Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-01-30

LifeAssays: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2014

(för fullständig rapport, inkl tabeller, se bifogad fil)

Finansiell information

* Nettoomsättningen för perioden januari – december 2014 uppgick till 3 965
tkr (2 482 tkr motsvarande period föregående år).
* Resultatet efter skatt uppgick till -15 876 tkr (-15 661 tkr motsvarande
period föregående år).
* Resultat per aktie blev –0,50 kr (-0,95 kr motsvarande period föregående
år).

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och
patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära
blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade
instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och
miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom
veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

VD har ordet

2014.

2014 blev året då LifeAssays® började se acceptans för bolagets system för
veterinärdiagnostik utanför den nordiska marknaden. Under 2014 lanserades en
test för inflammation hos katt och motsvarande test för häst återfinns numer
hos tränare och veterinärer på den svenska marknaden. Med tre produkter och
en försäljning som växer på marknader utanför Norden, har bolaget kraftigt
börjat marschen mot lönsamhet.

Försäljningen 2014 blev 1 453 000 Kr högre än 2013. Efter att under de senaste
två åren legat på en försäljning på c:a 600 000 Kr per kvartal ökade vi till
c:a 1 000 000 Kr i snitt per kvartal 2014, en uppgång med 66 %! Bolagets
försäljning ökade på samtliga marknader där vi är etablerade. En stark
tillväxt på marknader som Korea och Turkiet gör att bolaget är på väg mot en
bättre balans i sin försäljning mellan våra olika marknader, och att vi blir
mindre beroende av den nordiska marknaden. Detta trots att försäljningen i
Norden ökade med 40 % under 2014!

Bolagets test för inflammation hos hund har under året fått sällskap av
motsvarande tester för katt och häst. Glädjande är också att 2014 blev det
nästa bästa året för instrumentförsäljning någonsin. Bolaget sålde 136
instrument att jämföras med 39 år 2013. En tre år lång negativ trend bröts
därmed. Eftersom basen av placerade instrument är grunden för försäljningen
av förbrukningsreagensen hund-, katt- och häst-tester, är detta trendbrott
mycket viktigt. Instrumenten såldes i nästa lika stora delar till Europa och
Asien.

Hund CRP är fortfarande vår största säljare och fortsätter växa, men med våra
nya produkter och en ökad försäljning av instrument år 2014 utgjorde den 60 %
av vår totala försäljning att jämföras med nästan 90 % av försäljningen 2013.
Som framgår i figuren intill utgör nu katt- och hästtesten knappt 20 % av
omsättningen tillsammans. Vi har under året knutit en del av Sveriges
topptränare som nu använder vår test som en del i den vardagliga
verksamheten.

Att LifeAssays® försäljning växer både geografiskt och per produkt är för mig
ett bevis för att bolagets produkter nu får en allt större acceptans på
marknaden.

I USA har vår distributör under hösten 2014 förstärkt sin närvaro på marknaden
genom ett avtal med Henry Schein, världens största distributör inom
veterinärdiagnostik. Henry Schein förlorade en av sina större agenturer under
hösten vilket lett till en del omorganisationer och en försening i
lanseringen av våra produkter. Under december startades en utbildning av
bolagets säljare, vilken skall vara klar i mitten av februari. Med drygt 100
säljare utbildade på våra produkter förväntar vi oss att första halvåret 2015
skall innebära avstampet på den amerikanska marknaden.

Arbetet med att lansera LifeAssays® hund och katt-test i Japan inleddes under
året. Den japanska marknaden är komplicerad och det krävs tålamod. Tålamod
att tillsammans med sin tilltänkta partner utvärdera marknaden, utbilda dem,
positionera produkten etc. etc. är ett mått på leverantörens seriositet och
grunden för ett långsiktigt samarbete.

Under 2014 har bolagets marknads och försäljningschef, Tom Liber, genomfört
en marknadsstudie tillsammans med vår tilltänkta partner och deras
underdistributör. Resultatet var mycket positivt och, efter
kontraktsdiskussioner strax innan jul, kunde ett avtal slutas med vår
distributör för Japan i slutet av januari (se separat PR). Japan har
potentialen att bli en mycket viktig marknad för LifeAssays®. CRP som
inflammations- markör hos hundar är väl etablerat i Japan och vår
marknadsundersökning har identifierat 7 000 klinker med laboratorier som vår
målmarknad.

Med distributionsavtalet undertecknat kan vår distributör nu avsluta den
kostsamma registreringsprocessen och börja lanseringsarbetet tillsammans med
den första av sina underdistributörer, ett bolag som täcker in c:a 90% av
alla japanska klinker med laboratorium.

Bolaget har under 2014 också tagit in pengar via två nyemissioner. Den
förstärkta likviden skall under våren användas för att accelerera de
marknadsaktiviteter som, förutom att vårda de existerande marknaderna, skall
ge försäljningsframgång i Japan och USA.

Vår ambition att finna en partner på humansidan resulterade under 2014 i ett
samarbetsavtal med det kinesiska bolaget Dynamiker. Bolagen kom överens om
ett samarbete för att överföra Dynamikers tester för djup svampinfektion från
storvolymstestande till LifeAssays® Point-Of-Care plattform, för att kunna
adressera mindre och medelstora sjukhus i Kina. Det första steget i
samarbetet har genomförts under hösten och var lyckosamt. Diskussionerna
kring de kommande stegen förväntas vara färdiga i mitten av februari.

Försäljning och resultat.

Under 2014 uppgick LifeAssays® rörelseintäkter till 3 967 tKR att jämföras med
2 514 tKr året innan. Försäljningen av antalet tester var 28 % högre medan
instrumentförsäljningen ökade med 350%!

Den ökade satsning på marknadsföring och försäljning som gjordes i och med
anställningen av en erfaren marknads och försäljningschef, har gjort att våra
kostnader ökat något och att rörelsens resultat före avskrivningar därför
ligger kvar på c:a -15 000 tKr, trots en bättre försäljning.

Den ökade försäljningen av instrument har delvis skett i ”kampanjform” där
våra Distributörer erhållit ett lägre pris, varför våra marginaler på
instrumentförsäljningen 2014 är c:a 16%. Som tidigare nämnts är det
instrumenten som skall generera försäljning av de reagens som bolaget skall
bygga sin lönsamhet på.

Marginalerna på våra reagens ligger kvar på 52 %.

Forskning och Utveckling

Under 2014 har FoU ägnat sin tid och att färdigställa katt-testen och stödja
Marknads och Försäljningsavdelningen med valideringar av nya tester samt
deltagit i utbildningar och produktsupport.

Parallellt har avdelningen arbetat med att förlänga hållbarhetstiden för vår
hundtest. Detta arbete resulterade i att vi i slutet av hösten kunde
implementera detta i produktion och leverera tester med åtta månaders
hållbarhet att jämföras med de tidigare fem månaderna. Ambitionen är att
förlänga hållbarheten för katt- och häst-testerna på motsvarande sätt.

Avdelningen är även ansvarig för det planerade uppdragsarbetet som gjorts och
görs tillsamman med Dynamiker på humansidan.

Det arbete med nästa generation instrument som startades i slutet av 2013
fortsatte under 2014.

Produktion.

Arbetet med att säkerställa produktionen av större volymer av engångsreagens
för hund-, katt-, häst-tester samt instrument som pågått under 2014 är
avslutat och bolaget är rustat för en väntad expansion i försäljningen av
både instrument och reagens.

Rationaliseringen i produktionen har gjort att vi idag producerar reagens i
allt färre och större batcher. Den förlängda hållbarheten kommer hjälpa oss
att fortsätta rationaliseringen i produktionen av hund CRP, vilket bör
förbättra vår marginal ytterligare.

Kvalitet

Bolaget har under 2014 erhållit förlängning av sina registreringar för ISO
9001 och ISO 13 485.

Januari 30, 2015

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.