Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Lime Technologies AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Lime Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll måndagen den 29 april
kl. 17.30 årsstämma på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om
dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 1 krona per
aktie och att torsdagen den 2 maj 2019 är avstämningsdag för
erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden
AB:s försorg och sker tisdagen den 7 maj 2019.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman
2020 ska bestå av sex ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Peter Larsson, Anders Nilsson, Marléne
Forsell och Anders Fransson samt om nyval av Malin Ruijsenaars och
Martin Henricson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. Peter Larsson omvaldes som styrelsens ordförande för
samma period.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram
till nästa årsstämma ska utgå med totalt 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de
övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att, om styrelsen
inrättar ett revisionsutskott, ett tillkommande arvode till
ledamöterna i utskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå
med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var
och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslöt om att anta instruktion för valberedningen i
enlighet med valberedningens förslag. Denna instruktion finns
tillgänglig på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa
riktlinjer finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.lime-technologies.se.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission
av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio
procent (10 %) av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten
för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 /
johan.holmqvist@lime.tech

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 april 2019, kl. 18.45 CET.

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård.
Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer
Relationship Management" - utveckling och hantering av
kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter
en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg,
Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små
enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lime-technologies-ab/r/kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/17595/2799531/1034362.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.