Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

LifeAssays: Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2015/2016 som emitterades vid företrädesemission beslutad av årsstämman den 13 maj 2015

Den 13 maj 2015 beslutade årsstämman om företrädesemission av units. Enligt
optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny B-aktie som
teckningsoption av serie 2015/2016 berättigar till motsvara 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien
i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade
betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin
kvartalsrapport januari – mars 2016, eller, om bolaget inte offentliggjort
någon sådan delårsredogörelse, den 29 april 2016 (”Beräkningsperioden”), dock
lägst vid var tid gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid
gällande kvotvärde. Beräkningsperioden löpte ut den 27 maj 2016.
Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2015/2016 har beräknats till
0,02 kronor (2 öre) per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2015/2016 är den 22 juni
2016. Antalet B-aktier som 1 teckningsoption av serie 2015/2016 berättigar
till teckning av är, efter omräkning, 2,5 stycken. Sista dag för teckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2015/2016 är den 27 juni 2016,
varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Teckning kan endast ske av
ett jämt antal B-aktier. Detta innebär att ett udda antal teckningsoptioner
av serie 2015/2016 berättigar till teckning av det antal B-aktier som är
avrundat nedåt till närmsta heltal.

Om exempelvis en person innehar 1 teckningsoption har denne rätt att teckna 2
nya B-aktier (2,5 avrundat nedåt till 2 hela aktier) för ett belopp om 0,04
kronor (2 x 2 öre = 4 öre). Om en person innehar 2 teckningsoptioner har
denne rätt att teckna 5 nya B-aktier för ett belopp om 0,1 kronor (5 x 2 öre
= 10 öre).

Anmälan om teckning ska ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel
som finns att hämta på www.aqurat.se. Likvid ska erläggas i samband med
anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption av serie 2015/2016 i sammandrag

Teckningskurs:
Innehavare av teckningsoption äger rätt att, efter omräkningen, för 1
teckningsoption, teckna 2,5 nya B-aktier i bolaget till en kurs om 0,02
kronor per aktie.

Teckningstid:
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2015/2016 kan äga
rum under perioden 3 juni 2016 – 27 juni 2016. Detta ska ske genom anmälan på
anmälningssedel som finns tillgänglig på www.aqurat.se.

Sista dag för handel:
Sista dag för handel i teckningsoptionen är tisdagen den 22 juni 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1
juni 2016 kl. 13.00.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson
+46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®.
NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja
diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade
teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och
robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.
För mer detaljer sewww.lifeassays.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.