Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

LightLab Sweden AB: Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci Intressenter AB:s offentl...

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab") rekommenderar
enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera Luci Intressenter AB:s
("Luci Intressenter") erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för LightLab ("Styrelsen") i
enlighet med punkten II.19 i Takeover-regler för vissa
handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning
("Takeover-reglerna").

Bakgrund
Luci Intressenter, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner,
Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, har den 6 november 2019 lämnat
ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att
överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter mot
kontant betalning om 5,00 SEK per aktie ("Erbjudandet").
Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 21 november till
och med 12 december 2019. Luci Intressenters ägare äger tillsammans
14 237 963 aktier i LightLab, motsvarande 54,37 procent av utestående
aktier.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i LightLab till 130,9 MSEK
baserat på totalt 26 187 168 utstående aktier, av vilka 15 utgörs av
aktier av serie A och 26 187 153 utgörs av aktier av serie B. Aktier
av serie A berättigar till tio röster per aktie medan aktier av serie
B berättigar till en röst per aktie.

Erbjudandet innebär en premie om cirka:
· 43,7 procent jämfört med stängningskursen 3,48 kronor för
LightLabs aktie den 5 november 2019, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;

· 48,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen
3,38 kronor för LightLabs aktie under de senaste 30 kalenderdagarna
före offentliggörandet av Erbjudandet; och

· 36,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen
3,66 kronor för LightLabs aktie under de senaste tre månaderna före
offentliggörandet av Erbjudandet.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci Intressenter
blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i
LightLab.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det
pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls
tillgängligt på www.luciintressenter.se.

Processen för utvärdering av Erbjudandet

Ingen ledamot i Styrelsen har ansetts ha intressegemenskap med Luci
Intressenter eller på annan grund något intresse som strider mot
aktieägarnas. Erbjudandet har därför utvärderats av Styrelsen i dess
helhet.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet anlitat Advokatfirman
Lindahl KB som legal rådgivare samt uppdragit åt Erik Penser Bank att
avge en s.k. fairness opinion till stöd för Styrelsens utlåtande
angående Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för LightLab grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en
samlad bedömning av ett antal faktorer vilka Styrelsen anser vara av
relevans vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar,
men är inte begränsade till, LightLabs nuvarande ekonomiska
ställning, beaktat ett nära förestående och betydande behov av
ytterligare kapital, LightLabs bedömda framtida utveckling och
potential samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av LightLabs
långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöde, budpremier vid
tidigare erlagda bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens
förväntningar kring utvecklingen av LightLabs aktiekurs och
lönsamhet.

Av Erik Penser Banks fairness opinion, som bifogas som bilaga till
detta pressmeddelande, framgår att Erik Penser Bank anser att
Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i LightLab ur ett finansiellt
perspektiv.

Baserat på ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt LightLabs
aktieägare att acceptera Erbjudandet om 5,00 kronor per aktie.

Påverkan på LightLab och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen redovisa sin uppfattning om den
inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på
LightLab, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Luci
Intressenters strategiska planer för LightLab och de effekter som
dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser
där LightLab bedriver sin verksamhet.

Luci Intressenter har i sitt pressmeddelande den 6 november 2019
uttalat följande: "Budgivarna har inte för avsikt att väsentligt
ändra bolagets övergripande strategier och planer för verksamheten
som en följd av Erbjudandet. Budgivarna förutser för tillfället inga
väsentliga förändringar till följd av förvärvet för LightLabs ledning
och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för
sysselsättningen och verksamheten på de platser där LightLab bedriver
verksamhet."

Styrelsen utgår ifrån att Luci Intressenters uttalanden är korrekta
och finner ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol.

Detta pressmeddelande har upprättats i en svensk och engelsk version.
Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och den engelska
versionen ska den svenska versionen äga företräde.

Uppsala den 6 november 2019

LightLab Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Frisk, styrelseordförande
Tel: +46 70 420 44 87

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6
november 2019 kl. 07:45 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av
UV-ljus. LightLab har cirka 3 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas
på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser
Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost:
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/uttalande-fran-styrelsen...
https://mb.cision.com/Main/2104/2954655/1136299.pdf
https://mb.cision.com/Public/2104/2954655/82921229d15a7af6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.