Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Loomis AB: Loomis delårsrapport januari - september 2021

Kvartal 3 2021
Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 5 135 MSEK (4 709). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 11 procent (-7) och den organiska tillväxten var 6 procent (-9).

Rörelseresultatet (EBITA)1) uppgick till 581 MSEK (517) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (11,0). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 12,0 procent (11,5).

Resultat före skatt uppgick till 437 MSEK (361) och resultatet efter skatt var 297 MSEK (246).

Resultat per aktie före utspädning var 3,96 SEK (3,27) och efter utspädning 3,95 SEK (3,27).

Rörelsens kassaflöde2) uppgick till 555 MSEK (587) motsvarande 96 procent (114) av rörelseresultatet (EBITA).

Under perioden återköptes 554985 egna aktier.

Nio månader 2021
Intäkterna för perioden uppgick till 14 397 MSEK (14 277). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 8 procent (-8) och den organiska tillväxten var 4 procent (-10).

Rörelseresultatet (EBITA)1) uppgick till 1 367 MSEK (1 308) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (9,2). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay var 10,2 procent (9,4).

Resultat före skatt uppgick till 1 045 MSEK (893) och resultatet efter skatt var 746 MSEK (613).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,92 SEK (8,15).

Rörelsens kassaflöde2) uppgick till 1 187 SEK (1 856) motsvarande 87 procent (142) av rörelseresultatet (EBITA).

Utdelning, för 2020, 6,00 SEK per aktie (5,50) betalades i andra kvartalet.

Den pågående coronapandemin hade under första kvartalet i år en negativ påverkan på intäkter och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2020. Under andra och tredje kvartalet i år var pandemins påverkan på intäkter och rörelseresultat sammantaget lägre jämfört med motsvarande kvartal 2020.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

3 november 2021

Denna information är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 08:00 CET.

Anders Haker

Ansvarig för investerarrelationer

Mobil: +1 281 795 8580
E-post: anders.haker@loomis.com

Författare Cision