Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Loomis AB: Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan
suppleanter. Stämman omvalde Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik
Svensson, Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg samt nyvalde Jarl
Dahlfors. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till
styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 2 100 000
kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att
ordföranden erhåller 550 000 kronor och de övriga
styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, 275 000 kronor
vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 200 000
kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot i
revisionskommittén 100 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén
50 000 kronor.

Valberedning
Stämman omvalde Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur
fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner &
Gerge Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015.
Jan Svensson utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till
5,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 9 maj 2014
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den
14 maj 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att
ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan
attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen
till ledningen skall utgöras av fast ersättning, eventuell rörlig
ersättning och övriga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
skall ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål.
Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder och skall, i den
utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner
enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd
pensionsplan. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin
helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet
av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram
("Incitamentsprogrammet"). Införandet av Incitamentsprogrammet
innebär, i huvudsak, att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma
att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning
och under förutsättning att den anställde är fortsatt anställd i
Loomis.

Uppskattningsvis 300 nyckelpersoner kommer att omfattas av
Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del
av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa
förutbestämda och mätbara prestationskriterier har uppfyllts. De
befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har
satts i så nära relation som möjligt till den lokala
affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga
lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den
årliga bonusen att fastställas i början av 2015 och betalas ut enligt
följande: (i) 2/3 kontant i början av 2015, och (ii) 1/3 i B-aktier
("Bonusaktier") i början av 2016. Antalet Bonusaktier som varje
deltagare har rätt till ska fastställas genom ratiot mellan den
tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för
fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt
(ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen
i februari 2016 förutom i de fall då den anställde har lämnat sin
anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den
anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier. Om den totala
intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet
att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt
Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att ingå ett
aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i
eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till anställda
som deltar i programmet.

Vd och koncernchefens kommentarer

- Den 1 september, 2013, tillträdde jag som vd och koncernchef för Loomis efter att den tidigare vd:n och koncernchefen, Lars Blecko. Vi bytte arbetsuppgifter när han tog över som chef för USA och jag som vd och koncernchef. Något som externt uppmärksammats men som för oss kändes naturligt. Jag har arbetat inom koncernen i drygt 7 år, först som CFO och sedan som chef för USA och sett en fantastisk resa som bolaget haft. Med Loomis idag starka position på våra huvudmarknader, geografiska tillväxtmöjligheter samt marknadens utveckling mot ökad outsourcing ser jag goda möjligheter till en fortsatt bra utveckling för bolaget och aktieägarna, sade Jarl Dahlfors i sitt stämmotal.

- Vi har sedan börsintroduktionen gått från en rörelsemarginal om lägre än 7 procent till att nu vara nära vårt mål om 10 procent för helåret 2014. Den resan har präglats av ett starkt fokus på lönsamhet genom att arbeta konsekvent med vad vi kallar för Loomismodellen - decentraliserat ansvar och tydlig uppföljning på få huvudområden såsom Price, Bransch och Risk. En modell som kommer fortsätta att vara grunden för vårt arbete.

Jarl Dahlfors fortsatte med att presentera Loomis hållbarhetsarbete
med fokus på medarbetarnas säkerhet och miljöfrågor samt Loomis två
tjänsteområden värdetransporter (CIT) och kontanthantering (CMS) samt
utvecklingen inom dessa där en ökad andel CMS fortsätter att prägla
verksamheten.

Därefter presenterade vd och koncernchef Jarl Dahlfors en mycket
viktig händelse för Loomis som skett efter årets utgång. Förvärvet av
VIA MAT, en ledande aktör inom internationell värdelogistik, ger
Loomis en ytterligare pusselbit för att bli en attraktiv fullservice
leverantör inom värdehantering.

- Förvärvet av VIA MAT skapar ett tredje segment inom Loomis, International Services, jämte segmenten Europa och USA. Förvärvet ger oss ännu bättre möjlighet att erbjuda ledande lösningar till våra kunder. Vi blir också nummer ett på den schweiziska marknaden samt adderar brohuvuden till ett stort antal nya och intressanta geografier som vi kommer att utforska framöver.

Jarl Dahlfors kommenterade också resultat och utveckling under 2013
och konstaterade att Loomis är på god väg att nå de under 2010
utfästa finansiella målen där marginalmålet om 10 procent har varit
högst prioriterat. Under året har Loomis också fått ett stort antal
nya kundförtroenden. Däribland från Norges största bank, DNB, som
givit Loomis norska dotterbolag i uppdrag att hantera bankens alla
värdehanteringstjänster i Norge samt en av USA:s största banker som
givit Loomis amerikanska dotterbolag uppdraget att överta
kontanthanteringsfunktionen på fyra orter, däribland vid två av
bankens större enheter i Houston och San Diego. Implementeringen av
dessa nya kontrakt har gått bra och börjar nu synas i
tillväxtsiffrorna för koncernen.

- Eftersom Loomis nu börjar närma sig de målsättningar som utfästes 2010 är det nu dags att börja fundera över nästa steg i Loomis resa. En resa som fortsatt kommer innehålla ett stort fokus på lönsamhet men som i större utsträckning än tidigare kommer kompletteras med ett ökat fokus på tillväxt.

Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter i vår marknad och vi har nu en
stabil plattform att bygga vidare ifrån. Framför allt ser vi en ökad
trend inom outsourcing och tjänsteutveckling men vi ser också
möjligheter till geografisk expansion. Något som underlättas av att
vi genom förvärvet av VIA MAT nu har en ökad geografisk närvaro. Till
det kommer vi fortsätta att göra förvärv när tillfällen uppstår inom
för oss prioriterade områden. Vi kommer att presentera detta närmare
i samband med vår kapitalmarknadsdag den 25 september i år.

- Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett bra år för bolaget och dess aktieägare och ser med tillförsikt fram emot en fortsatt spännande utveckling för bolaget, avslutade Jarl Dahlfors.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

2014-05-06

Alf Göransson
Styrelseordförande

Telefonnummer: +46 (0) 10 470 30 00

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 6 maj 2014 kl. 19:50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/loomis-ab/r/arsstamma-i-loomis-ab--publ-,c9580388
http://mb.cision.com/Main/51/9580388/241399.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.