Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

Logistri Fastighets AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654,
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019
klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii
Park 9, våning 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 januari 2019,

- Dels senast tisdagen den 22 januari 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ),
Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii
Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
ingeborg.magnusson@logistri.se. Vid anmälan skall uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 22 januari
2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.logistri.se och sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 520 000 aktier, motsvarande 2 520 000 röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag, med
undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 §
aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier (ärende 7)

Styrelsen i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654,
föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Vid emissioner utan företräde för
aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga
villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av
kapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv.
Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta
finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt
viktiga ägare.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7
krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

___________________

Fullständigt beslutsförslag kommer senast från och med två veckor före
bolagsstämman att hållas tillgängligt hos bolaget, adress c/o Pareto
Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets
webbplats www.logistri.se samt sändas till aktieägare som så begär
och som uppger sin postadress.

Stockholm den 11 januari 2019

LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

ingeborg.magnusson@logistri.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och
förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna
är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges
största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets
fastigheter uppgår cirka till 600 mkr och omfattar sju fastigheter
med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin
helhet av Pareto Business Management AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/kallelse-till-extra-b...
https://mb.cision.com/Main/16453/2715626/975220.pdf
https://mb.cision.com/Public/16453/2715626/8c1c61d5bcf98391.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.