Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

LightLab: Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 klockan 16.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 5 maj 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 8 maj 2017. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings all 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se . I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 89 995 616, varav 150 A-aktier och 89 995 466 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 89 996 966.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 500 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår till ledamöterna. Vidare skall ett dagarvode på 7 000 kr i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget. För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden utgå under ett år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för LightLab Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin. Torkel Elgh föreslås omväljas som ordförande.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter utses av årsstämman. Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår val av Mattias Klintemar (som representant för Östersjöstiftelsen), Kåre Gilstring (som representant för sitt personliga aktieinnehav), Bertil Lindahl (som representant för bolagets mindre aktieägare) och Torkel Elgh (i egenskap av bolagets styrelseordförande) som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar föreslås vara valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 förbereda förslag till följande beslut:
1) förslag till val av ordförande vid årsstämman,
2) förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,
3) förslag till val av styrelseledamöter,
4) förslag till val av styrelseordförande,
5) förslag till val av revisorer, och
6) förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 och styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast den 20 april 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se http://www.lightlab.se , samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2017

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl.07:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19939

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se http://www.lightlab.se , utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light(r). LightLab har cirka 4 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.