Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

LOHILO Foods AB: Yttre påverkan från Covid minskar försäljningen i kvartalet

Juli - september 2021

 • Nettoomsättningen minskade med -8,4 procent till 60 346 TSEK (65 908)
 • Den organiska tillväxten justerat för förvärv och avslutande distributionsuppdrag uppgick till -3,1 procent.
 • Tillväxten för egna varumärken uppgick till -7,7 procent. Tillväxten påverkas negativt pga. rådande brist på aluminiumburkar i Europa till följd av pandemin.
 • Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 35,1 procent (34,9)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 236 (2152)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 856 TSEK (641)
 • Periodens resultat uppgick till -9 801 TSEK (119)                 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 kr (0,01)

Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 4,2 procent till 192 168 TSEK (184 343)
 • Den organiska tillväxten justerat för förvärv och avslutande distributionsuppdrag uppgick till 2,4 procent.
 • Tillväxten för egna varumärken uppgick till 5,4 procent trots negativ påverkan till följd av Covid-19.
 • Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 33,8 procent (31,0)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -24 696 (2 287)
 • Rörelseresultatet uppgick till -31 175 TSEK (-2 241)
 • Periodens resultat uppgick till -25 565 TSEK (-2 805)          
 • Resultat per aktie uppgick till -1,68 kr (-0,21)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Upptagit brygglån om 10 000 TSEK i samband med beslut om företrädesemission.
 • Tecknat kreditfacilitet från MF30 Holding AB i augusti om 10 000 TSEK.
 • Lohilo Foods AB har under kvartalet tecknat ett samarbetsavtal med en partner för distribution av LOHILO i Storbritannien.

Händelser efter balansdagens utgång

 • Richard Hertvig återinträder som ny vd efter Tyrone Andersson per 1 oktober
 • Mats Vikström, CFO, lämnar sin post. Ny CFO, Maria Falk Ekenstam, rekryterad med startdatum 2021-11-15.
 • Lohilo Foods AB har under oktober tecknat ett samarbetsavtal med en partner för distribution av LOHILO i Kina.
 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma 19/11 för beslut om företrädesemission på ca 74,4 mkr.

Vd har ordet

Vi har haft några tuffa kvartal bakom oss där yttre påverkan som leveransproblem av råmaterial, begränsningar inom exporten som är påverkad av Covid-19 restriktioner samt upphörande distribution av varumärket Nick's. Under 2020 så påbörjades uppbyggnaden av en ny organisation anpassad för ett tillväxtmål som inte har uppnåtts. Kostnaderna har således haft en större negativ påverkan på vårt nettoresultat än väntat. Glädjande är att vi fortsätter att förbättra vår bruttomarginal, vilket är mycket positivt och något som vi kommer fortsätta att förbättra under kommande år.

Min målsättning är att vi redan under 2022 ska vända resultatet och skapa lönsamhet i koncernen. Därför krävs det nu att hela organisationen ökar fokuset på försäljning med bibehållen eller förbättrad marginal samt minska kostnaderna för att vi ska leverera på våra finansiella mål. Med fokus på ökad lönsamhet kommer vi att kunna leverera positivt resultat redan under sommarmånaderna 2022 i takt med att vår goda tillväxt åter vänder uppåt förutsatt att pandemin klingar av.

I takt med att restriktionerna relaterade till Covid-19 lättas runt om i världen kommer vi öka fokus på exportmarknaderna. Vi vet att vi har fantastiska produkter som fyller ett konsumentbehov runt om i världen.

Ny vice VD och CFO

Lohilo har utsett Martin Lyberg till ny vice VD. Martin var tidigare VD på Superfruit som vi förvärvade i början av året. Martin är en entreprenör med stor kunskap inom R&D och inköp. Vi har under året haft utmaningar med inköp av råmaterial. Martin tillsammans med inköpsavdelningen har i huvuduppgift att minimera riskerna kring råmaterial och inköp för att undvika störningar i produkttillgänglighet. Ett led i detta är att minska sårbarheten genom att införa fler leverantörer per produktgrupp.

Den 15 november tillträder Maria Falk Ekenstam som nyrekryterad CFO. Maria kommer senast från Hydroware där hon varit CFO och Senior vice President. Jag är väldigt glad och stolt över att vi snabbt kunnat rekrytera en mycket senior CFO i Växjö. Maria har en lång erfarenhet i snabbväxande entreprenörsdrivna bolag bland annat Veg Tech AB och Ömangruppen där hon arbetat i 13 respektive 8 år.

Egna varumärken

LOHILO levererar ett bra resultat under kvartalet med ett ökat fokus på varumärkeskännedom och kundanskaffning. Vi ser en stadig ökning i efterfrågan på LOHILO-glass, där vi växer snabbare än kategorin. LOHILO 350ml har i kvartalet en tillväxt på 27 procent. Vi ser en ökning över samtliga glassvarianter, och det är smaken Dämn som utmärker sig och säljer i stora volymer. Det som påverkar kvartalet kraftigt är stycksaksförsäljningen under varumärket LOHILO i Finland där vi genomfört en produktförändring med temporärt försämrad distribution. Detta har resulterat i en nedgång av exporten i kvartalet om -38 procent mot föregående år.
På dryck följer vi upp vårens succédryck Sunkissed som vi lanserade i samarbete med influenser Antonija Mandir, med lansering av drycken Glow 2022 under november. Även den tillsammans med Antonija. Under sommaren lanserade LOHILO en ny produktserie med kosttillskott på den egna e-handeln med goda resultat och omdömen. Under tredje kvartalet utvidgade vi sortimentet med ytterligare funktioner och smaker till exempel applicerade vi smaken från glassuccén Dämn på proteinpulver i syfte att öka försäljning per kund genom kategoriförflyttning.

Export
I Finland fortsätter efterfrågan av LOHILO att öka. LOHILO 350ml, med senaste lanseringen Dämn, har en tillväxt på 8 procent under det tredje kvartalet. Dock har den temporärt minskade försäljningen av stycksaker påverkat Finland negativt. 

I Storbritannien har vi tecknat ett samarbetsavtal under det tredje kvartalet som avser lansering av LOHILO glass och dryck under senare delen av det fjärde kvartalet. Marknaden för nutritionsprodukter inom mat och dryck är av betydande storlek och vår bedömning är att vi har produkter som är mycket konkurrenskraftiga.

Under första halvåret i år lanserade vi LOHILO dryck online i Kina genom Alibaba. Efter positiv konsumentfeedback, tog vi under tredje kvartalet nästa steg i lanseringen och signerade ett avtal med en kinesisk samarbetspartner för att nå ut till den kinesiska dagligvaruhandeln. Vår samarbetspartner kommer ansvara för försäljning, marknadsföring och distribution av LOHILO's sortiment av glass, dryck, kosttillskott och chips. Försäljningsstart beräknas till andra halvåret 2022.

Superfruit
Integrationen med Superfruit pågår fortfarande och beräknas färdigställas under första halvåret 2022. Under tredje kvartalet genomförde vi integration av säljkår från extern partner till Lohilos egna. Detta har medfört ett mindre försäljningstapp under övergången. Nu när flytten är genomförd finns det goda möjligheter att skapa tillväxt i dagligvaruhandeln där varumärket får ökat fokus och distribution.

Finansiering och likviditet
Vi har en fortsatt ansträngd likviditetssituation under kvartalet och styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission som sker under det fjärde kvartalet i år. För att säkra likviditeten fram till nyemissionen är klar har vi, förutom kreditfaciliteten från vår huvudägare, beviljats ett brygglån om 10 000 TSEK. Under kvartalet har 2 800 TSEK dragits från kreditfaciliteten utställd av huvudägaren samt påkallat 7 000 TSEK av brygglånet.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD och koncernchef, richard@lohilofoods.com,+46 70 886 94 44

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ) 556740-7050, som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torra kategorier med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, info@fnca.serespektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö · Tel: 0470-72 91 78 · www.lohilofoods.com · E-post: info@lohilofoods.com

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08.30 CET.

Författare Cision