Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Litium: Litium AB (publ) - Bokslutskommuniké 2019

ARR upp 31 %, bruttomarginal 81 %

Litium i sammandrag

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

·
Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-12-31 till 41,7 MSEK
(31,9 MSEK per 2018-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 30,7 %.

·
De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 24,7 % till 11,6 MSEK (9,3
MSEK). Dessa uppgick därmed till 94,7 % (90,4 %) av de totala
intäkterna.

·
Nettoomsättningen ökade med 20,8 % till 12,2 MSEK (10,1 MSEK) med en
bruttomarginal på 81 % (83 %).

·
EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (0,0 MSEK) och resultatet före skatt var
-2,6 MSEK (-1,6 MSEK).

·
EBITDA per aktie blev -0,07 SEK (0,00 SEK) och resultatet före skatt
per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,17 SEK).

·
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 33,3 MSEK (35,9 MSEK
per 2019-09-30) och till 3,38 SEK/ aktie (3,65 SEK/aktie per
2019-09-30).

·
Investeringarna uppgick till 3,5 MSEK (2,8 MSEK), en ökning med 25,0
%.

Perioden 1 januari - 31 december 2019

·
De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 36,8 % till 39,0 MSEK (28,5
MSEK). Dessa uppgick därmed till 95,2 % (90,0 %) av de totala
intäkterna för perioden.

·
Nettoomsättningen ökade med 28,6 % till 40,9 MSEK (31,8 MSEK) med en
bruttomarginal på 75 % (76 %).

·
EBITDA uppgick till -9,0 MSEK (0,9 MSEK) och resultatet före skatt var
-16,6 MSEK (-5,5 MSEK).

·
EBITDA per aktie blev -0,91 SEK (0,09 SEK) och resultatet före skatt
per aktie uppgick till -1,68 SEK (-0,58 SEK).

·
Investeringarna uppgick till 12,3 MSEK ( 11,5 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Eftersom kunderna
tenderar att stanna länge med Litium har varje ny ARR-krona ett högt
värde för bolaget.

ARR-värdet motsvarar fasta och rörliga årliga avtalsintäkter från
existerande kunder för de kommande 12 månaderna. Det innebär att ARR
kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter.
För en fullständig definition av ARR, se avsnittet "Kommentarer till
den finansiella informationen".

ARR uppgick per 2019-12-31 till 41,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt
på 30,7 % sedan 2018-12-31 då ARR uppgick till 31,9 MSEK. Litiums mål
är att ARR ska överstiga 30 % på årsbasis.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling de senaste 12 kvartalen:

[image]

Bruttovinstanalys

Från och med det fjärde kvartalet 2019 kommer Litium att redovisa
bruttovinst och bruttomarginal för verksamheten. Intäkterna som
redovisas i analysen kan härledas direkt från resultaträkningen. De
direkta kostnaderna inkluderar rörliga driftkostnader samt direkta
försäljningskostnader såsom direkta kostnader hänförliga till
teknologipartners och den kickback som våra solution partners
erhåller från införsäljningen av Litiums erbjudande.

[image]

Viktiga händelser under perioden

·
Driftstopp - I samband med ett strömavbrott hos Litiums leverantör av
IT-drift inträffade en incident som medförde att flera av Litiums
kunder fick problem med sina tjänster vilka under det efterföljande
dygnet återställdes till full funktion. Denna incident har inte fått
några materiella finansiella konsekvenser.

Viktiga händelser efter periodens slut

·
Utökad finansiering - Efter periodens utgång har Litium upptagit lån
om 6 MSEK från Swedbank med sedvanliga villkor.

·
Extra bolagsstämma - Vid extra bolagsstämma den 22 januari 2020
beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000
teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en
aktie. Optionerna kan enbart tecknas av Litium AB med rätt att
överlåta teckningsoptionerna till VD och CFO i Litium AB.

·
Ny kund - Tura Scandinavia - Den 24 januari 2020 meddelade Litium att
Tura Scandinavia valt att använda Litiums lösning för digital handel.
Tura Scandinavia verkar i flera länder och valde Litium bland annat
på grund av det adderade kanalstöd som möjliggör att lättare hantera
flera olika språk på sajten tillsammans.

·
Litium Accelerate 2020 - Den 29 januari genomfördes 2020-års upplaga
av kund- och partnereventet Litium Accelerate där Litium lanserade
ett antal viktiga produktnyheter. Nyheternas fokus låg på att
ytterligare möta ökande kundförväntningar och att addera
spetsfunktionalitet och en ny API-strategi som möjliggör s.k.
best-of-breed.

·
Patrik Settlin tillträder - Den 10 februari 2020 tillträdde Patrik
Settlin sin tjänst som VD för Litium.

·
Ny kund - Eleiko som är verksamma inom fitness väljer Litium för sin
internationella e-handelssatsning mot konsument. Det världsledande
bolaget anger att de valde Litium för plattformens tekniska
anpassnings- barhet tillsammans med en bra utbildningssupport för
deras utvecklare.

VD har ordet

Som ny VD kan jag med glädje konstatera att vi stänger 2019 med ett
starkt kvartal där ARR når en god bit över 40 MSEK. Vi fortsätter att
hålla en hög tillväxttakt på över 30 % drivet av både nya och
existerande kunder och från allt fler intäktsströmmar. Även
nettoomsättning har fin tillväxt med drygt 20 % och landar på 12,2
MSEK vilket indikerar fortsatt hög attraktionskraft i vårt
värdeerbjudande. Vår höga bruttomarginal på 75 % för helåret och 81 %
för fjärde kvartalet visar styrkan i vår affärsmodell och ger oss
gott om strategiska valmöjligheter. Kort sagt - vi är väl
positionerande för fortsatt framgång.

Fjärde kvartalet innehöll några givna handelshöjd- punkter där Black
Week var den främsta med nya rekord för Litiums plattform avseende
om- sättning både i kronor och transaktioner. Vi noterar med glädje
ett generellt ökande intresse för vårt erbjudande både från
potentiella kunder och partners. Allt större verksamheter värderar
vår plattform som sin helhetslösning för digital handel och/eller
unified commerce motor. Det har även varit hög aktivet hos våra
solution partners avseende försäljning och certifieringar och när vi
stänger året så har vi utbildat och certifierat mer än 200 kunder och
konsulter i kunskaper kring Litiums plattform.

Vi ser en trend att besluten om teknisk plattform i våra primära
målgrupper allt mer flyttar från teknikenheterna till lednings- och
styrelserummen p.g.a. dess strategiska karaktär. Denna förflyttning i
kombination med den ökade efterfrågan på Litiums erbjudande från
högre marknadssegment samverkar till att säljcyklerna tenderat att
för- längas. Den nya dynamiken i målmarknaden och möjligheterna till
en allt större intäktsbas påverkar vilka målsättningar som är mest
effektiva för oss att navigera efter. Vi har därför inlett en process
där vi ser över och kompletterar våra operationella och finansiella
mål. Denna process räknar vi med att slutföra under våren.

Om vi fortsätter blicka framåt så förväntas digital handel i
konsumentsegmentet växa fortsatt starkt, men på kort och medellång
sikt ser vi troligen ännu kraftigare tillväxt inom B2B. Vill man
förkovra sig ytterligare i den utvecklingen kan jag rekommendera vår
undersökning "Skandinavisk B2B-handel 2020" som lanseras i april. Det
är fjärde gången vi ger ut rapporten som är nordens största
B2B-undersökning för digital handel och nytt för i år är att vi även
inkluderat Norge och Danmark. Vi ser fram emot att få dela med oss av
resultatet och ge en vägledning till hur B2B företagen jobbar med
digital handel och hur utvecklingen ser ut.

Skiftet till digitaliserad handel pågår med full kraft och vi ser
effekterna av det varje dag i branschnyheterna. Vi på Litium tror att
flexibilitet är en kritisk egenskap att besitta för att vara en
vinnare framåt. Att snabbt kunna byta strategier, kanaler, budskap
och addera nya förmågor blir avgörande. Att inte vara begränsad av
teknik eller en tröghet i go-to-market blir nyckeln och i vårt
värdeerbjudande manifesteras det genom flexibilitet, kundfokuserad
paketering och best-of-breed. Detta verkar gillas av målmarknaden och
vi fortsätter att välkomna nya framsynta kunder till Litium. Denna
gång vill jag särskilt lyfta framstående nordiska
hemelektronikdistributören Tura Scandinavia och världsledande
fitnessbolaget Eleiko som efter grundliga urvalsprocesser båda valt
Litiums plattform för ytterligare expansion av sin internationella
affär.

Framåtriktat så fortsätter vi att maximera vår investering i
kundanskaffning och öka plattformens funktionalitet, för att både
attrahera nya kunder och ge ännu mer värde till våra befintliga
kunder. Vi kommer att öka våra ansträngningar för att bryta ny mark i
Norge och Danmark. Vi allokerar ännu mer resurser till
produktutveckling av Litium 8 och kommer i rask takt bygga ut
flexibiliteten runt vår kärna via det koncept vi kallar Litium
Connect. Vårt värdeerbjudande är mycket väl positionerat för att
kapitalisera på rådande och kommande marknadstrender. Givet vår
utmärkta strategiska position och erbjudandets genomslag på en
expansiv marknad är rationalen stark för att investera i tillväxt,
och det kommer vi att göra. Jag ser med tillförsikt fram emot att
bygga Litium vidare mot nya höjder tillsammans med alla drivna
kollegor, partners och kunder.

//Patrik

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Delårsrapport perioden januari-mars 2020 lämnas den 27 april 2020.

Patrik Settlin, VD Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari, 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/litium-ab--publ----bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/14117/3039779/1197326.pdf
https://mb.cision.com/Public/14117/3039779/af68e58445914cd2.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.