Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

LightLab Sweden AB: Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, höll årsstämma
torsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm. Utöver formella punkter
beslutade årsstämman följande i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,

att välja Jan Rynning, Kristina Fahl, Christer Lindberg, Göran Seifert och Magnus Stuart samt Håkan Wallin. Det innebär nyval av Jan Rynning och Håkan Wallin samt omval av övriga,

Presentation av nya kandidater
Jan Rynning (född 1951) Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB med jur.
kand. från Uppsala Universitet. Jan Rynning har en bred erfarenhet
inom det affärsjuridiska området med erfarenhet från cirka 70
styrelseuppdrag i skilda branscher varav styrelseordförande i cirka
30 bolag. Bland uppdragen finns BioPhausia AB, Provobis Hotell och
Restauranger AB, Cellpoint Inc., Enea Data AB, Mandator AB, Ticket m
fl.

Håkan Wallin (Född 1962) Civilekonomexamen från Stockholms Universitet
och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm. Executive Vice President
Corporate Development Medivir. Har tidigare erfarenheter från bland
annat Styrelseordförande i Aerodyn AB, styrelseledamot och
verkställande direktör i Libertas Capital Nordic AB, partner och
ansvarig för life-science på ABG Sundal Collier AB:s Corporate
Finance-avdelning, Senior Manager på Ernst & Youngs Corporate
Finance-avdelning samt revisor på Arthur Andersen AB.

att styrelsen ska erhålla oförändrade arvoden, vilket innebär 200 000 kr till ordföranden, och 100 000 kr till övriga ledamöter,

att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också ingå i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser valberedningen - med beaktande av ovanstående principer - dennes ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande årsstämma,

att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, för att möjliggöra besluten om emissionsbemyndigande och utgivande av teckningsoptioner enligt punkterna nedan. Bolagsordningens punkter 4 och 5 får följande lydelse: §4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. §5 Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets dotterbolag Bright Europe AB, vilket skall ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare att verka för bolagets positiva utveckling,

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 maj 2017 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 000 000 kronor.

att bemyndiga styrelsen, i enlighet med beslutet om ändringen av bolagsordningen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor, samt

att bemyndiga styrelsen i enlighet med beslutet om ändringen av bolagsordningen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 B-aktier tillkommer.

Stockholm 8 maj 2014

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny
miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™
Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på
storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ
som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och
samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och
fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten
bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab
Asia. LightLab har ca 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på
Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/kommunike-fran-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/2104/9582301/242771.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.