Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Lime Technologies AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption samt meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av s...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG,
JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

Carnegie Investment Bank ("Carnegie") och Skandinaviska Enskilda
Banken AB ("SEB") har meddelat att övertilldelningsoptionen har
utnyttjats avseende 664 239 befintliga aktier i Lime Technologies AB
(publ) ("Lime" eller "Bolaget") samt att stabiliseringsåtgärder har
utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har Huvudägaren i Bolaget, Monterro
1 AB ("Huvudägaren"), utfärdat en övertilldelningsoption till
Carnegie och SEB att förvärva ytterligare högst 664 239 befintliga
aktier i Bolaget, motsvarande 15,0 procent av antalet aktier i
Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, dvs.
72,00 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Carnegie och SEB har
utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 664 239 befintliga aktier
i Bolaget.

Carnegie har, som offentliggjordes i samband med Erbjudandet,
möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra
transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå
högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.
Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras
när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i
aktierna på Nasdaq Stockholm, dvs. den 6 december 2018, och avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock
inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det
har inte heller funnits någon garanti för att stabilisering kommer
att genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som
helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner
genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

Nedan följer stabiliseringsinformation avseende stabiliseringsåtgärder
som Carnegie, i egenskap av stabiliseringsmanager, har genomfört på
indikerat datum på Nasdaq Stockholm i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Stabiliseringsperioden
avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare
stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Kontaktperson på
Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-588 688 00).

+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------------------+
|Emittent: |Lime Technologies AB (publ) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0011870195) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |4 428 261 |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandepris: |72,00 SEK |
+-----------------------+----------------------------------+
|Ticker: |LIME |
+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Carnegie Investment Bank AB (publ)|
+-----------------------+----------------------------------+

+-----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-12-06 |8 071 |72 |72 |72 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+-----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Holmqvist, IR
Telefon: +46 708 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@lime.tech

Erik Syrén, VD
Telefon: +46 707 38 50 72
E-mail: erik.syren@lime.tech

Denna information är sådan information som Lime Technologies AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
december 2018 klockan 18:00 CET.

Om Lime

Lime är en av de ledande SaaS CRM-aktörerna på den nordiska marknaden.
Lime utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla
Customer Relationship Management-system ("CRM-system"). Limes
affärsmodell baseras på att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal samt
konsulttjänster för att implementera och kontinuerligt anpassa dess
produkter till kundspecifika behov och önskemål. Lime har en
heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementering
och support vilket skapar ett helhetserbjudande som möjliggör
effektiva och värdeskapande CRM-lösningar för kunden.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Lime Technologies AB (publ)
("Bolaget"). Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i
Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som publicerats i
samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas
till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats eller
kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act av 1933 ("Securities Act"), eller hos någon annan
regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller
jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget
får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller
distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga
erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Bolaget
genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera
aktier eller andra värdepapper i Bolaget, eller genomförande ett
erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/65FA5585C6040C11E0...
https://mb.cision.com/Main/17595/2701158/963674.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.