Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Litium: Litium beslutar om en riktad nyemission om totalt 40 mkr till en premie om 11 procent

Styrelsen i Litium AB ("Litium" eller "Bolaget") har beslutat om en
riktad nyemission av 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 12
kronor per aktie, och Bolaget kan därigenom tillföras cirka 40 mkr
("Nyemissionen"). Genomförandet av nyemissionen förutsätter ett
godkännande från en extra bolagsstämma, vilken Bolaget kallar till
genom ett separat pressmeddelande.

Litium avser huvudsakligen att använda emissionslikviden för
produktutveckling, försäljning och marknadsföring, geografisk
expansion och till att justera bolagets kapitalstruktur och stärka
dess finansiella position.

"Att vi i denna turbulenta marknad framgångsrikt lyckas genomföra en
emission är ett tydligt bevis för att välrenommerade investerare
delar vår syn på de starka framtidsutsikterna för digital handel,
SaaS-modeller och Litiums erbjudande. Med denna emission har vi en
ägarlista och en kassa som bolag av vår storlek oftast bara kan
drömma om. Finansieringen ger oss ett utomordentligt utgångsläge för
fortsatt tillväxt", säger vd Patrik Settlin.

Nyemissionen riktas till TIN Fonder, Robur Fonder, Aktia Asset
Management, FastPartner AB och Tagehus Holding AB. Skälen till
avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att
genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt, samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella
investerare.

"Med en omsättning som till 95 procent består av återkommande
intäkter, en bruttomarginal på över 75 procent och imponerande
kundlista har Litium skapat förutsättningarna för att framgångsrikt
expandera sin affär på ett flertal olika områden. Geografiskt så
stärker denna finansiering Litiums förutsättningar att växa både i
Sverige och övriga Skandinavien", säger Henrik Carlman förvaltare av
Swedbank Robur Microcap.

Litiums ARR (Annual Recurring Revenue) har under 2017-2019 haft en
CAGR på 38 procent.

"Den resa som Litium gjort med en omställning till SaaS-modell, ökad
storlek på intäktsbas, geografisk expansion och lyckad inbrytning
inom B2B samt byggandet av en stark ledningsgrupp sätter bolaget på
stark fot för framtiden. Vi är glada att vara med och bidra med det
kapital som krävs för att ta Litium mot lönsam tillväxt." säger Erik
Sprinchorn på TIN fonder.

Teckningskursen om 12 kr har fastställts genom ett så kallat
accelererat book building-förfarande, och motsvarar en premie om 11
procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock
Market den 10 mars 2020; Styrelsen i Bolaget bedömer därför att
emissionsvillkoren är marknadsmässiga.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet (i kronor) och antalet aktier
samt röster i Litium kan öka med 3 333 333 från 9 843 776 till 13 177
109. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 25 procent baserat på
det totala antalet aktier och röster i Litium efter Nyemissionen.

Av tekniska skäl kommer Nyemissionen att tecknas av ABG Sundal Collier
till aktiernas kvotvärde, för omedelbar vidareöverlåtelse till de
institutionella investerarna som anmält sig för teckning till ett
pris om 12 kr per aktie.

Genomförandet av Nyemissionen är villkorat av att extra bolagsstämman
godkänner styrelsens beslut om Nyemissionen. Kallelse till den extra
bolagsstämman offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens
fullständiga beslut om den Riktade Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som
sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Settlin, VD Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
mars 2020 kl 21:45.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som
hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora
företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är
några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder
kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den
nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i
Stockholm.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Litium har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/litium-beslutar-om-en-riktad-nyemiss...
https://mb.cision.com/Main/14117/3056745/1209129.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.