Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för perioden januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017

* Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 081 MSEK (2 042), varav
organisk tillväxt uppgick till 2 procent.
* Justerat1)rörelseresultat minskade med 15 procent till 162 MSEK (190).
Rörelseresultatet uppgick till 154 MSEK (165).
* Justerad1)rörelsemarginal uppgick till 7,8 procent (9,3).
* Periodens resultat ökade med 6 procent till 115 MSEK (109).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,51 SEK (1,43).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58 MSEK (126).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.
* I september tillträde Fredrik von Oelreich som tillförordnad VD och
koncernchef.
* Styrelsen har beslutat att utvärdera strategiska alternativ, inklusive
möjlig avyttring av Building Systems och den icke ventilationsrelaterade
verksamheten inom Products&Solutions. SEB Corporate Finance har utsetts
till finansiell rådgivare.

Januari - september 2017

* Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 6 057 MSEK (5 810), varav
organisk tillväxt uppgick till 2 procent.
* Justerat1)rörelseresultat minskade med 2 procent till 392 MSEK (399).
Rörelseresultatet ökade till 383 MSEK (371).
* Justerad1)rörelsemarginal uppgick till 6,5 procent (6,9).
* Periodens resultat ökade med 16 procent till 263 MSEK (227).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,45 SEK (2,98).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64 MSEK (234).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och
omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs tillförordnade VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindab ökade nettoomsättningen med 2 procent under tredje kvartalet medan
justerat rörelseresultat minskade med 28 MSEK till 162 MSEK. Resultatet har
påverkats negativt av försämrad bruttomarginal inom segmentet
Products&Solutions. En lägre effektiv skattesats bidrog till att resultat per
aktie ökade med 6 procent till 1,51 SEK.

Products&Solutions hade en organisk tillväxt på 2 procent i kvartalet med
fortsatt god försäljningsutveckling inom ventilations- och inneklimatområdet.
Försäljningen har ökat på merparten av marknaderna, men har minskat i Sverige
där produktområdet "Building Solutions" hade särskilt stora projektleveranser
under motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen inom Products&Solutions påverkades under kvartalet av de
högre stålpriserna, vilket vi inte fullt ut kompenserat för. Mot bakgrund av
detta kommer vi genomföra ytterligare prisökningar.

Building Systems hade en organisk tillväxt på 3 procent i kvartalet och
rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Vi har under årets
första nio månader fokuserat på genomförande av olika förbättringsåtgärder i
verksamheten. Vi har även fokuserat på att kompensera för ökade stålpriser,
vilket innebär att vår orderingång är något lägre än samma period föregående
år. Orderstocken är på motsvarande nivå som föregående år. Ytterligare
åtgärder för att adressera den svaga lönsamheten kommer att genomföras.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden
heltäckande systemlösningar och tillhörande produkter inom ventilation och
inneklimat fortsätter. Under kvartalet lanserades UltraLink 2.0 som nu har
börjat säljas på ett antal marknader i norra Europa.

I september togs det nya distributionscentret i Grevie i drift, där
kapacitetsutnyttjandet nu successivt kommer att öka.

Den strategiska utvärderingen av verksamheter som inte är direkt kopplade till
ventilations- och inneklimatlösningar förväntas genomföras utan att påverka
den operativa verksamheten. Fokus är på förbättrad lönsamhet i koncernen och
tillväxt framförallt inom ventilation."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som
Lindab International AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

LINDAB
Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef
Email:fredrik.vonoelreich@lindab.com

Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email:kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016
stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och
Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader
för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2017
http://hugin.info/1122/R/2144641/821968.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.