Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Lovisagruvan: Bokslutskommuniké för 2018 samt Kvartalsrapport 4, per 31 december 2018

Bokslutet för 2018 i moderbolaget

× Lovisagruvans intäkter från malmleveranserna 2018 uppgick till 65,5 MSEK (mot 84,7 MSEK för 2017).

× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 27,2 MSEK (35,5), en gruvmarginal på 23 % (37).

× Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 20,3 MSEK (29,7) en rörelsemarginal på 30 % (35).

× Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,0 MSEK (29,5).

× Vinsten per aktie uppgick till 4,52 SEK (6,74).

× Styrelsen föreslår en utdelning om 3 SEK per aktie (4).

Kvartalet, oktober-december 2018 i moderbolaget

ž Intäkterna från malmleveranserna under fjärde kvartalet 2018
uppgick till 14,1 MSEK (mot 16,3 för samma period 2017).

ž Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före
avskrivningar, blev 5,2 MSEK (1,4), en gruvmarginal på 4 % (4).

ž Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 3,6 MSEK (0,7)
en rörelsemarginal på 23 % (4).

ž Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,2 MSEK (0,6).

ž Vinsten per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,14).

ž Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 28,2 MSEK (35,3) och de
räntebärande lånen till 3,5 MSEK (4,8).

Helåret 2018 i moderbolaget

Intäkterna från malmleveranser om 49 928 ton (54 271) uppgick till
65,5 MSEK (84,7). De levererade kvantiteterna var nära planerade 50
000 ton och innebar en slutlig avveckling av det överlager som
byggdes upp under 2016.

(se diagram i bifogad pdf)
Intäkterna från malmleveranserna är fortfarande preliminära avseende
december 2018. Slutavräkningen baserar sig på metallpriset månaden
efter leveransmånaden.

Den tidigare eftersläpningen beträffande fastställande av
metallhalterna är inte lika stor som tidigare.

Jämfört med föregående år baserar sig preliminärfaktureringen på lägre
antagna metallhalter.

Den negativa effekten av retroaktiva korrigeringar beroende på lägre
halter, men även priser, blev hela 17,8 MSEK för 2018 varav en del
egentligen avsåg 2017. Malmhalten har förbättrats under senaste
månaderna och någon retroaktiv resultatkorrigering avseende 2018
förväntas inte drabba 2019.

En negativ effekt var även att de USD-säkringar av USD-flödet 2018 som
gjordes hösten 2017 gav en kursförlust på 2,7 MSEK. Säkringen av
metallpriserna för andra halvårets leveranser som gjordes samtidigt
gav ett resultattillskott på 9,5 MSEK.

(se diagram i bifogad pdf)
Kostnaderna för den löpande produktionen var i stort sett på planerad
nivå så när som på sjöfrakterna som blev något högre än väntat.

Utvecklingskostnader i moderbolaget avseende främst prospektering men
även X-mineprojektet uppgick till 1,7 MSEK (0,8).

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 20,3 MSEK (29,7) och
rörelsemarginalen 30 % (35 %). Resultatet efter finansnetto blev 20,0
MSEK (29,5). Vinsten per aktie blev 4,52 SEK (6,74).

Resultatet efter finansnetto på 20,0 MSEK (29,5) blev lägre än de
utsikter som förelåg för ett år sedan. Huvudorsak är lägre
metallhalter än väntat i de levererade kvantiteterna under 2018.

Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 MSEK (20,1). Vinsten per
aktie uppgick till 4,52 kr (6,74).

Kassaflödet från verksamheten blev 33,2 MSEK (49,7).

Investeringarna på 25,4 MSEK (2,2) består av tillredningar med 2,7
MSEK, maskinell utrustning med 6,4 MSEK samt finansiella
investeringar på 16,1 MSEK varav 6,1 avser finansiering av nya
investeringar

I Lovisagruvan Utveckling AB och 10,0 är en omklassifiering av
kortfristig fordran på Lovisagruvan Utveckling till långfristig
finansiell investering.

Amortering av lån har gjorts med 1,3 MSEK och utdelning har betalts
med 13,7 MSEK.

Likvida medel har minskat från 35,3 MSEK till 28,2 MSEK vid årets
slut.

UTVECKLINGSARBETE

Moderbolaget Lovisagruvan AB

Prospekteringsarbete har skett både i Lovisagruvan och de nya
undersökningsområden i närheten som vi fick tillstånd för under 2017.
Arbetet har bestått i utredningar, provtagningar av historiska
gruvhål och sammanställningar av historiskt prospekteringsmaterial.

Utvecklingsarbete har fortsatt i det delvis EU-finansierade s.k.
X-mine projektet. En analysutrustning har installerats vid
Lovisagruvan sedan våren 2018 och den har testats framgångsrikt i
flera användningsområden. Lovisagruvan ser stor potential i
X-minetekniken när det gäller mineralanalys vid prospektering och när
det gäller sovring av malm d.v.s avskiljande av gråberg.

Lovisagruvan Utveckling AB

Utvecklingskostnader i dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB
uppgick till 6,1 MSEK och har aktiverats som immateriella tillgångar
respektive finansiella till gångar. Resultatet före finansnetto
uppgick till -0,1 MSEK.

Det är fråga om fyra utvecklingsprojekt;

× Kopparprojektet Pahtohavare utanför Kiruna, som är ett Joint Venture, beräknas efter omfattande utredningsarbete och något försenat nu snart lämna in en ansökan om bearbetningskoncession.
Lovisagruvans andel är nu 35 % men kan bli 75 % om vi fullföljer alla
delar av Joint Ventureavtalet.

× Bly/Zinkprojektet Vindfall utanför Gävle, och som innehåller en beviljad bearbetningskoncession, köptes in i början av 2018 för 5 MSEK. Planeringsarbete för ett borrningsprogram har utförts under året och borrning beräknas kunna inledas under våren 2019. Förhoppningen är att ytterligare kvantiteter skall kunna identifieras.

× Lovisagruvan finansierar och leder Svenska Sandprodukter AB:s utvecklingsarbete avseende en titan/zirkon förekomst i Skåne. Lovisagruvan äger nu 20 % av bolaget och kan, efter fullföljande av programmet, erhålla upp till 75 %. Under året har bland annat borrningar genomförts och anrikningsförsök inletts.

× Vilhelmina Mineral AB driver ett projekt med syfte att återstarta Stekenjokkgruvan i kombination med den norska Jomagruvan. Lovisagruvan har en relativt passiv ägarroll med sina 14 %. Avsikten är bolaget skall listas för aktiehandel under 2019.

Utsikter

Malmlagret är nu reducerat till strax över normalnivå. Med en planerad
produktion om 42 000 ton kan därför leveranser av 43 000 ton klaras
under 2018 (49 928).

Metallpriserna är för närvarnade något lägre än genomsnittet för 2018
och den närmaste utvecklingen är svår att förutsäga.

Metallhalterna i de levereade kvantiteterna beräknas kunna hållas på
en högre nivå än genomsnittet för 2018.

Det pågående utvecklingsarbetet med sovring (bortsortering av gråberg)
bedöms kunna förbättra resultatet genom sänkta frakt- och
hanteringskostnader under slutet av årtet. En mera exakt
resultatprognos är svår att göra men ett reultat i närheten av det
som uppnåddes 2018 framstår som sannolikt för moderbolaget.

I Lovisgruvan Utveckling kommer flera värdehöjande steg att kunna tas
i de olika projekt som pågår.

Lovisagruvan är finansiellt väl positionerat för att även kunna ta
till vara olika nya utvecklingsmöjligheter.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår en utdelning av 3 kr per aktie (4) vartill åtgår
10,3 MSEK ur tillgängliga vinstmedel om 29,4 MSEK.

Utdelningssänkningen föreslås med syfte att ytterligare stärka den
goda soliditeten och likviditeten i ett läge där investeringsklimatet
i gruvbranschen, som redan är kärvt, kan bli ännu kärvare. Att då ha
stark soliditet och likviditet kan bli gynnsamt för aktieägarna på
längre sikt.

Årsstämma

Årsstämman hålls onsdagen den 20 mars 2019, kl 18.15 i Jernkontorets
Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Förtäring
serveras från 17.45.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 14 mars 2019 vara
införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För
aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid
stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att rösta på stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före den 14 mars 2019, då sådan registrering skall vara
verkställd hos Euroclear.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2019

× Kvartalsrapport 1, 17 april 2019

× Kvartalsrapport 2, 8 augusti 2019

× Kvartalsrapport 3, 17 oktober 2019

× Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 6 februari 2020

Dessutom uppdateras hemsidan varje månad med uppgifter om produktion,
levererade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen
förmedlas till media av Spotlight via Cision. Informationen läggs
även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan
arrangera detta på Cisions hemsida www.cison.se och där gå in på
news, söka på Lovisagruvan och sedan prenumerera.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lovisagruvan/r/bokslutskommunike-for-2018-samt...
https://mb.cision.com/Main/11567/2734234/986867.pdf

Författare Aktietorget