Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Lifco AB: Delårsrapport januari-september 2020

Rapportperioden januari - september

 • Nettoomsättningen minskade med -0,7% till 10 031 (10 104) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med -7,1%.
 • EBITA* ökade med 2,6% till 1 920 (1 872) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 0,6 procentenheter till 19,1% (18,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 6,7% till 1 545 (1 448) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 6,7% till 1 159 (1 086) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 7,1% till 12,59 (11,76) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 69,4% till 1 995 (1 178) MSEK.
 • Under perioden har sju verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om

cirka 700 MSEK.

Rapportperioden juli - september

 • Nettoomsättningen ökade med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med -0,4%.
 • Affärsområdet Dental har påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom affärsområdet Demolition & Tools är marknadsläget fortsatt osäkert och svagare än föregående år.
 • EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%).
 • Resultat före skatt ökade med 19,7% till 566 (473) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 19,7% till 425 (355) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

NIO KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 3 12
mån
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 10 031 10 -0,7% 3 311 3 211 3,1% 13 -0,5% 13
104 772 845
EBITA* 1 920 1 872 2,6% 699 596 17,3% 2 571 1,9% 2 523
EBITA-marginal* 19,1% 18,5% 0,6 21,1% 18,6% 2,5 18,7% 0,5 18,2%
Resultat före 1 545 1 448 6,7% 566 473 19,7% 2 093 4,9% 1 996
skatt
Periodens 1 159 1 086 6,7% 425 355 19,7% 1 601 4,8% 1 528
resultat
Resultat per 12,59 11,76 7,1% 4,61 3,86 19,4% 17,40 5,0% 16,57
aktie
Avkastning på 18,6% 20,9% -2,3 18,6% 20,9% -2,3 18,6% -0,9 19,5%
sysselsatt
kapital
Avkastning på 125% 122% 3,0 125% 122% 3,0 125% 17,0 108%
sysselsatt
kapital, exkl.
goodwill

*Före
förvärvskostnader
och poster av
engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Även under tredje kvartalet har covid-19 pandemin påverkat Lifcos dotterbolag på olika sätt. Omsättningen ökade under kvartalet med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK till följd av förvärv. Affärsområdet Dental har påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom Systems Solutions har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig. Inom affärsområdet Demolition & Tools är marknadsläget fortsatt osäkert och svagare än föregående år, framför allt för de mer kapitalintensiva produkterna.

EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%) till följd av förvärv och låga försäljnings- och marknadsförings-aktiviteter i kvartalet eftersom det inte varit möjligt för många dotterbolag att utföra normala marknadsaktiviteter på grund av pandemin. Resultatet per aktie ökade under tredje kvartalet med 19,4% till 4,61 (3,86) SEK och kassaflödet ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK till följd av högre resultat och lägre lager.

Lifco har under årets första nio månader förstärkt Dental med fem förvärv: två tillverkande bolag i Danmark och ett i Sverige, en ledande distributör i Kroatien samt ett bolag som utvecklar journalsystem i Tyskland. Inom Systems Solutions förvärvades de båda italienska verksamheterna Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter samt Tastitalia som tillverkar kundanpassade touch-paneler, displayer och knappsatser. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Den 27 augusti emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 200 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 2 200 MSEK inom MTN-programmet med en låneram på 3 000 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,3 gånger EBITDA* den 30 september 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - SEPTEMBER

Omsättningen minskade med -0,7% till 10 031 (10 104) MSEK till följd av effekterna av pandemin samt ett svagare marknadsläge för affärsområdet Demolition & Tools. Förvärv bidrog med 7,4%, den organiska tillväxten uppgick till -7,1% och valutakursförändringar påverkade omsättningen med -1,0%. Under årets första nio månader konsoliderades tyska Consys, italienska Cramaro Tarpaulin Systems, kroatiska Dental Grupa, danska Rönvig Dental Manufacturing, italienska Tastitalia, TrollDentals produktportfölj samt Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S.

EBITA* ökade med 2,6% till 1 920 (1 872) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,6 procentenheter till 19,1% (18,5%) till följd av förvärv och onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med     -1,0%. Under perioden genererades 34% (34%) av EBITA* i EUR, 29% (27%) i SEK och 14% (16%) i NOK, 8% (3%) i GBP, 6% (8%) i DKK, 3% (6%) i USD och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -44 (-47) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 6,7% till 1 545 (1 448) MSEK och periodens resultat ökade med 6,7% till 1 159 (1 086) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 288 MSEK under perioden till 2 057 MSEK den 30 september 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 108% vid årsskiftet och ökade under årets första nio månader till 125%.

Koncernens nettoskuld minskade med 127 MSEK från den 31 december 2019 till 5 425 MSEK den 30 september 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 018 (861)MSEK. Den räntebärande nettoskulden minskade med 178 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 september 2020 till 3 862 (4 332) MSEK.

Den 27 augusti emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 200 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 2 200 MSEK inom sitt MTN-program med en låneram på 3 000 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,7) den 30 september 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,3 (1,5) gånger. Vid utgången av perioden var 41% (38%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 69,4% till 1 995 (1 178) MSEK under perioden, huvudsakligen till följd av högre resultat och minskat rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 099 (-1 555) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK till följd av förvärv. Förvärv bidrog med 6,8%, den organiska tillväxten uppgick till -0,4% och valutakursförändringar påverkade negativt med -3,3%.

EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%) till följd av förvärv och onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med
-3,0%. Under tredje kvartalet genererades 35% (32%) av EBITA* i EUR, 30% (26%) i SEK, 13% (15%) i NOK, 9% (4%) i GBP, 4% (8%) i DKK, 4% (6%) i USD och 5% (9%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -16 (-15) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 19,7% och uppgick till 566 (473) MSEK. Periodens resultat ökade med 19,7% till 425 (355) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 116 MSEK till 2 057 MSEK den 30 september 2020 jämfört med 2 173 MSEK den 30 juni 2020. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 114% den 30 juni 2020 till 125% den 30 september 2020.

Koncernens nettoskuld ökade under kvartalet med 150 MSEK till 5 425 MSEK. Vid årsstämman den 24 juni 2020 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2019 till 5,25 kronor per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 uppgick till 476,9 MSEK och utbetalades den 1 juli 2020. Utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 utbetaldes under andra kvartalet 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK under tredje kvartalet till följd av högre resultat och lägre lager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -228 (-610) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 3 077 3 256 -5,5% 1 065 1 004 6,1% 4 214 -4,1% 4 393
EBITA* 632 668 -5,4% 247 203 21,7% 838 -4,1% 874
EBITA-marginal* 20,5% 20,5% - 23,2% 20,2% 3,0 19,9% - 19,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med -5,5% till 3 077 (3 256) MSEK under årets första nio månader till följd av påverkan av pandemin under huvudsakligen april och maj. EBITA* minskade med -5,4% till 632 (668) MSEK under perioden och EBITA-marginalen uppgick till 20,5% (20,5%). Under tredje kvartalet har de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Lönsamheten har under tredje kvartalet påverkats positivt av att försäljnings- och marknadsförings-aktiviteter varit på en onormalt låg nivå till följd av pandemin...

Författare Lifco AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.