Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020

• Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 2 218 MSEK (2 569). Organiskt minskade försäljningen med 12 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 7 procent till 222 MSEK (238).
• Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (238).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 10,0 procent (9,3).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent (9,3).
• Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (181).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,00 SEK (2,38).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 295 MSEK (177).
• I juni förvärvade Lindab 95 procent av det irländska ventilationsbolaget Smofir Trading Ltd., licensgivare av teknologin under varumärket Thor Duct.
• Kvartalet har belastats med engångsposter och omstruktureringskostnader om -74 MSEK (-) till följd av det strategiska beslutet att avveckla IMP Klima Group.

Januari – juni 2020

• Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 4 550 MSEK (4 884). Organiskt minskade försäljningen med 7 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 6 procent till 406 MSEK (430).
• Rörelseresultatet uppgick till 332 MSEK (430).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,9 procent (8,8).
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 procent (8,8).
• Periodens resultat uppgick till 212 MSEK (323).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,78 SEK (4,23).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 321 MSEK (256).

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab visar styrka under kvartalet, i en mycket utmanande tid. Tack vare snabba kostnadsbesparingsåtgärder levererar Lindab ett bra resultat och stärkt rörelsemarginal. Vår kundnära organisation har haft hög leveransförmåga och vi har fortsatt att hålla ett högt tempo i investeringsprogrammet.

Försäljningen har påverkats negativt av nedstängningar av flera av Europas stora ekonomier, som en konsekvens av coronapandemin.

Återhämtning i juni
Under juni månad har vi sett en återhämtning när länder öppnat upp och byggaktiviteten i Europa successivt har ökat. Lindabs medarbetare har ansträngt sig till det yttersta för att hjälpa de tusentals kunder runt om i Europa som är beroende av våra leveranser för att göra sitt jobb varje dag. Vi kan stolt säga att vi har haft öppet genom hela krisen och infriat våra löften till kunderna. Leveransförmågan har varit exceptionellt hög tack vare vår kundnära produktion och distribution.

Fortsatta investeringar
Förbättrad lönsamhet och en stark balansräkning gör att Lindab kan fortsätta sina strategiska satsningar. Vi fortsätter att utveckla nya produkter och digitala lösningar för framtiden. Tempot är högt i investeringsprogrammet som höjer vår produktivitet och ökar kapaciteten inom prioriterade produktsegment. Avkastningen på dessa investeringar är god.

Förvärv stärker Lindab
Kompletterande förvärv är en viktig del av strategin. I juni månad förvärvades Thor Duct för att stärka Lindabs position inom brandsäkra ventilations- och rökgassystem på Irland och i Storbritannien.

I början av juli förvärvades Crenna som är ledande på rektangulära ventilationskanaler i Sverige. Detta förvärv gör att Lindab tillsammans med Crenna kan erbjuda kunder i hela Sverige ett komplett sortiment ventilationskanaler och tillbehör.

I vår strävan att höja lönsamheten för Lindabkoncernen beslutade vi i slutet av juni att stänga IMP Klima i Slovenien. Bolaget som tillverkar luftaggregat förvärvades år 2015 och har dragits med svag lönsamhet i många år. Coronakrisen förvärrade situationen ytterligare. Vi ser inte en rimlig väg till lönsamhet och tillväxt för IMP Klima. Verksamheten avvecklas under innevarande år.

Vi skapar ett vassare Lindab genom att satsa på områden med tillväxtpotential där vi har hög kompetens, samtidigt som vi skalar bort olönsam verksamhet utanför vår kärnkompetens. I vår decentraliserade struktur ställs höga krav på att alla affärsenheter ska leverera högsta kundnöjdhet och resultat i linje med koncernens mål.

Bibehållen utdelning till aktieägare
På Lindabs årsstämma den 29 april beslutades att Lindab lämnar lika stor utdelning i år som i fjol (SEK 1,75 per aktie). Det var visserligen lägre än vad som ursprungligen föreslagits, men styrelsens strävan var att finna en balans mellan kortsiktig försiktighet med avseende på kassaflöde och det långsiktiga aktieägarintresset. Lindab visar att vi värnar om kunder, medarbetare och aktieägare, även i tuffa tider.

Väl positionerade för framtiden
När vi nu blickar framåt bedömer vi att det generella marknadsläget under det närmaste året kommer att vara dämpat jämfört med situationen före krisen. Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas däremot av ett ökat intresse för lösningar som minskar energiförbrukningen samt skapar hälsosamma inomhusmiljöer. EUs direktiv för renovering och nybyggnation av fastigheter, samt diverse nya stödpaket, har ökat efterfrågan på ventilationsprodukter av hög kvalitet.

Lindabs medarbetare har visat att de kan växa i en kris. En decentraliserad organisation har möjliggjort snabba beslut. Våra lokala chefer har tagit stort ansvar för medarbetare, kunder och resultat. Tillsammans formar vi ett Lindab som är redo för den förändrade situation som världen nu befinner sig i. Tack till alla medarbetare för era insatser under denna svåra tid.”

__________________

Kontakt


Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson
Ekonomi- och finansdirektör
E-post: malin.samuelsson@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab


Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 872 MSEK år 2019 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 000 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2019 stod Norden för 43 procent, Västeuropa för 35 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 21 procent och Övriga marknader för 1 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Denna information är sådan information som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-17 07:40 CEST.

Bifogade filer


Lindabs Rapport För Andra Kvartalet 2020

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.