Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Lifco AB: Delårsrapport januari - september 2019

Rapportperioden januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 6,8%

· EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade med 0,9 procentenheter till 18,5% (17,6%)
· Resultat före skatt ökade med 14,9% till 1 448 (1 260) MSEK
· Periodens resultat ökade med 12,3% till 1 086 (967) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 12,9% till 11,76 (10,42) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 21,3% till 1
178 (971) MSEK

· Under perioden har fem verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om cirka 930 MSEK

Rapportperioden juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 15,2% till 3 211 (2 787) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 4,9%

· EBITA* ökade med 14,6% till 596 (520) MSEK
· EBITA-marginalen* uppgick till 18,6% (18,7%)
· Resultat före skatt ökade med 8,5% till 473 (436) MSEK
· Periodens resultat ökade med 8,6% till 355 (327) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 35,7% till 662
(488) MSEK

· Anna Hallberg har avgått ur Lifcos styrelse efter att ha utsetts
till statsråd och utrikeshandelsminister

· Martin Linder utsedd till chef för affärsområdet Systems Solutions
och medlem i koncernledningen

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 3 12
mån
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 10 104 8 502 18,8% 3 211 2 787 15,2% 13 13,4% 11 956
558
EBITA* 1 872 1 498 25,0% 596 520 14,6% 2 542 17,3% 2 168
EBITA-marginal* 18,5% 17,6% 0,9 18,6% 18,7% -0,1 18,7% 0,6 18,1%
Resultat före 1 448 1 260 14,9% 473 436 8,5% 2 046 10,1% 1 858
skatt
Periodens 1 086 967 12,3% 355 327 8,6% 1 539 8,4% 1 420
resultat
Resultat per 11,76 10,42 12,9% 3,86 3,48 10,9% 16,63 8,8% 15,29
aktie
Avkastning på 20,9% 20,0% 0,9 20,9% 20,0% 0,9 20,9% -0,1 21,0%
sysselsatt
kapital
Avkastning på 122% 161% -39 122% 161% -39 122% -43 165%
sysselsatt
kapital,
exkl goodwill

* Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl
organisk tillväxt som förvärv. Under årets första nio månader ökade
omsättningen med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK till följd av
förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Den
generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till
den organiska tillväxten.

EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK under
niomånadersperioden och EBITA-marginalen* steg med 0,9 procentenheter
till 18,5% (17,6%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen
till organisk tillväxt och förvärv. Resultatet per aktie ökade under
årets första nio månader med 12,9% till 11,76 (10,42) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och
resultattillväxt och samtliga divisioner utom Skog har haft en stabil
utveckling under niomånadersperioden. Under kvartalet har divisionen
Skog gjort reserveringar om cirka 15 MSEK för omstruktureringar till
följd av minskad försäljning samt problemprojekt. Marknadsläget var
fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet ökade med 21,3% till 1 178 (971) MSEK. Även om kassaflödet
förbättrades jämfört med samma period föregående år kan vi konstatera
att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade
kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter.
Kassaflödet har också påverkats negativt av lägre kundförskott under
årets första nio månader vilket främst beror på färre nystartade
projekt inom division Skog.

Lifco har under året förstärkt Demolition & Tools med två nya
verksamheter. Bolagen som konsoliderats är svenska Indexator Rotator
Systems som är en världsledande tillverkare av rotatorer samt
majoriteten av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare
och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Divisionen Miljöteknik
inom affärsområdet Systems Solutions har också förstärkts med två
verksamheter under året. Vi har förvärvat majoriteterna av tyska
Ergopack som är den ledande tillverkaren av ergonomiska och mobila
pallbandningsverktyg samt norska Rustibus Worldwide som är en ledande
leverantör av ytbehandlingsutrustning och säkerhetsutrustning för
fartyg. Därutöver har vi konsoliderat majoriteten av brittiska UK POS
i divisionen Service och Distribution inom affärsområdet Systems
Solutions. UK POS är en ledande leverantör av utställnings- och
exponeringsmaterial. Förvärven har tillsammans haft en positiv
påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under
niomånadersperioden.

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande
nettoskulden uppgår till 1,5 gånger EBITDA* vilket är väl inom vår
målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*.
Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra
ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet
i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 18,8% till 10 104 (8 502) MSEK till följd av
förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar.
Förvärv bidrog med 8,2%, den organiska tillväxten uppgick till 6,8%
och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 3,8%.
Under perioden konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt
majoriteterna av tyska Ergopack, italienska Hammer, norska Rustibus
Worldwide och brittiska UK POS.

Till följd av utdelningar till minoriteter belastades Övriga intäkter
och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med
förvärv med -46 (-10) MSEK.

EBITA* ökade med 25,0% till 1 872 (1 498) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,9 procentenheter till 18,5% (17,6%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och
valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA*
positivt med 4,1%. Under perioden genererades 34% (36%) av EBITA* i
EUR, 27% (28%) i SEK och 16% (15%) i NOK, 8% (5%) i DKK, 6% (7%) i
USD, 3% (3%) i GBP och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -47 (-33) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 14,9% till 1 448 (1 260) MSEK och
periodens resultat ökade med 12,3% till 1 086 (967) MSEK. Poster av
engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under årets första nio
månader vilka avser kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 780
MSEK under perioden till 2 092 MSEK den 30 september 2019 jämfört med
1 312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till
genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid
årsskiftet 165% och minskade under årets första nio månader till
122%. Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av
lägre kundförskott jämfört med samma period föregående år. Även
implementeringen av IFRS 16 från och med 1 januari 2019 har påverkat
avkastningen negativt eftersom nyttjanderättstillgångar inkluderas i
sysselsatt kapital.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 996 MSEK från den 31 december 2018
till 5 681 MSEK den 30 september 2019 varav skulder relaterade till
sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv
uppgick till 861 (574) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas
nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av
standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid periodens slut till
488 (-) MSEK. Den räntebärande nettoskulden uppgick den 30 september
2019 till 4 332 (3 666) MSEK vilket är en ökning med 1 162 MSEK sedan
årsskiftet.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 30 september 2019 och
nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,0)
gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA*
uppgick till 1,5 (1,7) gånger. Vid utgången av perioden var 38% (29%)
av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 21,3% till 1 178
(971) MSEK under perioden, huvudsakligen till följd av bättre
resultat. Kassaflödet har påverkats negativt främst på grund av ökad
lagerbindning samt lägre kundförskott inom division Skog. Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -1 555 (-580) MSEK vilket
huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 15,2% till 3 211 (2 787)
MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva
valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 7,6%, den organiska
tillväxten uppgick till 4,9% och valutakursförändringar påverkade
positivt med 2,7%.

EBITA* ökade med 14,6% till 596 (520) MSEK och EBITA-marginalen*
minskade med 0,1 procentenheter till 18,6% (18,7%). EBITA* påverkades
positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk tillväxt.
Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,2%.

Under tredje kvartalet genererades 32% (37%) av EBITA* i EUR, 26%
(26%) i SEK, 15% (13%) i NOK, 8% (4%) i DKK, 6% (8%) i USD, 4% (3%) i
GBP och 9% (9%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -15 (-10) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 8,5% och uppgick till 473 (436) MSEK.
Periodens resultat ökade med 8,6% till 355 (327) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 285
MSEK till 2 092 MSEK den 30 september 2019 jämfört med 1 807 MSEK den
30 juni 2019. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
exklusive goodwill minskade från 136% den 30 juni 2019 till 122% den
30 september 2019.

Koncernens nettoskuld ökade under kvartalet med 194 MSEK till 5 681
MSEK. Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,7 jämfört med 0,8 den
30 juni 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 35,7% till 662
(488) MSEK under tredje kvartalet vilket främst beror på lägre
kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -610 (-288) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.