Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Litium: Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

Årsstämma i Litium AB (publ) hölls torsdagen den 6 april 2017 i
Stockholm.

Stämman beslutade att fastställa i den framlagda årsredovisningen för
räkenskapsåret 2016 intagen resultaträkning och balansräkning samt
att, i enlighet med framlagt förslag, balansera disponibla vinstmedel
i ny räkning och således inte lämna någon vinstutdelning.

Vidare beviljades styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade, i enlighet med framlagda förslag, dels att
styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex
stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter, dels att omvälja
Christian Rosendahl, Johan Rutgersson, Lars Karlsson, Lars-Olof
Norell och Thomas Petersson och nyvälja Marie Holmqvist till
styrelseledamöter. Beslutades vidare, i enlighet med framlagt
förslag, att arvode till dem ska utgå med totalt 660 000 kronor,
varav 220 000 kronor till ordföranden och vardera 110 000 kronor till
övriga ledamöter, med undantag för ledamot som är operativ i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes
Lars-Olof Norell till styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med framlagda förslag, dels att bolaget
för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor, dels att omvälja PriceWaterhouseCoopers
AB som revisor. Auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som
huvudansvarig för revisionen. Beslutades vidare, i enlighet med
framlagt förslag, att arvode till revisors ska utgå enligt godkänd
räkning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med framlagda förslag, dels att
inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission
av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av dem, dels att
godkänna styrelseledamoten Christian Rosendahls deltagande i
programmet (i sin kapacitets som bolagets affärsutvecklingschef).
Besluten innebär i huvudsak:

· Emission, utan vederlag, av högst 329 689 teckningsoptioner, som
vardera ger rätt att under perioden 18-29 maj 2020 teckna en ny aktie
i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående
till 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen
för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 7-28 april 2017,
dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier
som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig
justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och
företrädesemission.

· Optionerna ska tecknas senast den 13 april 2017 och endast kunna
tecknas av helägda dotterbolaget Litium E-commerce AB, som ska ha
rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta
optionerna till anställda inom koncernen, varvid (i) sammanlagt 138
468 optioner ska erbjudas medlemmarna i bolagets ledningsgrupp (6
personer) med lika rätt, (ii) sammanlagt 46 156 optioner ska erbjudas
andra nyckelpersoner i koncernen (2 personer) med lika rätt, (iii)
sammanlagt 46 158 optioner ska erbjudas övriga anställda inom
koncernen (6 personer) med lika rätt och (iv) sammanlagt 98 907
optioner ska erbjudas nyckelperson(-er), som rekryteras till
koncernen efter det att erbjudande enligt (i)-(iii) lämnats.
Personerna enligt (i) och (ii) är vardera garanterade att få förvärva
23 078 optioner och personerna enligt (iii) är vardera garanterade
att få förvärva 7 693 optioner.

· Överlåtelse av optionerna ska ske mot kontant ersättning
motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten,
beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black &
Scholes-formeln.

· Förvärv av optioner ska förutsätta att den anställde är fast
anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår
särskilt avtal med bolaget som ger bolaget (eller av bolaget anvisad
tredje man) dels rätt (men inte skyldighet) att förvärva den
anställdes alla eller vissa optioner i händelse av att dennes
anställning upphör, dels förköpsrätt.

· Skälet till att optionerna emitteras utan ersättning är att de ska
användas för implementering av incitamentsprogrammet och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införandet av
incitamentsprogrammet är att möjliggöra för Litium-koncernen att
rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.

· Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att
öka med 329 689 kronor, innebärande en utspädning om fem procent av
bolagets nuvarande aktiekapital.

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med framlagt förslag, att
bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Beslutet innebär i huvudsak:

· Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning
eller eljest förenas med villkor.

· Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt
högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av
aktiekapitalet.

· Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid
behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att
möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom
apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga
förslag, finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2017.
Protokollet från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på
samma ställe.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/kommunike-fran-arsstamma-i-litium-ab-...
http://mb.cision.com/Main/14117/2234495/654648.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.