Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11
juni 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park,
Fogdevreten 2 i Solna. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och
avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 4 juni 2020, dels senast den 4 juni 2020 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Lipidor AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso,
211 15 Malmö eller via e-post till lipidor@fredersen.se. Vid anmälan
ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 4 juni 2020. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.lipidor.se, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

17. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som
kan krävas i samband med verkställande och registrering därav

18. Avslutning
Beslutsförslag:

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av
arvoden samt beslut om instruktion för valberedningen (punkt 11-15)

Aktieägarna Cerbios-Pharma SA, Råsunda förvaltning aktiebolag och
Aurena Laboratories AB föreslår årsstämman besluta:

· att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska
utses;

· att styrelsen ska ha fem ledamöter och ingen suppleant;
· att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden
och 100 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter;

· att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning;
· att Fredrik Sjövall, Ola Flink och Gunilla Lundmark omväljs som
styrelseledamöter samt att Otto Skolling och Denis Angioletti nyväljs
som styrelseledamöter, det noteras att Per Nilsson samt Gabriel
Haering har avböjt omval;

· att Fredrik Sjövall nyväljs till ordförande;
· att PwC omväljs till revisor (PwC har upplyst att auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt förslaget), samt;

· att följande instruktion för valberedningen ska gälla till dess
annan instruktion antas:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna
som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året
innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande och har
rätt att utse varsin valberedningsledamot. Efter det att ägarna
kontaktats ska de inom 14 dagar ange om de önskar delta i
valberedningsarbetet. Om någon avstår sin rätt, ska nästa aktieägare
i storleksordningen tillfrågas om att utse ledamot och ska då inom en
vecka lämna besked om deltagande. Om inte tre aktieägare angett att
de önskar delta efter att bolagets sex största aktieägare kontaktats
på detta sätt, får valberedningen bestå av färre medlemmar. Därutöver
ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens
ordförande kallar till valberedningens första möte. Styrelsens
ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens
ordförande ska inte ha rösträtt i valberedningen. Vid kända
väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före
årsstämman ska ändring av valberedningens sammansättning ske i
enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens
ledamöter ska inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i
samband med uppdraget. Senast sex veckor före årsstämman ska
valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman,
ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga
styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i
förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Denis Angioletti, född 1968, har en universitetsexamen i farmaceutisk
kemi och teknik från Milano Universitet. Denis Angioletti har mer än
20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Från 1999 till 2007 var
han på Archimica SPA, initialt som försäljnings- och marknadschef,
och sedan chef för kontraktstillverkning i Europa. Hans karriär
fortsatte från 2007 till 2013 inom bulk-API-industrin, såväl inom CMO
som generiska API-tillverkare. Från 2013 fram till 2017 var han vice
verkställande direktör för läkemedel vid Summit Pharmaceutical
Europe. I juni 2017 började Denis Angioletti som CCO på
Cerbios-Pharma SA. Denis Angioletti är därför att anse som beroende i
förhållande till en av bolagets större aktieägare. Han är oberoende i
förhållande till Bolaget och dess ledning. Han innehar inga aktier i
Lipidor.

Otto Skolling, född 1961, har en masterexamen i kemiteknik från
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har 20 års bred
erfarenhet av farmaceut- och medicinteknikindustrin, inkluderande
produktutveckling, affärsutveckling och projektledning som han
uppnått genom ledande positioner på Novozymes, Siemens Life Support
Systems och Pharmacia & Upjohn. Otto Skollings övriga pågående
väsentliga uppdrag är följande: affärschef i Asarina Pharma AB (publ)
och styrelseledamot i Nanexa AB (Publ), Athera Biotechnologies AB,
Pharmor AB och Isles of Wines AB. Otto Skolling erhöll under 2019 ett
konsultarvode från bolaget om cirka 9 KSEK. Bolaget har dock utifrån
en samlad bedömning av samtliga omständigheter, bland annat de
arvoden han erhåller för andra uppdrag, ansett honom vara oberoende i
förhållande till Bolaget och dess ledning. Han är även oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare. Otto Skolling innehar
inga aktier i Lipidor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid
emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter
konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara
begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna stämman
utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Anledningen till att styrelsen föreslår ett bemyndigande om 20 procent
är det rådande marknadsläget till följd av pandemin covid-19. Detta
gör att styrelsen ser ett behov av att skyndsamt kunna agera för att
säkerställa bolagets finansiering.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag.
Handlingarna sänds på begäran ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.