Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Litium: Litium utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier och avser att kalla till extra...

Litium AB ("Litium" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG Sundal
Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission
av aktier motsvarande ett värde om cirka 40 mkr riktad till svenska
och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen")
genom ett så kallat accelererat book-building-förfarande.

Nyemissionen förutsätter att styrelsen i Litium beslutar härom, vilket
tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan
handeln öppnar på Spotlight Stock Market klockan 9.00 den 11 mars
2020, samt att en efterföljande extra bolagsstämma godkänner
styrelsens beslut. Bolaget kommer att informera om utfallet av
book-building-förfarandet i ett pressmeddelande när processen har
avslutats, och avser att kalla till extrastämma genom ett separat
pressmeddelande.

Litium avser huvudsakligen att använda emissionslikviden för
produktutveckling, försäljning och marknadsföring, geografisk
expansion och till att justera bolagets kapitalstruktur och stärka
dess finansiella position. Skälen till avvikelsen från befintliga
aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på
ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att diversifiera
aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella
investerare.

Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book
building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Settlin, VD Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
mars 2020 kl. 17.31 CET.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som
hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora
företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är
några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder
kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den
nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i
Stockholm.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Litium i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Litium har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/litium-utreder-forutsattningarna-for...
https://mb.cision.com/Main/14117/3056666/1209044.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.