Du är här

2018-07-27

Loomis AB: Extra bolagsstämma i Loomis AB (publ)

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen
den 5 september 2018, kl. 16:00 i Folkets Hus, Stockholm City
Conference Center, ingång Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Registrering
till extra bolagsstämman börjar kl. 15:30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 30 augusti 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB,
"Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida
www.loomis.com, senast torsdagen den 30 augusti 2018, helst före kl.
16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per
post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge
behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett
år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem
år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort
som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att
deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per
torsdagen den 30 augusti 2018 och förvaltaren bör således underrättas
i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat
incitamentsprogram (LTIP 2018-2021).

8. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett
omvandlingsförbehåll.

9. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Styrelsen förslår att styrelsens ordförande Alf Göransson ska väljas
till ordförande för bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt
sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018-2021) (punkt 7 på
dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett
långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2018-2021")
för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom
Loomis-koncernen, sammanlagt cirka 58 personer. LTIP 2018-2021
baseras på följande principer: (i) deltagarna måste investera en del
av sina egna medel i B-aktier i Loomis, (ii) deltagarna måste vara
kvar i koncernen under en viss angiven tid och (iii) utfallet i LTIP
2018-2021 i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet
av ett bestämt prestationsmål.

I syfte att säkra Loomis åtaganden och kostnader enligt LTIP 2018-2021
föreslår styrelsen att Loomis ingår ett så kallat aktieswapavtal med
tredje part enligt vilken den tredje parten i eget namn förvärvar och
överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet.

1. Bakgrund och motiv

Det huvudsakliga motivet till att införa LTIP 2018-2021 är att
sammanlänka ledningsgruppens och andra nyckelpersoners intressen med
aktieägarnas och därmed säkerställa maximalt långsiktigt
värdeskapande. LTIP 2018-2021 avser även skapa ett långsiktigt
koncernövergripande fokus på resultatutveckling bland deltagarna.
LTIP 2018-2021 bedöms vidare underlätta för Loomis att rekrytera och
behålla personer i ledningsgruppen och andra nyckelpersoner och är
kopplat till de finansiella mål för perioden 2018-2021 som Loomis
offentliggjorde i september 2017.

2. Villkor för deltagande och förvärv av Sparaktier

För att kunna delta i LTIP 2018-2021 krävs att respektive deltagare
gör en investering i B-aktier i Loomis ("Sparaktier") senast den 30
september 2018 med rätt för styrelsen att förlänga denna period upp
till två månader om det under perioden skulle föreligga legala eller
andra beaktansvärda praktiska hinder för deltagares förvärv.
Styrelsen har även rätt att för enskilda därefter tillkommande
deltagare (nyanställda) senarelägga den sista dagen för förvärv till
senast den 31 december 2018.

Sparaktierna kan förvärvas inom ramen för LTIP 2018-2021 genom att
deltagaren gör en kontantinvestering genom eget köp av B-aktier i
Loomis på Nasdaq Stockholm.

Deltagarna ska vara indelade i fyra kategorier, inom vilka förvärv av
Sparaktier till

LTIP 2018-2021 får ske i följande omfattning:
+--------+---------------------------+---------------------------+
|Kategori|Befattning |Antal Sparaktier |
+--------+---------------------------+---------------------------+
| |VD och koncernchef |Sparaktier motsvarande ett |
| 1. | |värde av maximalt 2 000 000|
| | |kronor |
+--------+---------------------------+---------------------------+
| |Regionchef Europa och |Sparaktier motsvarande ett |
| 2. |Regionchef USA |värde av maximalt 1 000 000|
| | |kronor, |
+--------+---------------------------+---------------------------+
| |Övriga i koncernledningen |Sparaktier motsvarande ett |
| 3. |(cirka 8 personer) |värde av maximalt 1 000 000|
| | |kronor |
+--------+---------------------------+---------------------------+
| |Landschefer/District Vice |Sparaktier motsvarande ett |
| 4. |Presidents/övriga (cirka 47|värde av maximalt 500 000 |
| |personer) |kronor |
+--------+---------------------------+---------------------------+

3. Villkor för Prestationsaktier

Under förutsättning (i) att deltagaren behållit sin anställning inom
koncernen utan avbrott fram till utgången av intjänandeperioden som
löper ut 28 februari 2022 ("Intjänandeperioden")[1], (ii) att
deltagaren inte har avyttrat några Sparaktier före utgången av
Intjänandeperioden, samt (iii) att prestationsmålet (se nedan) uppnås
ska deltagarna vara berättigade till att, efter Intjänandeperiodens
utgång, kostnadsfritt erhålla högst fyra B-aktier i Loomis per
Sparaktie för Bolagets VD, Regionchef Europa och Regionchef USA,
högst tre B-aktier i Loomis för övriga i koncernledningen och högst
två B-aktier i Loomis för övriga deltagare (landschefer, District
Vice Presidents och övriga) ("Prestationsaktier"). Det prestationsmål
som måste uppnås för tilldelning av Prestationsaktier avser den
ackumulerade utvecklingen av vinst per aktie (EPS)
("Prestationsmålet") under perioden 1 januari 2018 - 31 december 2021
("Prestationsperioden").

Uppfyllelse av Prestationsmålet ska fastställas i samband med
offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2021
och tilldelning av Prestationsaktier kommer ske efter utgången av
Intjänandeperioden, alltså tidigast i mars 2022.

Tilldelningen av Prestationsaktier baseras på den av styrelsen
fastställda miniminivån respektive övre målnivån avseende den
ackumulerade utvecklingen av EPS under Prestationsperioden. Styrelsen
är av uppfattningen att den fastställda miniminivån respektive övre
målnivån är väl avvägd och innebär en inte oväsentlig höjning av EPS.
Styrelsen avser att presentera det fastställda Prestationsmålet i
årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021.

Om miniminivån inte uppnås ska ingen tilldelning av Prestationsaktier
ske.

Om den övre målnivån uppnås eller överskrids ska full tilldelning ske
motsvarande högst fyra Prestationsaktier per Sparaktie för VD,
Regionchef Europa och Regionchef USA, högst tre Prestationsaktier per
Sparaktie för övriga i koncernledningen och högst två
Prestationsaktier per Sparaktie för övriga deltagare (landschefer,
District Vice Presidents och övriga).

Om miniminivån överskrids men den övre målnivån inte uppnås ska en
linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske. Det
slutliga antalet Prestationsaktier som tilldelas respektive deltagare
ska avrundas till närmaste heltal.

LTIP 2018-2021 har en maxgräns avseende maximal vinst för deltagarna
innebärande att om den noterade genomsnittliga volymviktade köpkursen
för B-aktien i Loomis på Nasdaq Stockholm under en period om fem
handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av Prestationsaktier
överstiger 800 kronor per aktie kommer antalet Prestationsaktier som
varje deltagare är berättigad till att reduceras med beaktande av
maxgränsen.

Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten
att erhålla Prestationsaktier eller att utöva några
aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna under
Intjänandeperioden.

4. Tillkommande deltagare

En förutsättning för tillkommande deltagares rätt att delta i LTIP
2018-2021 är att styrelsen fattar beslut därom senast den 31 december
2018. Det antal Prestationsaktier som sådan tillkommande deltagare
ska vara berättigad till ska justeras med avseende på tidigare
EPS-utveckling under Prestationsperioden.

5. Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för utformningen och hanteringen av LTIP 2018-2021,
samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Loomis och
deltagare i programmet inom ramen för villkoren och riktlinjerna i
detta förslag. Styrelsen ska ha rätt att göra de smärre justeringar
av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala
eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver i vissa
fall ha rätt att reducera antalet Prestationsaktier som kan erhållas,
eller, helt eller delvis, avsluta LTIP 2018-2021 i förtid och
därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som
kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder
med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a.
att erbjuda kontantavräkning.

Styrelsen ska kunna besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av
Prestationsaktier (i) för enskilda deltagare på grund av individuella
omständigheter, eller (ii) om det annars bedöms vara lämpligt eller
ändamålsenligt om det sker betydande förändringar i Loomis eller på
marknaden eller (iii) om utfallet av andra skäl bedöms oskäligt.

Styrelsen ska kunna besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av
Prestationsaktier eller avslut av LTIP 2018-2021 om någon, ensam
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.