Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

LightLab: LightLab Sweden genomför företrädesemission om 31,8 MSEK samt riktad emission där betalning sker genom kvittning av fordran

LIGHTLAB SWEDEN GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 31,8 MSEK SAMT RIKTAD
EMISSION DÄR BETALNING SKER GENOM KVITTNING AV FORDRAN

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") har den
19 november, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015,
beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 92
procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG,
JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE
SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

I samband med företrädesemissionen kommer konvertibla lån erhållna i juli
2015 från Östersjöstiftelsen om cirka 4 MSEK och från Gålöstiftelsen om
cirka 1 MSEK, totalt cirka 5,2 MSEK inklusive ränta att kvittas som en del
av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 26,6 MSEK (i
kontanta medel) före emissionskostnader.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de
kommersiella möjligheter som skapats i Bolagets två samarbetsprojekt
fokuserade på UV-rening enligt den senaste tidens strategiomläggning av
verksamheten. Som en del av detta skall emissionslikviden bidra till att
uppnå målet att under andra halvåret 2016 medverka till Wallenius Waters
lansering av en ny produkt inom UVC-rening som inkluderar LightLabs EEE
Light® teknologi. Förhoppningen är att Bolaget, genom denna
produktlansering, även skall börja generera löpande försäljningsintäkter.
Vidare skall emissionen möjliggöra för LightLab att genom samarbetet med
NTU utveckla ett nytt kostnadseffektivt koncept för UV-rening baserat på
UV-chip, där en första prototyp beräknas vara färdig under första halvåret
2016.

Bakgrund

LightLabs historiska utvecklingsarbete har resulterat i att en unik
teknologiplattform har skapats för framställning av ljus på ett effektivt
och miljövänligt sätt, där kärnan i teknologiplattformen utgörs av en
nanoteknik-baserad katod. Bolagets verksamhetsfokus har fram till och med
år 2014 varit att via egen teknologiutveckling kommersialisera användningen
av katoden i färdiga produkter för allmänbelysningsbranschen. Trots
teknologins unika egenskaper och potential har det visat sig vara en
utmaning för LightLab att utveckla och kommersialisera en färdig produkt
med den prestanda som krävs inom allmänbelysning. I takt med externa
intressenters ökade intresse att använda teknologin för UV-ljusbaserade
reningstillämpningar tecknade Bolaget under slutet av 2014 och början av
2015 två samarbetsavtal som idag är fokuserade mot detta område.

Mot bakgrund av ovanstående genomförde Bolaget i början av 2015 en
väsentlig förändring av sin organisation och sitt verksamhetfokus.
Förändringen har även inneburit att Bolagets organisation har
effektiviserats. Kvarvarande resurser har i all väsentlighet koncentrerats
till de två nämnda samarbetsprojekten fokuserade på UV-rening med Wallenius
Water AB ("Wallenius Water") och Nanyang Technological University ("NTU").
Ändrat verksamhetsfokus från allmänbelysning till UV- rening bedöms av
LightLab, både utifrån ett teknologiskt och kommersiellt perspektiv,
förbättra Bolagets möjligheter att på kort sikt medverka till att produkter
lanseras på marknaden och genererar löpande intäkter. Marknaden för
UV-rening bedöms ha en större potential för ett bolag av LightLabs karaktär
jämfört med allmänbelysningsbranschen. UV-marknaden kännetecknas bland
annat av att ha en mer fragmenterad struktur där de större aktörerna har
ett stort behov att utveckla nya produkter i samarbete med
teknologiorienterade bolag som LightLab, samtidigt som den uppskattas ha en
hög tillväxttakt och bedöms nå en marknadsstorlek om cirka 2 miljarder USD
år 2018.

LightLabs strategiska fokus

Bolaget ser sina två nuvarande samarbetsavtal med Wallenius Water och NTU
som en bekräftelse på att även två externa parter med mycket god
branschkunskap inom UV-rening respektive ljusteknologi har bedömt den
kommersiella potentialen hos teknologiplattformen som mycket positiv för
produkter inom UV-marknaden.

Genom att fokusera på och bevisa den kommersiella potentialen hos dessa
projekt har Bolaget som målsättning att skapa nya avtal och kommersiella
möjligheter under de kommande åren och därmed lägga grunden för finansiell
stabilitet och lönsamhet under perioden 2017 till 2018.

Samarbetet med Wallenius Water har under det första projektet, som
genomförts under första halvåret 2015, genererat framgångsrika resultat i
en prestandautvärdering av LightLabs EEE Light® teknologi för UVC-området.
Sammantaget visar redan det första projektet på ett kvicksilverfritt och
miljövänligt alternativ som är överlägset UVC-lampor baserade på
LED-teknik, både avseende energieffektivitet kopplat till förmågan att döda
bakterier, livslängd och maximal uteffekt. Dessutom bedöms nya produkter
för UVC-rening baserade på LightLabs teknologi via sina unika egenskaper
kunna öppna upp för fler användningsområden jämfört med dagens
kvicksilverbaserade och mindre miljövänliga produkter. En händelse av stor
betydelse för LightLab var när parterna nyligen kom överens om att
fortsätta samarbetet med mål att ta fram en UVC-lampa avsedd för en
specifik vattenreningsprodukt under 2016. Avtalet innebär även att LightLab
kommer att erhålla sina första kommersiella intäkter från projektets start
i form av delfinansiering av Bolagets utvecklingskostnader under projektets
löptid, vilka bedöms överstiga 5 MSEK om projektet fullföljs. Avtalet
stipulerar också löpande intäkter per såld enhet för LightLabs del, efter
en marknadslansering.

Samarbetet med NTU spelar en viktig roll för Bolagets framtida möjligheter
att ytterligare utveckla, förbättra och bredda den kommersiella potentialen
för Bolagets teknologiplattform. Målet med projektet är att utveckla ett
nytt koncept för framställning av UV-ljus, som i korthet innebär utveckling
av en ljuskälla i form av ett chip som i olika antal, beroende på önskad
effekt, monteras direkt i exempelvis vatten- eller
luft-reningsutrustningen. Det nya konceptet kommer att möjliggöra
förbättrad prestanda och effektivitet för UVC-rening genom möjlighet till
optimering av formen på ljuskällan efter kravet för respektive
användningsområde. Konceptet möjliggör också automatiserad,
kostnadseffektiv volymtillverkning via s.k. wafer-scale tillverkning, där
många ljuskällor tillverkas samtidigt. Kombinationen av LightLabs EEE
Light® teknikplattform med NTUs världsledande kunskap inom bl.a.
ljusextraktion ger en unik möjlighet att lyckas i ovanstående projekt, med
målet att utveckla ett nytt koncept för UVC-rening. En första milstolpe i
detta projekt är att ta fram en första prototyp av ett UV- chip under
första halvåret 2016. I förlängningen är det även parternas förhoppning att
den nya produkten skall kunna breddas till fler användningsområden förutom
vattenrening, som t.ex. luftrening och hälsovård. Det långsiktiga målet är
att konceptet skall bli ett viktigt bidrag i att hantera framtidens
accelererade miljö-och hälsoproblem.

Motiv

Även om endast en kort tid har förlöpt sedan förändringen av Bolagets
organisation och verksamhetfokus genomfördes har den redan givit frukt. Den
senaste positiva händelseutvecklingen i Bolaget med erkännande från två
externa partner via samarbetsavtal samt målet att under 2016 utveckla och
lansera en första produkt baserad på Bolagets teknologi gör att styrelsen
ser mycket positivt på Bolagets framtida utsikter och potential. Avtalet
med Wallenius Water innebär att det viktiga målet för 2015 att skapa
intäkter från en kommersiell part har infriats. Att även ha möjligheten att
tillsammans med NTU, ett av världens främsta tekniska universitet, kunna
utveckla ett nytt UV- ljuskoncept ger LightLab goda utsikter att vidare
bygga långsiktiga värden för sina aktieägare.

I syfte att ta tillvara ovanstående kommersiella möjligheter för Bolaget
både på lång- och kort sikt har styrelsen därför beslutat att genomföra en
företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämma den 7 maj 2015.
Vid full teckning av företrädesemissionen, som är garanterad upp till 92
procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, tillförs LightLab
cirka 26,6 MSEK (i kontanta medel) före emissionskostnader. Den senaste
tidens positiva händelseutveckling i LightLab har även medfört att Bolagets
största ägare Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelen har beslutat att i
samband med företrädesemissionen kvitta sina konvertibla fordringar om
cirka 5 MSEK som uppkom vid finansieringen av Bolaget i juni 2015. Detta
gäller även Kåre Gilstrings konvertibla fordran om cirka 1 MSEK från samma
tillfälle som kommer att kvittas i en riktad emission till en kurs
motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen (för mer information, se
nedan). Då ovanstående parter även via teckningsförbindelser och garantier
visat intresse att nu teckna ytterligare aktier i Bolaget är det av vikt
att erbjuda övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att tillvarata de
kommersiella möjligheter som skapats i Bolagets två samarbetsprojekt
fokuserade på UV-rening. Förutom finansiering av Bolagets löpande drift
skall emissionslikviden bidra till att uppnå målet att under andra halvåret
2016 medverka till Wallenius Waters lansering av en ny produkt inom
UVC-rening som inkluderar LightLabs EEE Light® teknologi. Förhoppningen är
att Bolaget, genom denna produktlansering, även skall börja generera
löpande försäljningsintäkter. Delar av emissionslikviden syftar även till
att underlätta för Bolaget att skapa alternativa finansieringslösningar för
LightLabs åtagande att erlägga cirka 9 MSEK i februari 2016 inom ramen för
Bolagets samarbetsprojekt med NTU. Även detta projekt har huvudfokus på UV-
rening.

Villkor och utförligare information

Styrelsen i LightLab beslutade den 19 november 2015, med stöd av
bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2015, om en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. LightLabs befintliga
aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 26
november 2015.

Varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning
av en (1) aktie av serie B till teckningskursen 0,75 SEK per aktie. Vid
full teckning tillförs Bolaget, efter kvittning av konvertibla skulder till
Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, cirka 26,6 MSEK före
emissions...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.