,4 gånger EBITDA* den 30 juni 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - JUNI

Omsättningen minskade med 2,5% till 6 720 (6 893) MSEK till följd av effekterna av covid-19 pandemin och ett svagare marknadsläge inom affärsområdet Demolition & Tools. Den organiska tillväxten uppgick till -10,3%, förvärv bidrog med 7,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 0,1%. Under första halvåret konsoliderades danska Rönvig Dental Manufacturing A/S, Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S, TrollDentals produktportfölj samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa och italienska Cramaro Tarpaulin Systems.

EBITA* minskade med 4,3% till 1 221 (1 276) MSEK och EBITA-marginalen* försämrades med 0,3 procentenheter till 18,2% (18,5%) till följd av lägre volymer. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med -0,1%. Under perioden genererades 34% (35%) av EBITA* i EUR, 29% (27%) i SEK och 14% (16%) i NOK, 8% (8%) i DKK, 7% (3%) i GBP, 3% (6%) i USD och 5% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -28 (-32) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 0,4% till 979 (975) MSEK och periodens resultat ökade med 0,4% till 734 (731) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 0 (56) MSEK under första halvåret.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 172 MSEK under perioden till 2 173 MSEK den 30 juni 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 108% vid årsskiftet och ökade under årets första sex månader till 114%.

Koncernens nettoskuld minskade med 277 MSEK från den 31 december 2019 till 5 275 MSEK den 30 juni 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 908 (698) MSEK. Den räntebärande nettoskulden minskade med 225 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 juni 2020 till 3 815 (4 312) MSEK.

Den 25 mars 2020 informerade Lifco att bolaget i de då rådande marknadsläget med pandemin valt att refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 juni 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,4 (1,6) gånger. Vid utgången av perioden var 41% (33%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 144% till 1 259 (516) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av ökade kortfristiga rörelseskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -871 (-945) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet minskade omsättningen med 12,9% till 3 079 (3 536) MSEK till följd av effekterna av covid-19 pandemin och ett svagare marknadsläge inom affärsområdet Demolition & Tools. Den organiska tillväxten uppgick till -18,1%, förvärv bidrog med 6,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,0%.

Till följd av utdelningar till minoriteter under andra kvartalet påverkades Övriga intäkter och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med förvärv med -24 (-46) MSEK.

EBITA* minskade med 17,4% till 569 (689) MSEK och EBITA-marginalen* försämrades med 1,0 procentenhet till 18,5% (19,5%) till följd av lägre volymer. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med -1,0%. Under andra kvartalet genererades 32% (35%) av EBITA* i EUR, 30% (28%) i SEK, 16% (16%) i NOK, 7% (8%) i DKK, 8% (4%) i GBP, 1% (6%) i USD och 6% (3%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -22 (-19) MSEK.

Resultat före skatt minskade med 19,2% och uppgick till 439 (543) MSEK. Periodens resultat minskade med 18,8% till 329 (405) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 215 MSEK till 2 173 MSEK den 30 juni 2020 jämfört med 2 388 MSEK den 31 mars 2020. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 108% den 31 mars 2020 till 114% den 30 juni 2020.

Koncernens nettoskuld minskade under kvartalet med 854 MSEK till 5 275 MSEK. Utdelningar uppgick till 33 (418) MSEK i kvartalet. Vid årsstämman den 24 juni 2020 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2019 till 5,25 kronor per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 uppgick till 476,9 MSEK och utbetalades den 1 juli 2020. Utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 utbetaldes under andra kvartalet 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 109% till 784 (375) MSEK under andra kvartalet till följd av lägre kundfordringar och lager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -44 (-365) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 2 012 2 252 -10,7% 841 1 125 -25,2% 4 153 -5,5% 4 393
EBITA* 385 465 -17,2% 144 233 -38,2% 794 -9,2% 874
EBITA-marginal* 19,1% 20,6% -1,5 17,1% 20,7% -3,6 19,1% -0,8 19,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med 10,7% till 2 012 (2 252) MSEK under första halvåret till följd av påverkan av...

Författare Lifco AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.