Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Lindab International AB (publ): Kallelse till Lindabs årsstämma den 9 maj 2017

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 9 maj 2017 kl. 15.00 i Grevieparken, Hålarpsvägen 14, 269 62
Grevie i Båstad kommun. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 14.00.

Rätt till deltagande vid årsstämman

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
3 maj 2017
* dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 3
maj 2017

Anmälan om deltagande kan göras:

* Per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad
* Per telefon till Lindab 0431-850 00
* Via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få
deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast onsdagen den 3 maj 2017. Det innebär att aktieägaren måste underrätta
förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan
översänder Lindab International AB (publ) ett inträdeskort som skall uppvisas
vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt
för ombudet.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com
och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska
personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i
original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast onsdagen den 3 maj 2017.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens redogörelse.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret
2016 samt revisorsyttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
verksamhetsåret 2016.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet av årsstämman valda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Beslut avseende valberedning.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Förslag till beslut om teckningsoptionsprogram för ledande
befattningshavare.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier.

17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av ordföranden Sven
Hagströmer, företrädare för Creades AB (publ), Carl Cederschiöld, företrädare
för Handelsbanken Fonder, Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder och
Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Nilsson skall väljas
till ordförande för årsstämman.

Förslag till vinstdisposition samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 lämnas med 1,40
krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2017.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att
ske från Euroclear Sweden AB den 16 maj 2017.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat
skall uppgå till sju stycken utan suppleanter.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår en mindre höjning av styrelsearvodet med två (2)
procent innebärande att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 663
000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna
skall utgå med 306 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga
ledamöterna skall uppgå till 25 500 kronor. Arvodet för det ordinarie
styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 2 550 000 kronor.

Styrelsen har under 2016 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av
Viveka Ekberg, ordförande, Marianne Brismar och Bent Johannesson. Inget
arvode har under året utgått för ledamöternas arbete i revisionsutskottet.
Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall
utgå med 100 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets
ordinarie ledamöterna skall uppgå till 50 000 kronor.

Styrelsen har vidare under 2016 inom sig utsett ett ersättningsutskott
bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Inget arvode har
under året utgått för ledamöternas arbete i ersättningsutskottet.
Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande
skall utgå med 60 000 kronor och att envar av utskottets ordinarie ledamöter
skall uppbära ett arvode om 30 000 kronor.

Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvode skall ej överstiga 320
000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt godkänd
räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Viveka
Ekberg, Bent Johannesson, Peter Nilsson och Sonat Burman-Olsson. Hans Porat
och Marianne Brismar har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av John
Hedberg och Anette Frumerie.

John Hedberg,
född 1972, är verkställande direktör i Creades AB (publ). Dessförinnan
arbetade John på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, där
han ledde arbetet med investeringar med fokus på media/telekom och
industriella tjänster. Under sin tid på Nordic Capital arbetade John bland
annat med investeringarna i Ellos, Saferoad och Quant, i vilka bolag han även
var styrelseledamot. John har även tidigare arbetat på McKinsey&Co och har
haft olika befattningar på Bonnier och Relacom. John har en civilekonomexamen
från Handelshögskolan i Stockholm. John är styrelseordförande i NOTE AB och
styrelseledamot i Acne Studios och LOTS Group, ett bolag inom
Scaniakoncernen. John innehar inga aktier i Lindab. Såsom verkställande
direktör i Creades AB (publ) är John att anse som beroende i förhållande till
större aktieägare.

Anette Frumerie,
född 1968, är verkställande direktör i Besqab AB (publ) och har tidigare bl a
varit Business Unit President Residential Development Nordic på Skanska
(publ), Affärsenhetschef Utland Fastighetsutveckling&Entreprenad på JM AB
(publ) och har dessförinnan innehaft flertalet positioner inom JM-koncernen.
Anette har civilingenjörsexamen inom väg och vatten från Kungliga Tekniska
Högskolan. Anette är styrelseledamot i Stockholms Byggmästareförening/BI Öst
sedan 2014. Anette innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende
i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Valberedningen föreslår omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen
omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för
tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 13)

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av
tredje kvartalet 2017 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och
uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår
aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att
utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste
aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen. Valberedningens
ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för
det fall valberedningen inte beslutar annat. I valberedningens uppgifter
skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna
förslag till årsstämman avseende:

- val av styrelse och styrelseordförande

- val av ordförande vid årsstämma 2018

- val av revisor

- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor

- valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker
väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen
bereda ny större aktieägare plats i valberedningen. I de fall ledamot som
utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den
aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid
utse ny ledamot.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2018. Valberedningen uppbär ingen ersättning från bolaget, men
äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Syftet med riktlinjerna är att
ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån bolagets bransch och
respektive befattningshavare ansvarsområden, vara konkurrenskraftig och
möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande
befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skal...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.