Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Litium: Delårsrapport jan-mars 2019: Positiv inledning av året, ARR + 44,2 % på årsbasis

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari - 31 mars 2019

· Annual Recurring Revenue, ARR*, uppgick per 2019-03-31 till 33,77
MSEK (23,42 MSEK per 2018-03-31) vilket ger en tillväxt på 44,2 %
sedan 2018-03-31.

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 42,3 % till 9,09 MSEK
jämfört med samma period 2018. Dessa uppgick därmed till 96 % av de
totala intäkterna för det första kvartalet 2019 (90 % motsvarande
period föregående år).

· Nettoomsättningen steg med 32,5 % och uppgick till 9,53 MSEK (7,19
MSEK motsvarande period 2018).

· EBITDA uppgick till -0,96 MSEK (0,62 MSEK motsvarande period 2018)
och resultatet före skatt var -2,83 MSEK (-1,02 MSEK).

· EBITDA per aktie blev -0,10 SEK (0,09 SEK) och resultatet före
skatt per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,15 SEK).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 46,93 MSEK (49,52
MSEK per 2018-12-31 och 24,92 MSEK per 2018-03-31) och till 4,77
SEK/aktie, att jämföra med 5,03 SEK/aktie per 2018-12-31 och 3,78
SEK/aktie 2018-03-31.

Resultatutvecklingen är i linje med den tidigare kommunicerade planen
att bli den ledande aktören i Norden. Investeringar sker fortlöpande
i sälj, marknadsföring och nya marknader.

* Från och med första kvartalet 2019 ändras definitionen av de rörliga
avtalsintäkternas årsvärde i ARR. Istället för att använda de två
senaste kvartalen i uppskattningen av årsvärdet används de fyra
senaste kvartalen med en tillväxtuppräkning. Anledningen är att det
fjärde kvartalet, med både julhandeln och "black week", blir alltmer
dominerande och bästa möjliga årsvärdesuppskattning uppnås när alla
kvartal inkluderas i beräkningen.

För mer detaljerad information angående förändringen se
delårsrapporten för första kvartalet 2019.

Annual Recurring Revenue (ARR)*

ARR är Litiums viktigaste nyckeltal (tillsammans med kundnöjdhet) och
motsvarar bolagets årligen återkommande intäkter. Eftersom kunderna
tenderar att stanna länge med Litium har varje ny krona ARR ett högt
värde för bolaget.

ARR-värdet motsvarar årliga återkommande avtalsintäkter från
existerande kundbas för kommande 12 månader exklusive tillväxt från
nya och befintliga kunder samt exklusive churn. Det innebär att ARR
kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling

[image]

ARR uppgick, med den justerade uppskattningen av årsvärdet för de
rörliga avtalsintäkterna, per 2019-03-31 på 33,8 MSEK (34,2 MSEK enl
tidigare definition) och tillväxten uppgick till 44,2 % jämfört med
2018-03-31 (46,2 % enligt tidigare definition). Tillväxten för
förstakvartalet uppgick till 5,6 %. (7,2 % enligt tidigare
definition). Tillväxten i det första kvartalet är i linje med plan
samtidigt som bolaget presterar starkare än plan sett till
12-månaders utvecklingen.

Viktiga händelser under perioden

Den 29 januari 2019 hölls extra bolagsstämma i Litium AB. Extra
bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram om maximalt 600 000 teckningsoptioner som var och
en ger rätt att teckna en aktie. För detaljerad information se:
www.litium.se/investor-relations.

Extra bolagsstämman beslutade även att entlediga Lars Olof Norell från
hans uppdrag som

styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson till ny
styrelseordförande. Det noterades

att Lars Olof Norell kvarstår som styrelseledamot.

VD har ordet

Efter den starka avslutningen av 2018, med många nya kunder och hög
aktivitet, har inledningen av året fortsatt i ett högt tempo. Trots
att första kvartalet är säsongsmässigt lugnare efter Black Week och
julhandeln, bibehåller vi den goda tillväxten och överträffar våra
högt satta mål för tillväxt av den återkommande intäktsbasen, ARR
(Annual Recurring Revenue). ARR växte med 44 % under det senaste året
och 6 % under kvartalet.

Intäkterna växte med 32 % jämfört med första kvartalet 2018. Den
underliggande intäktstillväxten är ännu starkare då den starka
kundtillströmning i fjärde kvartalet lett till större fokus på on
boarding av nya kunder och partners snarare än debiterbart stöd i
projekt vilket gjort att intäkter från konsulttjänster var väsentligt
lägre än första kvartalet 2018.

En bättre indikator för intäktstillväxten ger utvecklingen av de
repetitiva avtalsintäkterna. Dessa ökade med 42 % jämfört med
motsvarande period föregående år drivet av stark tillväxt i
molntjänsten vars intäkter ökade med 57 % jämfört med samma period.
Den positiva utvecklingen gör att Litium i första kvartalet redovisar
den största andelen repetitiva avtalsintäkter i förhållande till
totala intäkter någonsin; 96 % (90 % i första kvartalet 2018).

En viktig bidragande faktor till det ökade tempot i
nykundsanskaffningen är den lyckade lanseringen av senaste
huvudversionen av vår digitala handelsplattform, Litium 7. Med Litium
7 och de tidigare kommunicerade satsningarna inom sälj och
marknadsföring på både befintliga och nya marknader är vi på god väg
att säkra positionen som den ledande aktören i Norden.

Bland nya kunder vill jag speciellt nämna Eleven som efter sitt
förvärv av Litium-kunden Nordicfeel valde Litium för både Elevens och
Nordicfeels fortsatta e-handelssatsningar. Beslutet bygger på de goda
erfarenheter och framgångar Nordicfeel har haft med Litium både som
e-handelsplattform och partner genom åren.

I mars presenterade vi för tredje året i rad undersökningen "Svensk
B2B handel" i samarbete med Svensk Digital Handel. Med 599
respondenter är det Nordens största undersökning om digital handel
mellan företag. Och trenden är glasklar, svenska B2B-företag tror på
digitala affärer och fortsätter att växla upp sina satsningar i
digitala kanaler. I samband med släppet genomfördes en roadshow där
undersökningen presenterades och resultaten diskuterades bland
deltagande B2B-företag.Intresset var stort och samtliga event blev
fullbokade. Studien har även fått ett stort genomslag generellt inom
branschen vilket stärker Litiums position och varumärke som ledande
aktör inom e-handel.

Under mars deltog vi även på den största branschmässan i Sverige,
D-Congress, där bland annat Lindex höll ett mycket uppskattat
föredrag om sin e-handelsresa med Litium.

Litium växer inte bara ur ett finansiellt perspektiv. Vi fortsätter
rekrytera nya duktiga medarbetare. Under första kvartalet flyttade vi
till ett nytt kontor i centrala Stockholm för att ge utrymme för fler
rekryteringar och öka trivseln för våra medarbetare.

Stärkta av den senaste tidens framgångar ser vi oerhört positivt på
framtiden. E-handeln växer inom alla segment över hela världen.
Litiums position, varumärke och erbjudande vinner allt större
genomslag. Vi är bara i början av vår tillväxtresa!

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/delarsrapport-jan-mars-2019-positiv-...
https://mb.cision.com/Main/14117/2807011/1039987.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.