Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

LifeAir: LifeAir: Delårsrapport januari - september 2017

(NGM: LAIR MTF)

LifeAir ABs verksamhet och koncernstruktur skapades genom att det på
Nordic MTF tidigare listade bolaget Ascenditur AB (före detta
Biolight AB) i januari 2017 förvärvade LightAir Holding AB genom
apportemission. Ascenditur AB ändrade företagsnamn till LifeAir AB
som också blev moderbolag i koncernen. Den nya verksamheten genom
förvärvet av LightAir Holding AB ingår i koncernens redovisning från
och med den 1 januari 2017. Rapporterat resultat, finansiell
ställning och kassaflöde i denna bokslutskommuniké avser den nya
verksamheten.

· Nettoomsättningen för niomånadersperioden förändrades med -3 400
TSEK till 20 059 TSEK (23 459). Nettoomsättningen för tredje
kvartalet förändrades med 561 TSEK till 4 809 TSEK (4 248)

· Rörelseresultatet för niomånadersperioden förändrades med 764 TSEK
till -7 589 TSEK (-8 353). Rörelseresultatet för tredje kvartalet
förändrades med 314 TSEK till -3 184 TSEK (-3 498)

· Resultatet före skatt för niomånadersperioden förändrades med 455
TSEK till -8 458 TSEK (-8 913). Resultatet före skatt för tredje
kvartalet förändrades med 496 TSEK till -3 312 TSEK (-3 808)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden
förändrades med -10 076 TSEK till -14 673 TSEK (-4 597). Kassaflödet
från den löpande verksamheten för tredje kvartalet förändrades med 1
603 TSEK till -4 927 TSEK (-6 530)

Nyckeltal
juli -sep jan - sep jan - dec
Koncernen (TSEK) 2017 2016 2017 2016 2016

Nettoomsättning 4 809 4 248 20 059 23 459 29 245
Rörelseresultat -3 184 -3 498 -7 589 -8 353 -13 674
Resultat före skatt -3 312 -3 808 -8 458 -8 913 -15 081
Periodens resultat -3 312 -3 808 -8 458 -8 913 -15 081
Soliditet, % 74,9 -3,4 74,9 -3,4 46,0
Kassaflöde från den -4 927 -6 530 -14 673 -4 597 -18 314
löpande verksamheten
Medelantalet 7 7 7 7 7
medarbetare

Aktiedata
juli -sep jan - sep jan - dec
2017 2016 2017 2016 2016

Resultat per aktie, -0,27 -0,40 -0,68 -0,94 -1,58
SEK
Eget kapital per 1,59 -0,08 1,59 -0,08 1,47
aktie, SEK
Börskurs vid 3,76 - 3,76 - -
periodens slut, SEK
Genomsnittligt antal 12 358 9 516 12 358 9 516 9 516
aktier (tusental)
Antal aktier vid 12 358 9 516 12 358 9 516 9 516
periodens slut
(tusental)

Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar

"Nettoomsättningen för det tredje kvartalet har ökat något jämfört med
motsvarande kvartal 2016. Resultatet har också förbättrats något
under kvartalet till följd av den högre försäljningen såväl som en
förbättrad bruttomarginal.

Sammantaget är vi emellertid inte tillfreds med försäljningsvolymerna
och resultatet under perioden. Vi siktar högre men arbetar också
intensivt med att nå lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde. Detta
skall i huvudsak genereras av högre försäljningsvolymer men också
genom att bruttomarginalen fortsätter att förstärkas samt att
kostnadsnivån sänks och löpande anpassas till försäljningen.

Vi räknar med att detta kommer att generera ett förbättrat kassaflöde
och resultat framgent.

Breathe easy and enjoy life!"

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år
förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där
belopp vid utgången av föregående år avses.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för tredje kvartalet förändrades med 561 TSEK till 4
809 TSEK (4 248).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet förändrades med 314 TSEK till
-3 184 TSEK (-3 498). Det förbättrade rörelseresultatet beror på ökad
nettoomsättning.

Niomånadersperioden

Nettoomsättningen för niomånadersperioden förändrades med -3 400 TSEK
till 20 059 TSEK (23 459). Under niomånadersperioden 2016 gjordes en
försäljning med en intäkt på cirka 4,6 MSEK, vars fordran succesivt
bedömdes som mer och mer osäker och slutligen skrevs ner senare i den
perioden. Försäljningen har ökat nettoomsättningen för motsvarande
period 2016.

Rörelseresultatet för niomånadersperioden förändrades med 764 TSEK
till -7 589 TSEK (-8 353). Ovannämnda försäljning har ökat rörelsens
kostnader för motsvarande period 2016 med både nedskrivning och
kostnad för de sålda varorna, totalt cirka 7 MSEK. Beaktat denna
effekt har rörelsens kostnader för niomånadersperioden ökat med cirka
3,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till följd av
ökad marknadsföring, ökad verksamhet för intresseföretagen,
omläggning av pensionssystem samt som noterat bolag införande av både
egen ekonomifunktion och extern styrelse. Räntekostnader och liknande
resultatposter avser i huvudsak värdeförändringar på
omsättningstillgångar och skulder i utländska valutor.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 19 688 TSEK (13 945). Soliditeten
uppgick till 74,9 procent (46,0). Koncernens likvida medel uppgick
till 2 370 TSEK (7 053). Åtgärder pågår för att förstärka bolagets
likviditet och dessa beräknas vara genomförda före årsskiftet.

Utöver likvida medel har koncernen vid periodens utgång en beviljad
checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), varav utnyttjat belopp var
1 908 TSEK (1 871) och ingår i kortfristiga skulder.

Kassaflöde

Tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet
förändrades med 1 603 TSEK till -4 927 TSEK (-6 530). Förbättringen
beror framförallt på högre nettoomsättning under tredje kvartalet
2017, 0,6 MSEK, samt en kraftigare minskning av kortfristiga skulder
under tredje kvartalet 2016, 1 MSEK.

Under tredje kvartalet 2016 genomfördes en nyemission som inbringade
7,2 MSEK. Tredje kvartalets kassaflöde förändrades med -4 947 TSEK
till -4 933 TSEK (14).

Niomånadersperioden

Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden
förändrades med -10 076 TSEK till -14 673 TSEK (-4 597). Försämringen
förklaras till stor del av att Ascenditur AB genom nedan förvärv
tillförde likvida medel under perioden och därigenom gjorde det
möjligt att investera i behövligt rörelsekapital. Lageruppbyggnad har
därför skett under perioden medan lagret minskade kraftigt under
motsvarande period 2016. Kortfristiga skulder har också minskat under
perioden jämfört med motsvarande period 2016.

Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten för
niomånadersperioden, 9 990 TSEK (-2 821), avser främst tillförda
likvida medel om 10 104 TSEK från Ascenditur AB genom nedan förvärv.
Periodens kassaflöde förändrades med -4 465 TSEK till -4 683 TSEK
(-218).

Förvärv och avyttringar

På den extra bolagsstämman i Ascenditur AB den 20 december 2016
godkände stämman styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i
LightAir Holding AB genom en apportemission av 9 515 539 aktier i
Ascenditur AB. Apportemissionen fulltecknades och med en
emissionskurs på 5 SEK per aktie var det totala vederlaget 47 578
TSEK. Efter förvärvet ändrades företagsnamnet till LifeAir AB som
blev moderbolag i koncernen och redovisningen av moderbolaget avser
LifeAir AB.

Apportemissionen som slutfördes i början av 2017, var till stor del
garanterad i december 2016. Den nya styrelsen började sitt arbete
vid ingången av 2017 och förvärvet ingår i koncernens redovisning
från och med den 1 januari 2017.

Ascenditur-koncernen hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ
verksamhet varför LightAir Holding är den nya och enda verksamheten
för koncernen.

Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6 då LightAir
Holding anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren då dess ägare
får det bestämmande inflytandet över koncernen. Ett omvänt förvärv
innebär att den legala förvärvaren, dvs. enheten som utfärdar
värdepappren, Ascenditur AB (senare namnändrat till LifeAir AB), blir
det förvärvade bolaget. Jämförelseperioder 2016 och fram till
förvärvstidpunkten avser LightAir Holding-koncernen.

Anskaffningsvärdet för LifeAir har satts till 14 212 TSEK baserat på 2
842 304 utestående aktier och en emissionskurs på 5 SEK. Enligt
bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt värde för förvärvade
tillgångar och övertagna skulder deras bokförda värden. Med anledning
av att Ascenditur-koncernen inte bedrev någon verksamhet har
mellanskillnaden av förvärvade nettotillgångar och
anskaffningsvärdet, 11 TSEK, förts direkt till eget kapital.

Verkligt värde för förvärvade tillgångar och skulder var som följer:

Kortfristiga fordringar 5 403
Likvida medel 10 104
Kortfristiga skulder -1 306

Förvärvade nettotillgångar 14 201

Anskaffningsvärde 14 212
Mellanskillnad 11

Förvärvad likvid: LifeAirs likvida medel 10 104
Utbetald likvid: Apportemission 0

Förvärvad likvid utöver utbetald likvid 10 104

Investeringar och produktutveckling

Investeringar i inventarier under niomånadersperioden uppgick till 0
TSEK (0). Försäljning och utrangering av inventarier uppgick till 0
TSEK (22).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och registrering av
varumärken uppgick under niomånadersperioden till 0 TSEK (450), 0
TSEK (3) respektive 69 TSEK (366). Av koncernen utförda uppdrag
avseende produktutveckling har fakturerats intresseföretagen enligt
nedan.

Intresseföretag

LifeAir-koncernen är delägare i två bolag för att utveckla och
kommersialisera CellFlow-teknologin; LifeAir CellFlow East AB och
LifeAir CellFlow West AB. Dessa två bolag redovisas som
intresseföretag i koncernen. Intresseföretagen har ingått
uppdragsavtal med koncernen om produkt- och produktionsutveckling,
försäljnings- och marknadsföringsutveckling samt operativ drift och
företagsledning av CellFlow-produkter, inklusive finansiering av
intresseföretagens verksamhet. Under perioden och motsvarande period
föregående år har intresseföretagen enbart bedrivit produktutveckling
vars utgifter om 1 418 TSEK (991) debiterats av koncernen och till
största del aktiverats. Resultatet från intresseföretagen, -102 TSEK
(-22), motsvarar koncernens andel av deras resultat. På
intresseföretagen har koncernen långfristiga fordringar om 2 908 TSEK
(3 010) redovisade som finansiella anläggningstillgångar, och
kortfristiga fordringar om 5 239 TSEK (1 732). Alla koncernens
transaktioner med intresseföretagen har skett på marknadsmässiga
villkor.

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 18 536 764,50 SEK (17
053 819,...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.