Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-22

LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Lightlab Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018, klockan 14.00 i
Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15
februari 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 15 februari 2018.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på den extra bolagsstämman
anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 fredagen den 16
februari 2018. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden
AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per
e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan bör uppges namn,
personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller
biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan
angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 101 697 740, varav 150 A-aktier och 101
697 590 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 101 699 090.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
8. Avslutande av bolagsstämman

Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny
bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen
föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse
av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets
aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Föreslagen lydelse:

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att
bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
enligt punkt 7 nedan.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att
förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 - Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital med högst 17 797 104,50 kronor genom en nyemission av
högst 177 971 045 aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier skall
med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för
nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall
gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna
sju (7) nya aktier för varje fyrtal befintliga aktier, oavsett serie.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt
skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte
tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt
ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i
förhållande till garanterat belopp. Avstämningsdag för fastställande
av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna
nya aktier skall vara den 28 februari 2018. Teckning av aktier med
företrädesrätt skall ske genom kontant betalning eller genom
kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning på
teckningslista under tiden från och med den 5 mars 2018 till och med
den 19 mars 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings-
och betalningstiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske
genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 mars
2018 till och med den 19 mars 2018. Betalning skall erläggas kontant
senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som
utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras
till en kurs av 0,42 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
AB. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 6 och 7 ovan,
fullmaktsformulär samt andra handlingar inför stämman kommer senast
den 7 februari 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.

________________________

Uppsala i januari 2018

LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 januari 2018 kl.08:40 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av
vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har
cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North
Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/kallelse-till-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/2104/2435197/780111.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.