Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-08

LightLab: Kallelse till årsstämma i Lightlab Sweden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 17.00 i Erik Penser
Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
verkställd torsdagen den 30 april 2015. Aktieägare bör därför i god tid
före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt
att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2015. Anmälan sker
skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg,
Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på e-postadress
info@lightlab.se . I anmälan bör uppges namn,
personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också
anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk
person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 39 340 279, varav 150 A-aktier och 39 340 129
B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 39 341 629.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10.Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11.Val av styrelse och revisor.
12.Beslut om valberedning.
13.Beslut om ändring av bolagsordningen.
14.Beslut om emissionsbemyndigande.
15.Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande
vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 500 000 kr att fördelas
enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera
utgår till ledamöterna. Vidare skall ett dagarvode på 7.000 kr i
förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer
av styrelseuppdraget. För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden
utgå under ett år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
LightLab Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet
uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och
inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Rynning som styrelseledamot och
ordförande. Vidare föreslås omval av Göran Seifert och Håkan Wallin samt
nyval av Tove Langlet. Kristina Fahl, Christer Lindberg och Magnus Stuart
har avböjt omval.

Tove Langlet har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med
energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD i
Frankrike. Hon bedriver konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell &
Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av
ett flertal styrelseuppdrag. Tove Langlet har tidigare arbetat som
projektledare på Vattenfall AB samt managementkonsult på Cap Gemini och
UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control
på Industri Kapital.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli
PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av
årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara
en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också
ingå i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen under
pågående mandatperiod, utser valberedningen - med beaktande av ovanstående
principer - dennes ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut
vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas
av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av
revisor, styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med
uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning
till revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får
dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i
nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2016 skall
bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och
Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare föreslås att bolagsstämma även
ska kunna hållas i Uppsala.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande
lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 39.000.000 kronor och högst 156.000.000
kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 39.000.000 och högst 156.000.000.

Om stämman antar förslaget kommer ett nytt stycke att föras in i punkt 9
med följande lydelse:

Bolagsstämma ska kunna hållas i Uppsala kommun.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 och
styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 13 och 14 ovan samt
fullmaktsformulär kommer senast den 16 april 2015 att hållas tillgängliga
hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se
, samt även sändas till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress.

2015-04-08

Stockholm i april 2015

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Kallelse till årsstämma.pdf

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se ,
utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi, EEE Light® Technology.
LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX
First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum LightLab

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.