Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

LifeAssays: Kommuniké från extra bolagsstämma oktober 2017 med beslut om företrädesemission

Vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 30 oktober
2017 fattades bland annat följande beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de
fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns
tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Företrädesemission och överteckningsemission

Stämman beslutade om en företrädesemission av units samt om en riktad
överteckningsemission av units. Vid full teckning av units i såväl
företrädesemissionen som överteckningsemissionen förväntas bolaget
inbringas cirka 26 miljoner före kostnader, jämte ytterligare cirka
26 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i
företrädesemissionen och överteckningsemissionen, beroende på
teckningskurs.

Vid full teckning av units och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna i såväl företrädesemissionen som
överteckningsemissionen kan antalet aktier av serie B i bolaget komma
att öka med 2 595 737 170 varav halva ökningen avser aktier som utgör
del av units och den andra halvan aktier av som tillkommer genom
fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Företrädesemission av units

Stämman beslutade om företrädesemission av högst 1 047 868 585 units
enligt i huvudsak följande.

· Avstämningsdag ska vara den 6 november 2017.
· Teckningskursen per unit ska vara 2 öre, varav 2 öre avser aktien
av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

· Teckning av units ska enligt förslaget i kallelsen ske från och
med den 8 november 2017 till och med den 22 november 2017. Styrelsen
beslutade emellertid omedelbart efter stämman att förlänga
teckningstiden till och med den 29 november 2017.

· Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter)
ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units genom betalning
innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat
emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende
det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består
av. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av
uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att
besluta om förlängning av teckningstiden.

· I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med
stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av
uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka
även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa
inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till
deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt,
genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som
tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i
förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om
detta inte är möjligt, genom lottning.

· Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units.
Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.

· Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan
stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från
utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska
emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

· Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Styrelsen har
emellertid rätt enligt aktiebolagslagen att medge kvittning.

· Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie
av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent
av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av
den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade
dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den
dag bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte
offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018
("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och
högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

· Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie
av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre
kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång,
dock senast med start den 5 oktober 2018. Teckning av aktier kan
således ske under tre veckor inom perioden 3 augusti 2018 till 26
oktober 2018.

· Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 41 914
743,4 kronor, varav ökningen avser 20 957 371,7 kronor för aktierna
och 20 957 371,7 kronor för teckningsoptionerna.

· Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att
öka med 2 095 737 170 varav ökningen avser 1 047 868 585 aktier av
serie B som utgör en del av units och 1 047 868 585 aktier av serie B
som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsförbindelser
LifeAssays har ingått teckningsförbindelser i företrädesemissionen med
bolagets två största ägare och samtliga styrelseledamöter motsvarande
cirka 19 procent av företrädesemissionen och en emissionslikvid om
cirka 3,9 miljoner kronor.

Styrelsebeslut om förlängning av teckningstiden
Styrelsen beslutade omedelbart efter stämman att, av emissionstekniska
skäl, förlänga teckningstiden i emissionen att motsvara
teckningstiden i överteckningsemissionen, dvs. från och med den 8
november 2017 till och med den 29 november 2017.

Tidplan för Företrädesemissionen

· Avstämningsdag: 6 november 2017
· Sista dag för handel med LifeAssays-aktien inklusive uniträtt: 2
november 2017

· Första dag för handel med LifeAssays-aktien exklusive uniträtt: 3
november 2017

· Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Equity under perioden
från och med den 8 november 2017 till och med den 27 november 2017

· Teckning av units med och utan företrädesrätt sker under perioden
från och med den 8 november 2017 till och med den 29 november 2017

· Handel med BTU kommer att ske på NGM Equity från och med den 8
november 2017 till och med registrering av företrädesemissionen hos
Bolagsverket

Riktad nyemission av units (överteckningsemission)

Stämman beslutade om riktad emission av högst 250 000 000 units enligt
i huvudsak följande.

· Överteckningsemissionen riktas till dem som deltagit i
företrädesemissionen men som inte erhållit tilldelning av samtliga av
dem tecknade units.

· Teckningskursen per unit ska vara 2 öre, varav 2 öre avser aktien
av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

· Teckning av units ska ske från och med den 8 november 2017 till
och med den 29 november 2017 på en särskild teckningslista. Styrelsen
ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

· Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller
teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units.
Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och
teckningsoptionerna att skiljas åt.

· Betalning för units ska erläggas senast tre bankdagar från
utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska
emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

· Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras
emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

· Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie
av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent
av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av
den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade
dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den
dag bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte
offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018
("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och
högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde.

· Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie
av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre
kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång,
dock senast med start den 5 oktober 2018. Teckning av aktier kan
således ske under tre veckor inom perioden 3 augusti 2018 till 26
oktober 2018.

· Vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 10 000
000 kronor, varav ökningen avser 5 000 000 kronor för aktierna och 5
000 000 kronor för teckningsoptionerna.

· Vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att
öka med 500 000 000 varav ökningen avser 250 000 000 aktier av serie
B som utgör en del av units och 250 000 000 aktier av serie B som
tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

· Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
stärka bolagets finansiella ställning genom att erbjuda de som
deltagit i företrädesemissionen som presenterats samma stämma, men
som inte erhållit full tilldelning av tecknade units, ytterligare
teckningsmöjlighet.

· Emissionen ska vara villkorad av att företrädesemissionen som av
styrelsen föreslagits samma stämma övertecknas och ska ske på i
huvudsak följande villkor i övrigt.

· De som erhåller tilldelning i överteckningsemissionen kommer att
erhålla BTA. Det kommer inte att ske någon handel i dessa.

Bakgrund och motiv till erbjudandet
Emissionerna genomförs för att fortsatt finansiera de satsningar som
beskrivs nedan, men även för att undvika risken att bolagets egna
kapital under hösten 2017 ska understiga hälften av det registrerade
aktiekapitalet.

Bolaget har under 2017 tillfört marknads- och försäljningsresurser för
marknadsundersökning och bearbetning av den tyska marknaden och
marknaden i USA. Till detta kommer bolagets aktiviteter i samband med
etableringen av ett dotterbolag i Kina. På den nordiska marknaden har
det nylanserade inflammationstestet för katt ytterligare stärkt
bolaget position och ett motsvarande test för häst lanserades i
september. Den marknadsbearbetning och de försäljningskanaler som
bolaget har etablerat skall under 2018 ges extra resurser för att
leverera försäljning. Både Tyskland och USA kommer att tillföras
ytterligare resurser genom emissionerna. I Tyskland är bolaget nära
ett genombrott och har även kommit långt i USA.<...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.