Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Lifco AB: Delårsrapport januari - mars 2019

· Nettoomsättningen ökade med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 12,0%

· EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 17,5% (15,6%)
· Resultat före skatt ökade med 24,9% till 432 (346) MSEK
· Periodens resultat ökade med 25,9% till 326 (259) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 24,5% till 3,51 (2,82) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 355% till 141
(31) MSEK

· Den 8 februari utsågs vice VD Per Waldemarson till VD och
koncernchef

· Under perioden har två verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om

cirka 500 MSEK
Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 3 357 2 674 25,5% 12639 5,7% 11 956
EBITA* 587 418 40,4% 2 337 7,8% 2 168
EBITA-marginal* 17,5% 15,6% 1,9 18,5% 0,4 18,1%
Resultat före skatt 432 346 24,9% 1 944 4,6% 1 858
Periodens resultat 326 259 25,9% 1 487 4,7% 1 420
Resultat per aktie 3,51 2,82 24,5% 15,98 4,5% 15,29
Avkastning på sysselsatt 21,5% 18,9% 2,6 21,5% 0,5 21,0%
kapital
Avkastning på sysselsatt 152% 147% 5 152% -13 165%
kapital, exkl. goodwill

* Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Efter att ha arbetat i ledande befattningar i Lifco under 13 år tog
jag i februari över ledarskapet för Lifco. Mitt uppdrag är att
tillsammans med alla medarbetare i koncernen fortsätta att konsekvent
genomföra vår strategi med fokus på resultat, enkelhet och
decentralisering.

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl
organisk tillväxt som förvärv. I första kvartalet ökade omsättningen
med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK till följd av organisk tillväxt,
förvärv och positiva valutakursförändringar. Den generellt sett goda
konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska
tillväxten. Det bör även påpekas att jämförelsetalen påverkas av att
den organiska tillväxten var negativ i första kvartalet 2018.

EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK under kvartalet och
EBITA-marginalen* steg med 1,9 procentenheter till 17,5% (15,6%).
Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till organisk
tillväxt och förvärv. Jämförelsen påverkas av att påsken i år inföll
i april och att affärsområdet Demolition & Tools hade en negativ
lönsamhetsutveckling i första kvartalet förra året. Resultatet per
aktie ökade under första kvartalet 2019 med 24,5% till 3,51 (2,82)
SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och
resultattillväxt och utvecklingen var stabil inom samtliga
divisioner. Under kvartalet var marknadsläget generellt sett fortsatt
gott inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet ökade med 355% till 141 (31) MSEK. Även om kassaflödet
förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år kan vi
konstatera att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade
kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter.

Lifco har under perioden förstärkt Demolition & Tools med två nya
verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 500 MSEK.
Bolagen som konsoliderats är svenska Indexator Rotator Systems som är
en världsledande tillverkare av rotatorer samt majoriteten av
italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra
demoleringsverktyg för grävmaskiner. Förvärven har tillsammans haft
en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning
under kvartalet.

Efter kvartalets utgång har vi köpt majoriteten av brittiska UK POS.
Bolaget är en ledande leverantör av utställnings- och
exponeringsmaterial som säljs direkt till slutkunder i olika
branscher i Storbritannien. UK POS kommer att konsolideras i
affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution
(tidigare Inredning till servicebilar).

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande
nettoskulden uppgår till 1,5 gånger EBITDA*, vilket är väl inom vår
målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*.
Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra
ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet
i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - MARS

Omsättningen ökade med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK till följd av
organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakursförändringar. Den
organiska tillväxten uppgick till 12,0%, förvärv bidrog med 8,7% och
valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,8%.
Under kvartalet konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt
majoriteten av italienska Hammer.

EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 1,9 procentenheter till 17,5% (15,6%). EBITA*
påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och
valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA*
positivt med 5,1%. Under året genererades 36% (37%) av EBITA* i EUR,
27% (28%) i SEK och 16% (14%) i NOK, 8% (7%) i DKK, 6% (6%) i USD, 2%
(2%) i GBP och 5% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -13 (-13) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 24,9% till 432 (346) MSEK och periodens
resultat ökade med 25,9% till 326 (259) MSEK. Poster av
engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under kvartalet vilka avser
kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 228
MSEK under kvartalet till 1 540 MSEK den 31 mars 2019 jämfört med 1
312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till genomsnittligt
sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet 165% och
minskade under kvartalet till 152%.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 275 MSEK från den 31 december 2018
till 4 960 MSEK den 31 mars 2019 varav skulder relaterade till
sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv
uppgick till 709 (281) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas
nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av
standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid periodens slut till
447 (-) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 31 mars 2019 och
nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,1)
gånger. Vid utgången av perioden var 34% (32%) av koncernens
räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 355% till 141 (31)
MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre resultat.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -580 (-107)
MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 1 127 1 010 11,6% 4 302 2,8% 4 185
EBITA* 232 191 21,5% 843 5,1% 802
EBITA-marginal* 20,6% 18,9% 1,7 19,6% 0,4 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer
tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och
säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom
affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat
producerar infästningsprodukter för tandproteser,
desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och
bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till
tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har
Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom
tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution
vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom
affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 11,6% till 1 127 (1 010) MSEK under
första kvartalet, positivt påverkat av den sena påsken och förvärv.
Den sena påsken innebar att det var fler arbetsdagar i mars i år
jämfört med 2018. Detta medför att Dental kommer att ha en
motsvarande negativ säsongsmässig påverkan under andra kvartalet
2019.

EBITA* ökade med 21,5% till 232 (191) MSEK under perioden och
EBITA-marginalen* förbättrades med 1,7 procentenheter till 20,6%
(18,9%), delvis till följd av den positiva effekten av att påsken i
år inföll i april.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer
i utleveranser av utrustning. Under kvartalet påverkades omsättning
och resultat av att påsken i år inföll i april.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 832 597 39,4% 3 055 8,3% 2 820
EBITA* 172 117 47,0% 779 7,6% 724
EBITA-marginal* 20,7% 19,6% 1,1 25,5% -0,2 25,7%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling,
tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och
rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom
marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen
är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg
för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan
kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt
förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 39,4% till 832 (597) MSEK till
följd av förvärv, organisk utveckling och positiva valutaeffekter.
Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var
det USA som växte snabbast. EBITA* ökade under perioden med 47,0%
till 172 (117) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 20,7% (19,6%).
Jämförelsen påverkas av att Demolition & Tools lönsamhet under första
kvartalet 2018 var negativt påverkat av reserveringar för osäkra
kundfordringar liksom förändringar i produktmix och svagare dollar.

Från och med januari 2019 konsolideras svenska Indexator Rotator
Systems som utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till
skogsindustrin. Bolaget omsatte 2018 cirka 300 MSEK och har cirka 140
anställda. Från och med februari 2019 konsolideras majoriteten av
italienska Hammer SRL som levererar hydrauliska hammare och andra
demoleringsverktyg för grävmaskin...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.