Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

LightLab Sweden AB: Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (PUBL)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00 i Erik Penser
Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering
måste vara verkställd fredagen den 2 maj 2014. Aktieägare bör därför
i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin
avsikt att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 5 maj 2014. Anmälan
sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik
Lennefalk, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller per e-post på
e-postadress info@lightlab.se. I anmälan uppges namn, personnummer
alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden
också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan
angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om emission av teckningsoptioner.
15. Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner.
16. Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner.
17. Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till
ordförande vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10
ovan)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att
fördelas enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100
000 kr vardera utgår till ledamöterna. Styrelseledamot föreslås
vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för LightLab Sweden
AB, ges möjlighet att fakturera arvodet via bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet justeras för
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och
inga suppleanter.

Erik Åsbrink har avböjt omval och utträder därmed som styrelseledamot
och ordförande. Valberedningen föreslår Jan Rynning som ny
styrelseledamot och ordförande. Vidare föreslås omval av Kristina
Fahl, Christer Lindberg, Göran Seifert och Magnus Stuart samt nyval
av Håkan Wallin.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli
PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig
revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av
årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall
vara en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare,
oberoende representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens
ordförande skall också ingå i valberedningen. För det fall ledamot
lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser
valberedningen - med beaktande av ovanstående principer - dennes
ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till
beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som
skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt av revisor, styrelsearvoden till icke anställda
styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt principer för
utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i
nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 skall
bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl
och Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier, för att möjliggöra besluten om
emissionsbemyndigande och utgivande av teckningsoptioner enligt
punkterna 14 och 15 nedan.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5
följande lydelse:

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000
kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 och högst
60.000.000.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 14 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst
1.000.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner
skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart
tillkomma bolagets dotterbolag Bright Europe AB, vilket skall ha rätt
att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i
Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa
incitament för Bolagets ledande befattningshavare att verka för
bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall
ske genom teckning på teckningslista senast den 31 maj 2014.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med
Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31
maj 2017 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om
12 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med
1.000.000 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Ledande befattningshavare i bolaget skall av dotterbolaget Bright
Europe AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med
styrelsens i bolagets kommande beslut härom, samt beslut härom av
bolagsstämman i Bright Europe AB. Vid förvärven skall för
teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie, vilken skall
fastställas genom tillämpning av Black & Scholes
optionsvärderingsmodell. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
godkänner vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med
ovan angivna riktlinjer.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande för företrädesemissioner (punkt 15
ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om
företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning eller
eljest med villkor.

Beslut om emissionsbemyndigande för riktade emissioner (punkt 16 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna
fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 B-aktier
tillkommer.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 18 508 449, varav 150 A-aktier och 18
508 299 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 18 509 799.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013
och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 12 - 15 ovan
samt fullmaktsformulär kommer senast den 17 april 2014 att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se,
samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Stockholm i april 2014

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.