Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Lifco AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lifco AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4
maj 2017 klockan 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har aktieägare som:

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för bolaget torsdagen den 27 april 2017,

dels senast torsdagen den 27 april 2017 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste
vara verkställd torsdagen den 27 april 2017. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till: Lifco AB,
Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
per telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos webbplats lifco.se
(http://www.lifco.se/). Vid anmälan ska anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt,
i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att
erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till
stämmolokalen. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av
en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats lifco.se
(http://www.lifco.se/), och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

(a) årsredovisning och revisionsberättelse

(b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

(c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

(d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive
ersättning för utskottsarbete) och revisor

15. Val av styrelseledamöter

a) omval av Carl Bennet;

b) omval av Gabriel Danielsson;

c) omval av Ulrika Dellby;

d) omval av Erik Gabrielson;

e) omval av Ulf Grunander;

f) omval av Annika Espander Jansson;

g) omval av Fredrik Karlsson;

h) omval av Johan Stern;

i) omval av Axel Wachtmeister;

j) nyval av Anna Hallberg; och

k) omval av Carl Bennet som styrelseordförande.

16. Val av revisor

17. Beslut om valberedning

18. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare

19. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

20. Avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13-16)

Valberedningen har inför årsstämman 2017 bestått av Carl Bennet (Carl
Bennet AB), ordförande, Anna-Karin Celsing (representant för mindre
aktieägare), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Hans Hedström (Carnegie
Fonder), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Adam Nyström
(Didner & Gerge Fonder).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till
ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter.
Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Gabriel
Danielsson, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika
Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister
samt nyval ske av Anna Hallberg. Till styrelseordförande ska omval
ske av Carl Bennet.

Styrelseledamot som föreslås för nyval: Anna Hallberg, född 1963, har
studerat juridik och företagsekonomi vid Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet. Hon är styrelseledamot i Atrium Ljungberg,
Högskolan Väst samt fem bolag med koppling till Almis verksamhet.
Anna Hallberg är också ledamot i styrgruppen för Näringspolitiskt
forum, Entreprenörskapsforum och förordnad av regeringen som expert i
utredningen om utveckling av innovations- och
entreprenörskapsklimatet. Hon har gedigen erfarenhet från strategiskt
och operativt ledarskap liksom ägarstyrning och styrelsearbete. Anna
Hallberg är vice koncernchef för Almi Företagspartner som ägs av
Näringsdepartementet och är Sveriges största aktör för offentlig
finansiering. Hon har tidigare varit CFO för Almi Företagspartner
samt chef för SEB Privat Banking i Stockholm. Innan dess har hon
bland annat arbetat med företagsfinansiering på Öhman Fondkommission
och på olika positioner inom SEB.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive
utskottsarvode, ska utgå med totalt 5 750 000 kronor, varav 1 150 000
kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med
200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av
de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska
ersättning utgå med 126 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska
omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Auktoriserade
revisorn Erik Salander avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns
tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se (http://www.lifco.se/).

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om en utdelning om 3,50 SEK per aktie för räkenskapsåret
2016 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 8
maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 11
maj 2017. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till
utdelning är torsdagen den 4 maj 2017.

Valberedning (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

· att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en
valberedning inför årsstämman 2018 bestående av styrelsens
ordförande, en representant för envar av bolagets fem största
aktieägare per den 31 augusti 2017 samt en representant för de mindre
aktieägarna,

· att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå
från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten
övergå till den aktieägare som, efter dessa fem aktieägare, har det
största aktieägandet i bolaget,

· att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder
aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny
representant till ledamot i valberedningen,

· att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare
som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco,
valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om
valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för
större aktieägare plats i valberedningen, samt

· att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod
för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen för Lifco AB föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.
Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har
tillämpats.

1. Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de
personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Lifco AB:s
koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare".
För närvarande finns det fyra medlemmar i koncernledningen.

2. Grundläggande principer och ersättningsformer

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga på varje marknad där Lifco verkar, så att
kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och
behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet,
kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av
grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

3. Principer för olika typer av ersättning

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde
befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och
erfarenhet.

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den
rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. För den verkställande direktören ska den rörliga
ersättningen vara maximerad till 70% av grundlönen. Den rörliga
ersättningen ska baseras på de individuella mål som föreslås av
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Exempel på sådana mål
är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För
övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen baseras
på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt
uppsatta mål.

Utöver ovanstående rörliga ersättning kan ti...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.