Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Litium: Kallelse till extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

Aktieägarna i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835, kallas till extra
bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i
Stockholm, måndagen den 30 mars 2020 kl. 11:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 24
mars 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast den 24 mars 2020.

Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.se eller skriftligen
till Litium AB (publ), att. Elin Roglar, Luntmakargatan 34, 111 37
Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 24 mars 2020, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.litium.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; och

8. Avslutande av stämman.
Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 7: Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut om emission av högst 3 333 333aktier, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 3 333
333kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 1 krona per aktie, vilket
motsvarar aktiernas kvotvärde, totalt 3 333 333kronor om samtliga
aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ABG Sundal Collier AB för de investerares
räkning som anmält intresse i det accelererade book
building-förfarandet.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 30 mars
2020. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto
senast den 2 april 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden och tiden förbetalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter
registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med svenska och
internationella institutionella investerare.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1 krona per aktie,
motsvarande aktiernas kvotvärde. Det till investerarna erbjudna
sammanlagda priset i erbjudandet om 12 kronor per aktie har
fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att
priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens
bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen
utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya
aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 7 fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas
på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast
två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast
från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida
www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att
framläggas på stämman.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen
att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska
situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 9 843
776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna
aktier.

____________________

Stockholm, mars 2020

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se

Om Litium
Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som
hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora
företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är
några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder
kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den
nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i
Stockholm.

Offentliggörande

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 mars2020 kl. 20:00CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-l...
https://mb.cision.com/Main/14117/3056750/1209136.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.