Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-26

LightAir: LightAirs styrelse har beslutat, villkorat bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission om cirka 25 MS...

Styrelsen i LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har
beslutat, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission
av högst 9 886 274 aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolaget avser att kalla till en
extra bolagsstämma att hållas den 12 oktober 2018 för att godkänna
Företrädesemissionen. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,50
SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir initialt
cirka 24,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Företrädesemissionen är säkerställd till 80 % genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. LightAir har även
erhållit förbindelse från samtliga konvertibelinnehavare att dessa
kommer att konvertera respektive innehav.

"LightAir går från att arbeta med ett affärsområde till att aktivt
bearbeta tre; Home, Professional och Agriculture. Med ett utökat
sortiment och en förstärkt organisation kan vi tillsammans med vårt
etablerade försäljningsnätverk nå stora framgångar i en snabbt
växande marknad", säger Joakim Hansson, VD i LightAir.

Motiv för Företrädesemissionen

LightAir är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare
baserat på en patenterad teknologi för luftrening, IonFlow. Via
licens förfogar bolaget över ytterligare en patenterad teknologi,
CellFlow. CellFlow presenterar konkurrenskraftiga produkter med låga
driftskostnader och effektiv avskiljning av partiklar och utmanar
konventionella luftrenare med mekaniska filter som idag dominerar
marknaden. LightAirs två produktfamiljer för luftrening representerar
två teknologier som skapar stora möjligheter för förbättrad luftmiljö
i hem, skolor och andra arbetsplatser. Dessutom startar Bolaget i
fjärde kvartalet 2018 verksamhet inom ett nytt affärsområde med
lanseringen av AgroPro virushämmare för djurhållning. Under 2017
noterades Bolaget på Nordic MTF genom ett omvänt förvärv av
Ascenditur AB (tidigare Biolight AB).

LightAir har byggt upp ett professionellt försäljningsnätverk som sålt
över 170 000 IonFlow-enheter i USA, EU och Asien. Med den nya
CellFlow-teknologin står Bolaget inför nya produktlanseringar och ett
strategiskifte som resulterar i tillgång till en avsevärt större
marknad (Bolaget går från 5 % till 87 % av totala marknaden för Home
och Professional). Försäljningen inom dessa affärsområden ska
bedrivas genom det etablerade försäljningsnätverket och är estimerad
att starta i första kvartalet 2019.

Bolaget offentliggjorde nyligen att man tecknat ett för framtiden
viktigt avtal som ger Bolaget rättighet att sälja och marknadsföra de
kommande CellFlow-produkterna i de tre viktiga marknaderna Kina,
Taiwan och Hongkong. I dessa marknader representeras LightAir av
Bolagets mest framgångsrika distributörer som förväntas ha en
avgörande roll i satsningen på CellFlow-baserade produkter. En
betydande del av den globala marknaden återfinns i dessa marknader.
Enbart den kinesiska marknaden motsvarar omkring 26 % av den globala
marknaden och den andelen förutspås öka de närmast sex åren.

Inom det nya affärsområdet Agriculture lanseras i november 2018 en
virushämmare för djurhållning, AgroPro. AgroPro bygger på bolagets
IonFlow-teknologi som av Karolinska Institutet bevisats reducera
luftburna virus med över 97 %. Inom affärsområdet Agriculture riktar
LightAir in sig på hästhållning och övrig djuruppfödning såsom
kyckling och köttdjur. Bara i Norden finns det 500 000 hästar och
motsvarande siffra i USA är över 10 000 000. Intresset för produkten
har varit stort från flera håll och redan två månader innan de första
produkterna når marknaden har Bolaget tecknat en order värd SEK 650
000.

I syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra
produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya
segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader avser
styrelsen för LightAir att genomföra en företrädesemission. Vidare
vill Bolaget stärka sin finansiella ställning för att möjliggöra
potentiella förvärv av bolag, rörelse, licenser eller patent.

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier där befintliga
aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till
tidigare innehav. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital
kan öka med högst 14 829 411 SEK till 33 366 175,50 SEK och antalet
aktier i Bolaget kan öka med högst 9 886 274 aktier till 22 244 117
aktier. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
vilket planeras att hållas den 12 oktober 2018.

· Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs LightAir cirka 24,7
MSEK före avdrag för emissionskostnader.

· Avstämningsdag: Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det
för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per
den 19 oktober 2018 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17
oktober 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter är den 18 oktober 2018.

· Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på
Avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje
aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd
aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1)
aktie.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter äger rum
på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 24 oktober 2018
till och med den 5 november 2018.

· Teckningsperiod: Teckning av aktierna ska ske genom kontant
betalning under perioden från och med 24 oktober 2018 till och med
den 7 november 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och
betalningsperioden.

· Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
· Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på
NGM Nordic MTF från och med den 24 oktober 2018 intill dess att
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till
vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av
Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

· Tilldelningsprinciper: För det fall inte samtliga nya aktier
tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier:

1. i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av
aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

2. i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som
var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning,

3. i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier
tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande
till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning
enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

· Tecknings- och garantiåtaganden: LightAir har erhållit
teckningsförbindelser uppgående till cirka 5,5 MSEK motsvarande cirka
22 % av emissionslikviden samt garantiåtagande om 14,3 MSEK
motsvarande cirka 58 % av emissionslikviden.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga
för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear
Sweden AB.

Konvertering av konvertibellån

Bolaget genomförde i januari 2018 en riktad nyemission av konvertibler
till ett nominellt belopp om totalt cirka 8,1 MSEK som löper fram
till den 31 maj 2019. Befintliga innehavare av konvertibler
motsvarande 100 % av det utestående konvertibla lånet har förbundit
sig att konvertera respektive innehav av konvertibler samt upplupen
ränta till aktier.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 oktober 2018 kl.
09:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

· 12 oktober 2018 - Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens
beslut om Företrädesemissionen

· 17 oktober 2018 - Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
· 18 oktober 2018 - Första dag för handel exkl. teckningsrätt
· 19 oktober 2018 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen
· 23 oktober 2018 - Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
· 24 oktober - 7 november 2018 - Teckningsperiod
· 24 oktober 2018 - Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
· 5 november 2018 - Sista dag för handel i teckningsrätter
· 12 november 2018 - Offentliggörande av preliminärt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell
KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Memorandum
Memorandum beräknas offentliggöras omkring den 23 oktober 2018.
Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings-
och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i LightAirs
memorandum som tillsammans med informationsfolder publiceras på
Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.lightair.com,
www.redeye.se).

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2018 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LightAir.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LightAir kommer
endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att
offentliggöra på LightAir webbplats. Memorandumet kommer bland annat
att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information
om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av
någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare
bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer
att finnas i det memorandum som kommer att offentliggöras.

Detta pres...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.