Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Lifco AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

Rapportperioden januari - mars

· Nettoomsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 8,9%

· EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 13,4% (13,8%)
· Resultat före skatt ökade med 8,8% till 243 (223) MSEK
· Periodens resultat ökade med 10,3% till 182 (165) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 9,6% till 1,99 (1,81) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och
ökade med 25,6%

till 144 (115) MSEK
· Under kvartalet har sju verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om cirka 870 MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL Rullande HELÅR
1 12 mån
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 2 051 1 748 17,3% 8 204 3,8% 7 901
EBITA 274 242 13,3% 1 218 2,7% 1 186
EBITA-marginal 13,4% 13,8% -0,4 14,8% -0,2 15,0%
Resultat före skatt 243 223 8,8% 1 102 1,8% 1 082
Periodens resultat 182 165 10,3% 842 2,1% 825
Resultat per 1,99 1,81 9,6% 9,09 2,0% 8,91
aktie[1] (http://connect.ne.
cision.com#_ftn1
)
Avkastning på sysselsatt 19,6% 17,8% 1,8 19,6% -0,3 19,9%
kapital[2] (http://connect.n
e.cision.com#_ft
n2)
Avkastning på sysselsatt 128% 112% 16,0 128% 5,0 123%
kapital, exkl
goodwill[3] (http://connect.
ne.cision.com#_f
tn3)

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK under första
kvartalet till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv. Den
organiska tillväxten uppgick till 8,9%. Omsättningen ökade inom
affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions medan
affärsområdet Dental påverkades något av att påsken i år inföll under
första kvartalet. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom
samtliga affärsområden.

EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK under första kvartalet och
EBITA-marginalen uppgick till 13,4% (13,8%). Resultatet per aktie
ökade med 9,6% under perioden och uppgick till 1,99 (1,81) SEK.

Affärsområdet Dental hade ett resultatmässigt något svagare första
kvartal, främst till följd av att påsken inföll under perioden. I
affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions ökade
lönsamheten väsentligt under kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och
ökade med 25,6% under perioden till 144 (115) MSEK.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i
marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig
resultattillväxt och goda kassaflöden. Under första kvartalet har
Lifco konsoliderat sju nya verksamheter med en total årsomsättning om
cirka 870 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 14. Tillsammans kommer
förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och
finansiella ställning under innevarande år. Även efter dessa förvärv
har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom
nettoskulden uppgår till 2,1 (2,2) gånger EBITDA, vilket är väl inom
vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - MARS

Omsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK till följd av
organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 9,8%, den organiska
tillväxten uppgick till 8,9% och valutakursförändringar påverkade
negativt med 1,4%. Den organiska tillväxten var stark inom
affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions. Under
kvartalet konsoliderades sju nya verksamheter.

EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK och EBITA-marginalen uppgick
till 13,4% (13,8%). EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt
och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA marginellt
negativt med 1,3 procentenheter. Under kvartalet genererades 40% av
EBITA i EUR, 26% i SEK, 10% i NOK, 9% i DKK, 6% i GBP, 3% i USD och
6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -8 (2) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 8,8% och uppgick till 243 (223) MSEK.
Periodens resultat ökade med 10,3% till 182 (165) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 14
MSEK från den 31 december 2015 till 952 (966) MSEK. EBITA i relation
till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till
128% (123%) vid utgången av kvartalet. Förbättringen beror på högre
resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 413 MSEK jämfört med 31
mars 2015 till

2 779 (2 366) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) vid
utgången av kvartalet och nettoskulden i förhållande till EBITDA
uppgick till 2,1 (2,2) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 144 (115)
MSEK. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god
kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -971 (-433) MSEK vilket
huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 868 894 -2,9% 3 410 -0,7% 3 435
EBITA 155 170 -8,6% 600 -2,4% 614
EBITA-marginal 17,9% 19,0% -1,1 17,6% -0,3 17,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland
samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom
affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som
bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar och
endodontiprodukter.

Dentals omsättning minskade med 2,9% till 868 (894) MSEK under
kvartalet. Förändringen berodde till stor del på att påsken inföll
tidigare 2016 jämfört med 2015 samt att NetDental avyttrades i andra
kvartalet 2015. Omsättningen påverkades positivt i kvartalet av Top
Dental, J.H. Orsing, Smilodent och Preventum Partner som förvärvades
under 2015.

EBITA uppgick till 155 (170) MSEK under kvartalet och EBITA-marginalen
var 17,9% (19,0%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer
i utleveranser av utrustning. Under kvartalet hade den tidiga påsken
2016 en viss negativ påverkan på omsättning och resultat.

Under första kvartalet annonserade Lifco två förvärv inom Dental: det
tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt det tyska
dentalbolaget Praezimed. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR
och har 14 anställda. Praezimed utför service och reparerar
dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska
laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och
har 15 anställda. Båda verksamheterna konsoliderades i februari.
Förvärvet av endodontiprodukter som annonserades i december 2015
konsoliderades i januari. Verksamheten omsatte 2015 cirka 10 MSEK.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 384 329 16,6% 1 628 3,5% 1 574
EBITA 79 66 18,9% 408 3,2% 396
EBITA-marginal 20,6% 20,2% 0,4 25,1% - 25,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling,
tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och
rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom
marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget
är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg
för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner -
Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner - som
omsättningsmässigt är ungefär av samma storlek.

Omsättningen ökade under kvartalet med 16,6% till 384 (329) MSEK till
följd av stark organisk tillväxt. Marknadsläget var generellt sett
gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större
marknaderna var det Tyskland och Kina som växte kraftigast.

EBITA ökade under kvartalet med 18,9% till 79 (66) MSEK.
EBITA-marginalen förbättrades med 0,4 procentenheter till 20,6%
(20,2%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra
produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i
bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att
fluktuera mellan kvartalen.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 799 525 52,2% 3 166 9,5% 2 892
EBITA 64 27 134% 300 13,8% 263
EBITA-marginal 8,0% 5,2% 2,8 9,5% 0,4 9,1%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter
verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems
Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar,
Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och
Byggmaterial. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader.
Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt
namn till Byggmaterial.

Systems Solutions ökade omsättningen med 52,2% till 799 (525) MSEK
under kvartalet till följd av organisk tillväxt och förvärv. Alla
divisioner ökade försäljningen under perioden.

EBITA ökade med 134% till 64 (27) MSEK under kvartalet. Alla
divisioner förbättrade resultaten under perioden och EBITA-marginalen
ökade till 8,0% (5,2%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att
förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka
produktiviteten i bolagen. Resultat-effekterna av sådana åtgärder
kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och
lönsamhetsmässigt under kvartalet till följd av ökade säljaktiviteter
och ett förbättrat produktsortiment. EBITA-marginalen var dock ännu
inte på en tillfredsställande nivå.

Kontraktstillverkning hade en god inledning på året med stabilt
marknadsläge. Bland kunderna finns bland andra världsledande
tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av
järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl
leveransflexibilitet som do...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.