Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

LightLab: Kallelse till årsstämma i LightLab

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00 i Erik Penser
Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen
den 2 maj 2014. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos
förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt
att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 5 maj 2014. Anmälan sker
skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik Lennefalk,
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller per e-post på e-postadress
info@lightlab.se . I anmälan uppges namn,
personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också
anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk
person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11.Val av styrelse och revisor.
12.Beslut om valberedning.
13.Beslut om ändring av bolagsordningen.
14.Beslut om emission av teckningsoptioner.
15.Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner.
16.Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner.
17.Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande
vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att fördelas
enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera
utgår till ledamöterna. Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för LightLab Sweden AB, ges möjlighet att fakturera
arvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag
skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag
så att kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga
suppleanter.

Erik Åsbrink har avböjt omval och utträder därmed som styrelseledamot och
ordförande. Valberedningen föreslår Jan Rynning som ny styrelseledamot och
ordförande. Vidare föreslås omval av Kristina Fahl, Christer Lindberg,
Göran Seifert och Magnus Stuart samt nyval av Håkan Wallin.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli
PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av
årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara
en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också
ingå i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen under
pågående mandatperiod, utser valberedningen - med beaktande av ovanstående
principer - dennes ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut
vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas
av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av
revisor, styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med
uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning
till revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får
dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i
nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 skall
bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och
Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier, för att möjliggöra besluten om
emissionsbemyndigande och utgivande av teckningsoptioner enligt punkterna
14 och 15 nedan.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande
lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000
kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 14 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 1.000.000
teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets
dotterbolag Bright Europe AB, vilket skall ha rätt att överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa
incitament för Bolagets ledande befattningshavare att verka för bolagets
positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom
teckning på teckningslista senast den 31 maj 2014. Styrelsen skall äga rätt
att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets
registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 maj 2017 teckna en
(1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets
registrerade aktiekapital att öka med 1.000.000 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Ledande befattningshavare i bolaget skall av dotterbolaget Bright Europe AB
erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens i
bolagets kommande beslut härom, samt beslut härom av bolagsstämman i Bright
Europe AB. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas
marknadsmässig premie, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black
& Scholes optionsvärderingsmodell. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
godkänner vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med ovan
angivna riktlinjer.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner (punkt 15 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan
bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner (punkt 16 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer
än 5 000 000 B-aktier tillkommer.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 18 508 449, varav 150 A-aktier och 18 508 299
B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 18 509 799.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 och
styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 12 - 15 ovan samt
fullmaktsformulär kommer senast den 17 april 2014 att hållas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se
, samt även sändas till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2014

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

Frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD
Tel: +46 (0)702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hä...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.